Bo him X hi Hi Ph辰ng: o角n kt, quyt tm ho角n th角nh thng li nhim v nm 2020

16:40 13/02/2020

Tri qua 25 nm khng ngng xy dng v角 ph芍t trin, Bo him x hi (BHXH) th角nh ph Hi Ph辰ng t c nhiu kt qu 芍ng t h角o trong cng t芍c BHXH, BHYT. Qua 車 tng bc khng nh vai tr辰, v th ca ng角nh trong vic g車p phn m bo an sinh x hi tr那n a b角n th角nh ph Cng...

Kt qu ghi nhn trên nhiu lnh vc

Theo Phó giám c BHXH TP Nguyn Vn Thnh, nm 2019 c ánh giá là mt nm thành công ca BHXH Hi Phòng khi n v a trin khai và hoàn thành tt nhiu ch tiêu nhim v nh phát trin i tng tham gia BHYT, BHXH bt buc và BHXH t nguyn.

Bên cnh ó, n v cng thc hin giám sát cht ch vic chi tr lng hu, tr cp BHXH hàng tháng qua h thng bu in ti các im chi tr; kim soát cht ch các th tc chi tr các ch , nht là các ch m au, thai sn, tai nn lao ng – bnh ngh nghip và tr cp tht nghip m bo úng i tng, úng ch .

 BHXH TP Hi Phòng tng cng i thoi vi doanh nghip nhm ch ng tháo g khó khn vng mc, to s ng thun cao trong vic chp hành chính sách BHXH

Vic qun lý các qu BHXH, BH tht nghip cht ch, bo m cân i thu, chi hiu qu và an toàn. Chính nh công tác thm nh h s chi tr các ch BHXH c thc hin y , kp thi, úng quy nh ã góp phn quan trng trong vic m bo quyn li ca ngi tham gia BHXH, BHYT cng nh m bo an sinh xã hi trên a bàn thành ph.

Ông Thnh cho bit, có th k nhng kt qu mà n v ã n lc t c trong nm qua nhng con s n tng nh: Chi tr các ch BHXH, Bo him tht nghip (BHTN) vi s tin 8.801,622 t ng. Trong ó chi lng hu và tr cp BHXH hàng tháng 7.134,039 t ng cho 147.840 ngi. Chi tr cp mt ln vi s tin 529,883 t ng cho 20.136 ngi. Chi tr cp m au, thai sn, dng sc phc hi sc khe 862,721 triu ng cho 181.121 lt ngi, Chi tr cp BHTN 274,979 t ng cho 81.103 lt ngi. Cng trong nm 2019, BHXH thành ph Hi Phòng ã thu BHXH, BHYT, BHTN t 9.531,375 t ng, t 101,3% k hoch...

Bên cnh công tác chuyên môn, gii quyt kp thi khi có thay i v th tc, chính sách i vi n v và ngi lao ng, BHXH thành ph và BHXH các qun, huyn còn y mnh vic tô chc các hi ngh triên khai chinh sach, tp hun nghiêp vu vi các n v, doanh nghip trên a bàn. Sau nhiu ln t chc hi ngh, c quan BHXH các cp ã nhn c nhiu ý kin phn hi tích cc ca các n v, doanh nghip óng chân trên a bàn. Coi ây là dp tt các doanh nghip có th trc tip i thoi, thng thn trao i các kin ngh vi c quan BHXH v nhng vng mc mà n v ang gp phi. Qua ó góp phn nâng cao nhn thc ca ch doanh nghip trong thc hin Lut BHXH, BHYT nhm to s ng thun cao trong vic chp hành quy nh pháp lut ca doanh nghip i vi chính sách BHXH.

Nm qua, BHXH Hi Phòng còn c bit chu trong công tác m rng i tng tham gia BHXH, BHYT, nht là phát trin BHXH t nguyn. Kt qu, tính n ht ngày 31-12-2019, s ngi tham gia BHXH bt buc trên a bàn thành ph là 418.591 ngi, t 101,2% k hoch. S ngi tham gia BHTN là 401.435 ngi, t 101,6% k hoch. S ngi tham gia BHXH t nguyn là 15.275 ngi, t 106% k hoch. S ngi tham gia BHYT là 1.793.410 ngi, t 100,5% k hoch và t 88,41% t l bao ph BHYT trên a bàn thành ph…

oàn kt, quyt tâm hoàn thành thng li nhim v nm 2020

Theo Quyn Giám c BHXH TP Nguyn Th Lc, có c nhng kt qu trên là nh trong nm 2019, tp th Ban Giám c BHXH thành ph Hi Phòng luôn thc hin tt quy ch dân ch vi nguyên tc tp th lãnh o, cá nhân ph trách. Tp trung lãnh o, ch o các n v trc thuc hoàn thành tt nhim v c giao.

BHXH thành ph ã ch ng tham mu cho Thành y, HND, UBND TP ban hành nhiu vn bn ch o thc hin chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên a bàn. ng thi trin khai ng b các gii pháp ôn c thu, gim n ng và phát trin i tng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thc hin tt công tác giám nh chi phí KCB BHYT, trin khai hiu qu các gii pháp nhm qun lý cht ch qu BHYT cng nh to iu kin thun li nht cho các t chc và cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

Ngi dân luôn c to iu kin thun li khi n giao dch ti b phn “Mt ca” BHXH TP Hi Phòng

Bà Lc nhn nh, nm 2020, bên cnh nhng thun li BHXH TP vn còn gp không ít khó khn. ó là tình trng trn óng, chm óng, n ng kéo dài còn xy ra nhiu doanh nghip. S doanh nghip phá sn, ngng hot ng có chiu hng gia tng. Vic x lý n BHXH, BHYT kéo dài i vi các doanh nghip phá sn, gii th, ch b trn... vn cha có quy nh, hng dn gii quyt ca pháp lut. Còn xy ra tình trng tranh chp v quyn li, tin lng, ch BHXH gia ngi lao ng và n v s dng lao ng.

Bên cnh ó, vic rà soát, phát trin i tng tham gia theo d liu Cc thu cung cp hin nay còn gp khó khn, hu ht là các n v, doanh nghip ch yu quy mô nh, l, h gia ình, kinh doanh a dng, nhiu ngành ngh, không có tr s theo úng a ch ng ký kinh doanh; nhiu n v ã chuyn n a im khác. Vn còn tình trng ngi lao ng cha trung thc trong quá trình khi báo tìm vic làm nên còn nhiu trng hp hng tr cp tht nghip sai quy nh phi thu hi. Công tác thu hi còn nhiu khó khn do c quan BHXH không liên lc c vi ngi lao ng, mt s trng hp chây ì, c tình không np, trong khi ó cha có ch tài x pht.

Tuy nhiên, theo bà Nguyn Th Lc – Quyn Giám c BHXH TP – thi gian ti, BHXH thành ph s tip tc phát huy truyn thng và nhng thành tích ã t c trong 25 nm qua, không ngng nâng cao cht lng i ng cán b, công chc, viên chc. y mnh công tác ci cách th tc hành chính, ng dng công ngh thông tin trong qun lý và gii quyt các ch BHXH, BHYT; tng cng công tác tuyên truyn bng nhiu hình thc nhm to s chuyn bin mnh m trong nhn thc ca các n v s dng lao ng và bn thân ngi lao ng v chính sách, pháp lut BHXH, BHYT.

Bên cnh ó n v s tip tc ch ng phi hp vi các s, ban ngành, oàn th m rng i tng tham gia BHXH, BHYT; thanh tra, kim tra, x lý các vi phm pháp lut BHXH, BHYT; tích cc tham mu vi Thành y, HND, UBND TP ch o, t chc thc hin phân b ch tiêu phát trin i tng, thu, gim n ng BHXH, BHYT, BHTN. Mc tiêu n ht nm 2020, công tác thu np BHXH, BHYT, BHTN t vt mc k hoch BHXH thành ph giao t 1% - 3%. Gim t l n thp hn so vi ch tiêu BHXH Vit Nam giao. Tip tc m rng và phát trin các i tng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, c bit tp trung phát trin i tng tham gia BHXH t nguyn, hoàn thành k hoch BHXH Vit Nam giao; s ngi tham gia BHYT t t l 90,7% so vi dân s toàn thành ph theo Quyt nh 1948/Q-UBND ca UBND thành ph...

Bùi Hnh

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha