30 gi truy bt i tng st hi n sinh lp 9

18:33 31/03/2020

Ti khuya 25-3-2020, ti thn 5, x Kin Quc, huyn Kin Thy, thnh ph Hi Phng xy ra v trng n kinh hong, gy hoang mang v em n nhiu bt bnh trong d lun: Mt n sinh lp 9 b st hi d man ngay trong nh. Bng cc bin php nghip v sc bn vi tinh thn trch nhim cao, ch sau 30 gi nhn tin bo, cc lc lng CATP tm gn k th c nguy him

Cái cht tc ti ca thiu n

Khong 22h07’ ngày 25-3, ông P.N.S, sinh 1963, thôn 5, xã Kin Quc i thm hi ám ma ti xã Tân Phong, cùng huyn Kin Thy mi v n nhà. xe ô-tô ga-ra xong, ông dm chân nh bc vào nhà thì kinh hoàng phát hin con gái là cháu P.T.M.M, sinh nm 2005 ang nm trên nn nhà phòng khách, ngi qun màn tuyn, trên ngi cháu và di nn nhà có rt nhiu máu, mnh thy tinh b v. Cháu M. kêu au, kêu cp cu ging yu t.

Ht hong, ông S. gi in cho cu ca cháu và hàng xóm n a M. i cp cu. Trên ng a i cp cu, cháu M. không nói c ai là ngi ã gây thng tích cho cháu và n bnh vin Kin An thì cháu t vong. Sut khong thi gian y, lòng d ông S. không thôi au xót, ri bi…

Hin trng v án

Gia ình ông S. thuc có kinh t trung bình a phng, sau mt thi gian tích cóp cng mua c 1 chic ô-tô ông rnh ri chy ta-xi. Không khm khá lm nhng gia ình cng cha n ni nghèo túng, quan h hàng xóm láng ging c ánh giá tt, không có mâu thun tình cm, n nn tin bc vi ai. Hin gia ình có rao bán lô t trc nhà nhng cha ai hi mua. Nhà có 3 ch em gái thì M. M. là út ít nht, hin sng cùng b và bà ni ti thôn 5, xã Kin Quc.

Ch gái ln sinh nm 1988, sng và làm vic ti tnh Ninh Bình. Ch th hai sinh nm 1992 sng và làm vic cùng m ti thành ph Pleiku tnh Gia Lai. Mi sáng nay thôi (25-3), ông S. còn ánh ô-tô cùng M.M. chy v Ninh Bình thm ch gái ln ca cháu n 17h cùng ngày thì v nhà. Sau ó, M. nhà, còn ông S. i thm hi ám ma, lúc v nhà thì bi kch au n khng khip ã xy ra.

Ngay khi nhn tin báo, c s ch o ca Thiu tng V Thanh Chng - Giám c CATP, i tá Lê Nguyên Trng - Phó Giám c, Th trng C quan CST - CATP ã có mt ti hin trng, ch o Phòng Cnh sát Hình s phi hp vi CAH Kin Thy và các n v nghip v nhanh chóng trin khai các bin pháp phá án. Nhà ông S. trong khu vc nh ô bàn c, phía trc là cánh ng và có nhiu trang tri ca ngi dân quanh vùng. Khu nhà có 3 cng vào nhng theo phn ánh ca ông S. khi xy ra u khóa kín. Hin trng vng vãi nhiu du máu song không li mt du vt l.

Ch nhà v sinh có li i nh ra khu vc tng bao phía ông Bc có li vt chân rt m và có du máu, nghi v trí thoát thân ca th phm. Thng ngày M. s dng 1 in thoi di ng nhãn hiu Iphone 6 màu bc và Facebook có nick name “M. Mít”, nh sau khi v án xy ra thì không thy chic in thoi ó âu na.

Trc t thi ca thiu n, các chin s công an tham gia phá án không khi mi lòng, nghn ngào khi trên khp vùng c th nn nhân có ti hàng chc vt thng, trong ó xng hp s v lún ti nhiu v trí và có 1 nhát âm chí mng vùng ngc. iu bn khon vi nhng ngi tham gia phá án là k th ác ra tay tàn bo vi nn nhân vì lý do hn thù gì.

Hn i tng tâm lý có iu gì ó bt n khin các hành vi ca hn tr nên cung lon mi trút vào c th ca mt thiu n yu t không có kh nng kháng c nh M. M. nhng òn ánh ác c, ghê gm ti mc nh vy. Nhng d cm l m ó sau này khi k th ác sa li ã úng vi phán oán ca trinh sát: i tng gây án sau khi va s dng ma túy á…

“Ba cùng” vi Chuyên án 302.G

Trong v án này, các trinh sát c bit: Cháu M. thân thit vi mt bn hc tên T. Gia ình ã nhiu ln ngn cm vì tui ca hai cháu u còn nh. Cháu T. khi c c quan Công an mi làm vic cng tha nhn tình cm thân thit. Chiu ti trc khi xy ra v trng án, cháu M. còn i xe máy n cùng T. lên khu vc th trn Núi i chi, ri c hai v li nhà M.

n 21h cùng ngày, M. s dng xe máy ca gia ình a T. v nhà, còn sau ó mi s th nào cháu T. không bit. Mt kiu tình cm tui hc trò và T. rt khó làm mt vic gì ó có hi cho bn gái hung h thc hin hành vi git ngi dã man nh th phm trong v án ã ra tay!

Tin hành s dng các bin pháp nghip v, Ban chuyên án xác nh: Khong 21h08’ ngày 25-3, cháu M. có nhn tin vi T. qua mng xã hi Zalo (sau khi a T. v nhà). n 21h46’, cháu M. có nhn tin cho ch gái thành ph Pleiku. n 22h07’, ông S. v n nhà thì phát hin ra v án. Nh vy ch trong chng 20 phút ng h, th phm ã ln vào nhà và ra tay sát hi cháu M.

Xác nh ây là v án git ngi có tính cht c bit nghiêm trng, gây hoang mang d lun, Ban Giám c CATP ã ch o Phòng PC02 xác lp chuyên án mang bí s 302.G cùng CAH Kin Thy phi hp vi Cc C02 và các Cc nghip v ca B Công an t chc s dng ng b các bin pháp nghip v nhanh chóng xác nh và truy bt i tng gây án.

Hàng lot các bin pháp c trin khai, nhiu mi trinh sát c tung vào cuc truy tìm tang vt v án; tin hành công tác kim tra hành chính các h dân vi hàng nghìn nhân khu sinh sng trên a bàn; xác minh và sàng lc các i tng có biu hin nghi vn v s dng thi gian trong thi im xy ra v án; phát ng phong trào toàn dân t giác ti phm; t chc hp vi Công an 5 qun, huyn giáp ranh vi huyn Kin Thy…

Tt c nhng bin pháp thc hin công tác truy xét nóng ã c Ban Chuyên án áp dng vào u tranh. Trong khi ó, trên mng xã hi, các “anh hùng bàn phím” thay nhau phán v lý do, nguyên nhân xy ra v án, i tng gây án, khin thông tin nhiu lon, gây hoang mang trong d lun qun chúng nhân dân, làm mt n nh tình hình a phng.

iu ó khin Ban Chuyên án nh ngi trên ng la nhng cng thôi thúc anh em mau chóng phá nhanh v án, góp phn trn an d lun.

Song song cùng vi ó, mt t công tác c phân công tin hành rà soát a bàn, phát ng phong trào qun chúng phát hin, t giác ti phm. Các lc lng tham gia vào iu tra phá án mi b phn mt vic thc hin nhim v sut êm 25 sang ngày 26-3. Anh em trong các t công tác ã làm khá tt công tác dân vn, c nhân dân ng h cho mn nhà, bp núc nu n, có thêm nhiu thi gian tích cc iu tra.

T nhiu tai mt ca nhân dân, tng s kin din bin xung quanh hin trng trong ti khuya 25-3 hin dn, c ráp li ã cho Ban Chuyên án bóng dáng ca hung th vi c im: Nam thanh niên mc áo phông ngn tay, c tròn, qun bò dài, i dép lê, chân bc tp tnh. Bng các bin pháp nghip v, công ngh cao, các iu tra viên ã xác nh nam thanh niên ã chy b theo ng mng hng v trung tâm huyn khi ông S. v nhà.

Kt hp vi các tài liu chng c ã thu thp c, Ban Chuyên án rà soát, sàng lc, xác nh i tng chính là Nguyn S Thng, sinh 1994, ngi a phng. i tng có du hiu c bc, n nn và có biu hin s dng ma túy á. Trc ó, nhà Thng có thuê li m ca ông Công Sinh, sinh 1962, thôn 3, xã Kin Quc nuôi trng thy sn. iu áng nói là khu m này phía trc nhà b hi.

T nhng thông tin mi thu thp v i tng nghi vn, ánh giá v hng di chuyn ca Thng sau khi v án xy ra có th v khu m nhà hn, Ban Chuyên án ã ch o lc lng khoanh vùng và truy tìm. Kt qu: phát hin và thu gi ti khu vc này chic in thoi di ng ca nn nhân P.T.M.M. Cn c tài liu iu tra, ngày 27-3-2020, Ban Chuyên án 203G ã ra quyt nh phá án, ra Lnh gi ngi trong trng hp khn cp i vi Nguyn S Thng.

i tng Thng

Tuy nhiên, gia ình cho bit Thng hin i làm ti Móng Cái, tnh Qung Ninh. Ngay lp tc, mt t công tác nhn lnh lên ng. Mt cuc “ui hình bt bóng” theo l trình zíc-zc ca Thng hòng trn chy lc lng Công an: Bn xe Nim Ngha-Hà Ni-Bn xe Lc Long-Móng Cái khin trinh sát mt nhoài c vòng xoay mãi khi quay ngc n thành ph Qung Yên, Qung Ninh thì mi “mi” c hn v làm vic.

Ti C quan Công an, Thng khai nhn: Chiu ti 25-3-2020 do cãi nhau vi v, Thng i xe máy n khu vc cu Nguyt mua ma túy á v chòi m cá ca gia ình s dng. n khong 21h cùng ngày, hn thy cháu M. i xe máy mt mình v nhà.

Sau ó, Thng i qua cu bê-tông vào ng cnh nhà ông S., trèo qua tng có dây thép gai sau nhà v sinh vào trong vn.T ây, hn i men qua gc me vào ca ph, lúc này m 1 cánh. Vào trong nhà, Thng ly 1 cây kéo bng kim loi dài khong 30cm trên k ri i vào ch ging ng thì thy cháu M. ang nm trên ging s dng in thoi.

Ngay lúc ó, Thng tin v phía ging mt tay khng ch cháu M., tay kia cm kéo âm liên tc nhiu nhát vào nhiu v trí trên ngi cháu M. ang lúc gây ti ác man r, Thng nghe thy ting ô-tô ông S.v nên vi vàng cm kéo, ly in thoi ca cháu M. ri chy ra ngoài theo li ã vào. Chy v m cá ca gia ình, hn vt in thoi ch vn chui, ném kéo xung ao, sau ó li theo mng ao v m ca gia ình ng n sáng hôm sau tnh dy b trn…

C quan CST - CATP ang tm gi Nguyn S Thng iu tra, x lý nghiêm theo quy nh ca pháp lut.

XUÂN NGC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha