Ng角y 13-5, kh芍nh th角nh D 芍n n迆t giao Nam cu B赤nh v角 khi cng tip tuyn ng ni vi i l Tn c Thng

16:06 12/02/2020

車 l角 ch o ca ng ch赤 Nguyn Xun B足nh- Ph車 Ch tch Thng trc UBND TP trong bui kim tra thc a tin thc hin D 芍n u t xy dng n迆t giao Nam cu B赤nh v角o chiu 12-2. C迄ng i c車 i din c芍c s, ng角nh, a phng li那n quan.

Ban QLDA u t xây dng các công trình giao thông Hi Phòng cho bit,  hin công tác GPMB thc hin d án n thi im này t 99,0% tng ng vi din tích 115.289,0 m2.

n v thi công ang trin khai làm cu vt bên ng Hùng Vng
n v thi công ang trin khai làm cu vt bên ng Hùng Vng

Trong ó, huyn An Dng ã hoàn thành công tác GPMB. i vi qun Hng Bàng tính n ngày 11-2 tng din tích ã bàn giao t 101. 752,0/103.147,30 m2 (t 99.0 %).

Trong ó, còn 5 h ti phng S Du cha bàn giao mt bng và tr s CAP Thng Lý cha có phng án tm lánh cho n v nên cha bàn giao mt bng cho d án. 

V tin thi công, t ngày khi công 2-9-2018 n nay,  nhà thu ã thi công các hng mc nh: hm chui, cu vt các nhánh vi tng khi lng ly k t khong 87,3%.

Phó Ch tch Thng trc UBND TP Nguyn Xuân Bình biu dng CATP trong vic m bo ATGT cho nhà thu thi công
Phó Ch tch Thng trc UBND TP Nguyn Xuân Bình biu dng CATP trong vic m bo ATGT cho nhà thu thi công

Kt lun ti bui kim tra thc a, ng chí Nguyn Xuân Bình- Phó Ch tch Thng trc UBND TP  biu dng, ghi nhn nhà thu, qun Hng Bàng ã y nhanh tin thi công d án và thc hin quyt lit công tác GPMB trong thi gian qua; CATP ã iu tit giao thông không xy ra ùn tc, tai nn trên công trng.

m bo tin thc hin d án, ng chí Phó Ch tch Thng trc UBND TP ngh qun Hng Bàng tip tc tuyên truyn, vn ng các h dân bàn giao mt bng.

n v thi công y nhanh tin  m bo dip 13-5 a d án vào s dng
n v thi công y nhanh tin m bo dip 13-5 a d án vào s dng

ngh CATP có phng án sm bàn giao tr s CAP Thng Lý nhà thu thi công. Ch u t ch ng bám sát tin ra, kp thi báo cáo các cp hoàn tt các công vic, tin hành khánh thành d án vào dp 13-5 và khi công tip tuyn ng nút giao Nam cu Bính n i l Tôn c Thng (xã An ng, An Dng).  

TRUNG KIÊN

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha