B Cng an t chc thi hnh dn i tng b truy n quc t cho Cng ha Bun-ga-ri

20:39 01/02/2018

Vo hi 22h00 ngy 30/01/2018, ti Ca khu Sn bay quc t Ni Bi, H Ni, Cc Php ch v ci cch hnh chnh, t php - B Cng an ch tr, phi hp vi cc n v chc nng ca B Cng an t chc bn giao i tng b yu cu dn Milen Ivanov Davranski (sinh ngy 13/10/1975, quc tch Bun-ga-ri) cho c quan c thm quyn ca Cng ha Bun-ga-ri theo Quyt nh gii quyt yu cu dn s 01/2017/DHS-Q ngy 28/12/2017 v Quyt nh thi hnh Quyt nh v vic dn s 01/2018/Q-CA ngy 29/01/2018 ca Ta n nhn dn tnh Long An.

i tng Milen Ivanov Davranski b B T pháp Cng hòa Bun-ga-ri yêu cu dn truy cu trách nhim hình s v hành vi tàng tr, buôn bán cht ma túy mc nghiêm trng và thành lp, cm u nhóm ti phm có t chc theo quy nh ca B lut hình s Cng hòa Bun-ga-ri; b Interpol ban hành Lnh truy nã quc t.

Trc ó, i tng ã b Tòa án nhân dân Thành ph H Chí Minh xét x và kt án 03 nm tù giam v ti “S dng mng máy tính, mng vin thông, mng Internet hoc thit b s thc hin hành vi chim ot tài sn” theo quy nh ti iu 226b B lut Hình s nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam và ã chp hành xong hình pht tù ngày 07/9/2017.

ây là trng hp dn cho nc ngoài u tiên k t thi im B Công an chính thc c quy nh là C quan Trung ng ca nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam theo B lut T tng hình s nm 2015 (có hiu lc thi hành t ngày 01/01/2018), ng thi cng là trng hp u tiên b dn theo quy nh ti Hip nh tng tr t pháp v các vn dân s và hình s gia Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam và Cng hòa Bun-ga-ri nm 1986.

Quang cnh bui bàn giao.

Phát biu ti bui bàn giao, i din Cc Pháp ch và ci cách hành chính, t pháp, B Công an - n v u mi ca B Công an v công tác dn - cho rng vic dn thành công trng hp này ã ánh du mt bc phát trin quan trng trong quan h hp tác u tranh phòng, chng ti phm gia B Công an Vit Nam và các c quan chc nng ca Bun-ga-ri, góp phn tng cng quan h tt p gia hai quc gia.

ng thi, bày t hy vng trong thi gian ti, các c quan có thm quyn ca hai nc s tip tc duy trì và phát trin hn na quan h hp tác nhm bo m an ninh, trt t ca hai quc gia nói riêng và ca cng ng quc t nói chung; các c quan chc nng ca Bun-ga-ri quan tâm gii quyt các yêu cu dn ca Vit Nam ã gi cho phía Bun-ga-ri.

i din Tng cc An ninh - B T pháp Cng hòa Bun-ga-ri sang tip nhn i tng và Tham tán i s quán Cng hòa Bun-ga-ri ti Hà Ni tham gia bui bàn giao gi li cm n trân trng n lãnh o B Công an ã quan tâm ch o gii quyt yêu cu dn ca B T pháp Cng hòa Bun-ga-ri, ánh giá rt cao s phi hp tích cc ca các c quan chc nng Vit Nam, c bit là Cc Pháp ch và ci cách hành chính, t pháp - B Công an trong vic tip nhn, x lý yêu cu dn cng nh trong vic thi hành dn i tng Milen Ivanov Davranski.

Các i din phía Bun-ga-ri cng khng nh các c quan chc nng ca Bun-ga-ri s khn trng gii quyt các yêu cu dn mà Vit Nam ã hoc s gi cho Bun-ga-ri.

Theo Cng thông tin in t B Công an

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha