Bo him x hi thnh ph Hi Phng: Tip tc chung tay cng cng ng phng chng dch Covid - 19

12:16 26/03/2020

Tip tc chung tay cng cng ng phng chng dch Covid - 19, sng 26-3, ti Ban Ch huy qun s qun Kin An, on cng tc Bo him x hi thnh ph Hi Phng do Quyn Gim c Nguyn Th Lc lm trng on n thm, tng qu cn b, chin s ang thc hin nhim v trong khu lu tr, cch ly ti Trng i hc Hi Phng. n on c Ph Ch tch thng trc UBND qun Kin An Phm Th Phng, Thng t - Ch huy trng B Ch huy qun s Kin An ng Thanh Tng

Nhng vt t y t thit yu rt cn trong giai on phòng chng dch mi ca thành ph

Ti bui l, oàn ã trao 1.000 khu trang y t, 100 gói khn lau tay sát khun, 200 chai nc súc ming TB, 200 chai nc ra tay khô sát khun cùng nhng phn quà ng viên thit thc trong công tác phòng, chng dch Covid - 19. S vt phm trên c huy ng t ngun óng góp, ng h ca toàn th cán b viên chc, ngi lao ng ngành Bo him xã hi Hi Phòng.

Phát biu ti l trao tng, Quyn Giám c BHXH TP Nguyn Th Lc cho bit: ây là tm lòng ca cán b viên chc, ngi lao ng ngành Bo him xã hi Hi Phòng mong mun c chung tay chia s và ng viên kp thi nhng ngi tuyn u ã không qun ngày êm, trc tip tham gia vào công tác phòng chng dch bnh Covid-19 ca thành ph nhm bo m an toàn cho sc khe cho cng ng.

Quyn Giám c BHXH Nguyn Th Lc chia s, thông qua vic trao tng vt t y t, BHXH Hi Phòng mong mun chung tay, ng hành cùng thành ph trong công tác phòng chng dch Covid – 19

Quyn Giám c BHXH TP mong mun các cán b chin s tip tc vt qua khó khn, gi gìn sc khe, thc hin nghiêm ch bo h nhm m bo an toàn cho mình và cng ng, chung tay cùng thành ph và c nc phòng chng, ngn chn, tin ti y lùi dch bnh.

Cm n tm lòng và s h tr thit thc ca cán b viên chc, ngi lao ng ngành Bo him xã hi thành ph Hi Phòng, Thng tá - Ch huy trng B Ch huy quân s Kin An ng Thanh Tùng cho bit: Sau khi c cp trên giao nhim v ón nhn các công dân ang hc tp, lao ng, công tác nc ngoài v cách ly y t, ch huy n v ã ch o các cán b chin s làm tt công tác chun b mi mt áp ng yêu cu cách ly theo úng quy nh. ng thi ch ng thông báo và phi hp vi cp y, chính quyn a phng, nht là c quan y t ca a phng trin khai các bin pháp phòng dch và bo m y t ti khu vc cách ly. Chính vì vy, ch trong thi gian ngn, n v ã t chc tip nhn ti gn 900 lt công dân.

oàn công tác BHXH TP trao tng vt phm ti cán b chin s ang làm nhim v ti khu cách ly Trng i hc Hi Phòng

Trong quá trình trin khai hot ng, n v ã tin hành ng b nhiu bin pháp tích cc nh t chc khai báo y t, b trí ni n, , sinh hot cho công dân; t chc tun tra, canh gác cht ch, bo m an toàn tuyt i cho khu vc cách ly; thng xuyên duy trì nn np kim tra y t, o thân nhit cho công dân… Bên cnh ó, n v thng xuyên tin hành tt công tác tuyên truyn các bin pháp v sinh, phòng dch; tuyên truyn các ch , chính sách ca ng, Nhà nc i vi công dân cách ly y t thông qua h thng phát thanh ca n v. Qua ó, các công dân ã nm c ch trng, chính sách ca ng, Nhà nc và nâng cao ý thc phòng dch ti khu vc cách ly...

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha