Bt lin tip 2 i tng truy n

19:24 25/03/2020

i CST ti phm v TTXH CAQ L Chn cho bit va bt gi lin tip 2 i tng truy n nguy him. C th:

 Ngày 2-3, qua công tác qun lý a bàn, qun lý i tng, các trinh sát i CST ti phm v TTXH - CAQ Lê Chân kt hp vi CAP H Nam phát hin i tng V Vn Sn, sinh 1995, 17/89 Chùa Hàng, phng H Nam, Lê Chân, là i tng ang có Quyt nh truy nã ca C quan CST - CAQ Lê Chân v ti C ý gây thng tích, ang xut hin ti khu vc ng Chùa Hàng.

Lp tc, t công tác trin khai lc lng bt gi.

i tng V ng Huy

Trc ó, bng các bin pháp nghip v, các trinh sát i CST ti phm v TTXH - CAQ Lê Chân ã bt gi thành công i tng V ng Huy, sinh 1989, HKTT thôn Bc T, xã Hùng Tin, huyn Vnh Bo. Huy là i tng ang có Quyt nh truy nã ca C quan CST - Công an tnh Gia Lai v ti Bt, gi ngi trái pháp lut.

TB

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha