3 ng角y truy l迄ng nh車m cn

09:24 02/01/2020

21h45 ng角y 6-4-2017, anh L.V.H., tr迆 ti TP. Nam nh, tnh Nam nh, i xe p in, ch con g芍i (sinh nm 2015), n u ng 114 Mc Th Bi, TP. Nam nh, tnh Nam nh, th足 b xe t mazda m角u , BKS 18A-07943 谷p s芍t, ng ra ng.

Va mi kp b con ng lên va hè, anh H. thy có 4 thanh niên eo khu trang che mt, tay cm ao, kim bc xung t xe ô tô, i v phía mình. Thy vy, anh vi vàng b con b chy vào ng Ngô Gia T, c mt on thì b ngã, 4 thanh niên ã bt kp, vây xung quanh, cm hung khí âm chém. Sau khi s vic xy ra, nn nhân c a vào Bnh vin a khoa tnh Nam nh, tip ó c chuyn lên bnh vin tuyn trên cp cu nhng ã t vong trên ng i.

Ngay khi nhn tin báo, Ban giám c Công an tnh Nam nh, lãnh o CATP Nam nh ã có mt ti hin trng, ch o các lc lng thc hin công tác bo v, khám nghim, thu thp tài liu chng c, xác minh nhng i tng có liên quan. CATP Nam nh cng quyt nh thành lp Ban chuyên án u tranh. T li khai ca các nhân chng có mt ti hin trng, Ban chuyên án ã ln theo bin s xe ô tô Mazda màu , BKS 18A-07943 và i Cnh sát Hình s xác nh c ch xe là ch Ngô Phng Lan, sinh 1980, trú ti thôn ông Mc, phng Lc H, TP. Nam nh, tnh Nam nh.

Nguyn Hoàng Linh

Ln theo mi quan h ca ch Lan, các trinh sát c bit: trc ó v chng ch vi nn nhân có xy ra mâu thun. Nm 2012, ch có vay n 126 triu ng ca cô rut nn nhân - bà Lê Th B., sinh 1961, trú ti TP. Nam nh, tnh Nam nh s tin 126 triu ng. Ch Lan ã tr n dn và n tháng 3-2017 còn n 90 triu ng. òi li nt s tin này, bà B. nh cháu rut là L.V.H. Do có quen bit vi ch Lan, anh H. ng ý. Trc thi gian xy ra s vic, anh H. nhiu ln n gp òi tin song không có kt qu. Ngày 6-4-2017, anh li gi in òi n thì hai bên xy ra cãi vã. Lúc này, Nguyn Hoàng Linh, tc Linh “trc”, sinh  sinh 1987, trú ti phng H Long, TP. Nam nh, tnh Nam nh, là chng ca Lan, ng cnh nghe c ni dung. Bc mình trc thái ca anh H., Linh lin git in thoi nói chuyn. Quá trình ó, hai bên li qua ting li, buông li thách thc nhau. Ni máu côn , Linh lin ny sinh ý nh ánh anh H. dn mt. 

Nhm thc hin ý ó, Linh ã gi in nh các chin hu ca mình là: T Quý Anh, sinh 1991, trú ti xã Ninh Phú, TP. Ninh Bình, tnh Ninh Bình, nói rõ ý . Quý Anh ng ý và nhanh chóng bc máy gi cho chin hu, gm: Nguyn Vn Minh, sinh 1987, trú ti ph Phong Sn, phng Nam Bình, TP. Ninh Bình, tnh Ninh Bình; V Vn Thành, sinh 1997, trú ti phng Ninh Sn, TP. Ninh Bình, tnh Ninh Bình; Nguyn Vn Hng, sinh 2000, trú ti xã Bch C, huyn Hoa L, tnh Ninh Bình; Nguyn Khc Bn, sinh 1994, trú ti xã Ninh Khang, huyn Hoa L, tnh Ninh Bình, sang Nam nh giúp bn. Trong quá trình ó, Linh cng ã chun b hung khí.

Các i tng tham gia gây án

Khong 21h45 ngày 6-4-2017, khi ang iu khin chic ô tô Mazda màu BKS 18A-07943, n on ng Mc Th Bi, chúng chm mt anh H.. Linh “trc” iu khin xe ô tô ép xe p in ca anh H.. Sau ó, Minh cm dao lê còn Thành, Bn, Hng cm ao xung xe ô tô và ui ánh nn nhân. Thành, Bn, Hng cm ao chém nhiu nhát vào u, vai, tay nn nhân. Minh dùng dao lê âm mt nhát trúng sn phi nn nhân. Khi nn nhân nm gc ra ng, c bn lên xe ô tô b chy.

Qua công tác nm tình hình, các trinh sát trong Ban chuyên án nm c thông tin gây án xong, Linh ã b trn vào min Nam, im hn ang dng chân là TP. Pleiku. Ban chuyên án quyt nh c mt t trinh sát vào TP. Pleiku truy bt Linh “trc”. n ngày 9-4-2019, qua nhiu ngày ln tìm, lc lng công an ã phát hin hn lng vng ti èo Rù Rì, TP. Nha Trang. K hoch truy bt Linh “trc”  nhanh chóng c xác lp. Các trinh sát âm thm theo sát. n 19h cùng ngày, phát hin mt chic xe taxi mang bin kim soát tnh Gia Lai phóng ti n on èo Rù Rì, TP. Nha Trang thì dng li, Linh “trc” xut hin chm nhoáng ri nhanh chóng lên xe i. Các mi mt phc lp tc bám theo. ang ngi hàng gh sau chic taxi, thy có ngi áp sát xe taxi. Bit ã b l, Linh “trc” trm lên, cp lái taxi hòng b trn song không kp tr tay.

Bên cnh ó, Ban chuyên án ln lt bt các i tng T Quý Anh, Nguyn Khc Bn, Vn Minh, V Vn Thành, Nguyn Vn Hng. Bên cnh ó, C quan Công an còn truy t Nguyn Vn Hào, sinh 1988, trú Ninh Bình, v ti Không t giác ti phm. Ti c quan iu tra, các i tng ã khai nhn hành vi phm ti ca bn thân và ng bn.

TRNG CÁT

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha

tin b角i c迄ng chuy那n mc:

Hai anh em c迄ng v角o t迄

Hai anh em c迄ng v角o t迄

19:39 09/02/2020

V 芍n 那m cui nm

V 芍n 那m cui nm

08:35 24/01/2020

Si那u la lnh 芍n

Si那u la lnh 芍n

17:59 15/01/2020