10 trng hc ti huyn An Dng c th hng D n nng cao cht lng gio dc cho tr em thit thi ti Vit Nam

08:56 20/05/2020

Ngy 19-5, ti khch sn Bnh Minh Trng Sn (x An ng, An Dng), S GD- T phi hp cng T chc cu tr Tr em Quc t ti Vit Nam t chc hi tho gii thiu v D n nng cao cht lng gio dc cho tr em thit thi ti Vit Nam giai on 2.

Theo ó, nhà tài tr d án là T chc Cu tr tr em Ý và T chc Cu tr tr em Quc t (SCI) ti Vit Nam, i tác thc hin là S GD-T thành ph Hi Phòng. D án c trin khai t 1-4-2020 n 30-9-2022 ti 10 trng hc trên a bàn huyn An Dng gm (mm non Lê Thin, An Hòa, Hng Phong, Lê Li, Quc Tun; trng tiu hc Lê Thin, An Hòa, Lê Li, Hng Phong, Quc Tun). Ngân sách thc hin d án là gn 4,8 t ng.

i din T chc cu tr tr em Quc t (SCI) phát biu ti hi ngh
i din T chc cu tr tr em Quc t (SCI) phát biu ti hi ngh

Mc tiêu ca d án nhm nâng cao s sn sàng i hc và k nng c vit cho tr thit thòi t 3 n 11 tui Vit Nam. C th, thông qua các hot ng tng cng s tip cn vi các dch v mm non cht lng, thông qua vic áp dng phng pháp h tr phát trin k nng làm quen vi c vit và toán cho tr mm non cng nh thúc y thc hành v sinh cá nhân; nâng cao cht lng và tip cn bình ng giáo dc c bn cho tr em thit thòi thông qua phng pháp tng cng k nng c vit.

TRUNG KIÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha