• Lc lng CSGT- trt t Cng an huyn Thy Nguy那n: Thc hin hiu qu c芍c chuy那n m bo TTATGT

  Lc lng CSGT- trt t Cng an huyn Thy Nguy那n: Thc hin hiu qu c芍c chuy那n m bo TTATGT18:18 17/02/2020

  Thc hin k hoch ca Gi芍m c CATP, thi gian qua, lc lng CSGT-trt t Cng an huyn Thy Nguy那n ch ng xy dng k hoch v角 trin khai ng b c芍c gii ph芍p v x l h角nh vi vi phm ca ngi iu khin phng tin giao thng trong c th c車 cht ma tu, nng cn, qu芍 tc quy nh, ch h角ng vt qu芍 trng ti...

  Xem th那m

 • Kim tra, nhc nh thc chp h角nh quy nh TTATGT cho hn 1.700 trng hp

  Kim tra, nhc nh thc chp h角nh quy nh TTATGT cho hn 1.700 trng hp14:36 30/01/2020

  Trong dp Tt Nguy那n 芍n Canh T 2020, Cng an c芍c n v, a phng thc hin ch o ca Gi芍m c Cng an th角nh ph, tp trung cao cho cng t芍c tun tra kim so芍t (TTKS), x l vi phm, bo m TTATGT.

  Xem th那m

 • Duy tr足 n nh TTATGT trong 3 ng角y Tt

  Duy tr足 n nh TTATGT trong 3 ng角y Tt08:43 29/01/2020

  Theo Ph辰ng PC08 每 Cng an th角nh ph, trong 3 ng角y Tt Nguy那n 芍n Canh T 2020 (t ng角y 24-1 n ng角y 26-1), t足nh h足nh TTATGT tr那n a b角n c gi vng n nh.

  Xem th那m

 • Hy c芍c chuyn bay n V H芍n tr芍nh nguy c ly nhim virus Corona

  Hy c芍c chuyn bay n V H芍n tr芍nh nguy c ly nhim virus Corona17:03 24/01/2020

  Cc H角ng khng Vit Nam trin khai hy to角n b c芍c chuyn bay vi c芍c hng h角ng khng Vit Nam v角 nc ngo角i khai th芍c gia c芍c im ti Vit Nam v角 th角nh ph V H芍n, tnh H Bc, Trung Quc.

  Xem th那m

 • 10 li ph bin ca ngi i xe m芍y dp Tt v角 mc pht mi

  10 li ph bin ca ngi i xe m芍y dp Tt v角 mc pht mi09:51 24/01/2020

  Tt Nguy那n 芍n Canh T ang cn k, lu lng ngi di chuyn tr那n ng tng cao. Mt s ngi c車 tm l ch quan cho rng ng角y Tt lc lng CSGT khng l角m vic n那n i u, ung ru bia trc khi l芍i xe...

  Xem th那m

 • ng k赤nh an ninh

  ng k赤nh an ninh09:12 23/01/2020

  Nhng ng角y gi芍p Tt, tr那n ng L那 Hng Phong, nhiu ngi iu khin xe m芍y i v角o l角n d角nh cho xe t. H角nh vi n角y khng ch vi phm Lut Giao thng ng b m角 c辰n tim n nguy c xy ra TNGT rt cao.

  Xem th那m

 • V足 sao ngh nh N100/2019/N-CP c車 hiu lc sau 2 ng角y?

  V足 sao ngh nh N100/2019/N-CP c車 hiu lc sau 2 ng角y?08:38 21/01/2020

  Ng角y 30/12/2019 Ch赤nh ph ban h角nh ngh nh N100/2019/N-CP th足 ch sau 2 ng角y l角 1/1/2020 c車 hiu lc liu c車 sai? y l角 cu hi c nhiu c gi thc mc, gi ti Ph辰ng Cnh s芍t ng b - ng st, v足 Lut ban h角nh vn bn quy phm ph芍p lut (80/2015/QH13) nm 2015 cng quy nh rng khi k ban h角nh th足 phi sau 赤t nht 45 ng角y mi c車 hiu lc. C th trong khon 1 lut n角y cng c車 n那u:

  Xem th那m

 • X pht 46 trng hp vi phm nng cn

  X pht 46 trng hp vi phm nng cn09:36 20/01/2020

  Thc hi那n t cao i那m bo m trt t, an toan giao thng - trt t xa hi va cao i那m tn cng, trn ap ti pham dip T那t Nguy那n an Canh Ty va cac l那 hi u xun 2020, lc lng CSGT ti那p tuc phi hp vi cac n vi chc nng thuc Cng an thanh ph Hai Phong tri那n khai k那 hoach ki那m tra, x l vi phm i vi ngi iu khin phng tin tr那n ng m角 trong c th c車 nng cn tr那n cac tuy那n do n vi phu trach.

  Xem th那m

 • Cn c車 bin ph芍p lp li TTATGT khu vc cng ch赤nh BV Tr em Hi Ph辰ng

  Cn c車 bin ph芍p lp li TTATGT khu vc cng ch赤nh BV Tr em Hi Ph辰ng19:20 07/01/2020

  Lnh o Bnh vin (BV) Tr em Hi Ph辰ng c迄ng ng o ngi nh角 bnh nhn phn 芍nh v t足nh trng c芍c h dn sng ti khu vc cng ch赤nh ca BV, thuc ph Vit c, phng Lm H角, Kin An, c車 c芍c hot ng kinh doanh bun b芍n ln chim l辰ng, va h豕, gy 芍ch tc giao thng, cn tr c芍c phng tin xe t ch bnh nhn n BV cp cu

  Xem th那m

 • Ph辰ng Cnh s芍t ng thy - CATP: G車p phn nng cao thc chp h角nh TTATGT ca nhn dn

  Ph辰ng Cnh s芍t ng thy - CATP: G車p phn nng cao thc chp h角nh TTATGT ca nhn dn15:27 03/01/2020

  Nm 2019, Ph辰ng Cnh s芍t ng thy - CATP tip tc thc hin hiu qu cng tr足nh ※Bn ph角 M芍y Chai - An L vn h車a - an to角n§.

  Xem th那m

 • CAQ L那 Chn tng cng bo m ATGT

  CAQ L那 Chn tng cng bo m ATGT 16:21 30/12/2019

  Cui nm l角 dp nhu cu vn chuyn h角ng h車a, i li ca ngi dn tng cao, do 車 t足nh h足nh trt t an to角n giao thng (TTATGT) c車 nhiu din bin phc tp, nguy c xy ra c芍c v va chm, tai nn giao thng (TNGT) lun mc cao.

  Xem th那m

 • B芍o ng tai nn giao thng do hc sinh s dng xe gn m芍y 50 cc tr那n a b角n th角nh ph

  B芍o ng tai nn giao thng do hc sinh s dng xe gn m芍y 50 cc tr那n a b角n th角nh ph 20:38 26/12/2019

  Chiu 26-12, CATP t chc hi ngh giao ban 6 th芍ng cui nm 2019 cng t芍c m bo TTATGT. ng ch赤 Thng t芍 B迄i Trung Th角nh, Ph車 gi芍m c CATP, Ph車 Ban An to角n giao thng TP ch tr足 hi ngh. C迄ng d c車 lnh o c芍c Ph辰ng nghip v PC08, PC08B, PC06 每 Cng an th角nh ph; lnh o cng an qun, huyn ph tr芍ch lnh vc TTATGT, i trng c芍c i, trm trc thuc Ph辰ng PC08, PC08B; i trng i CSGT- TT- 113.

  Xem th那m

 • Qun Sn: Gi芍o dc vn h車a giao thng cho la tui hc sinh

  Qun Sn: Gi芍o dc vn h車a giao thng cho la tui hc sinh21:46 13/12/2019

  Qun Sn c車 lng hc sinh tham gia giao thng bng xe m芍y di 50cc, xe p in ng角y c角ng tng, tim n nhiu nguy c gy mt ATGT. C迄ng vi vic tng cng trin khai c芍c phng 芍n tun tra, kim so芍t, thi gian qua, hot ng tuy那n truyn v Lut Giao thng ng b ti la tui n角y tr那n a b角n c c芍c cp, ng角nh chc nng ca qun ht sc quan tm, coi trng.

  Xem th那m

 • Cng an qun L那 Chn: N lc m bo TTATGT nhng th芍ng cui nm

  Cng an qun L那 Chn: N lc m bo TTATGT nhng th芍ng cui nm14:03 13/12/2019

  Qun L那 Chn c車 nhiu tuyn giao thng huyt mch nh ng Trn Nguy那n Hn, T Hiu, Tn c Thng vi lu lng ngi tham gia giao thng ln. Ngo角i ra, a b角n c辰n c車 tuyn ng st d角i gn 2km chy qua; c車 nhiu trng THPT v角 THCS; Bnh vin Vit Tip; Bnh vin a khoa Quc T# h角ng ng角y c車 h角ng ngh足n lt c芍n b cng nhn vi那n, ngi dn n thm kh芍m cha bnh khin t足nh h足nh TTATGT khu vc tim n nhiu phc tp.

  Xem th那m

 • Xy dng ※Cng trng An to角n giao thng§: Gop phn giam thi那u un tc giao thng trong gi cao i那m

  Xy dng ※Cng trng An to角n giao thng§: Gop phn giam thi那u un tc giao thng trong gi cao i那m13:57 13/12/2019

  Gi tan tm, khi mi ngi ri cng s tr v nh角 khin cho mt giao thng tr那n c芍c tuyn ng tng vt. c bit l角 nhng tuyn ng hp, c車 nhiu trng hc b tr赤 lin k khin cho t足nh trng 迄n giao thng cc b xut hin, gy cn tr giao thng. Nhng nm gn y, c芍c trng hc tr那n a b角n th角nh ph y mnh xy dng m h足nh ※Cng trng An to角n giao thng§ nhm giam thi那u un tc giao thng trong gi cao i那m em li hiu qu nht nh#

  Xem th那m

 • Phng Lch Tray: Ra qun m bo ATGT, trt t ng h豕

  Phng Lch Tray: Ra qun m bo ATGT, trt t ng h豕13:46 13/12/2019

  S芍ng 13-12, UBND phng Lch Tray v角 Ph辰ng PC06 每 CATP phi hp thc hin cng t芍c m bo trt t ATGT, trt t th tr那n a b角n phng Lch Tray.

  Xem th那m