BV Tr em Hi Phng i mi ton din c s vt cht, trang thit b cht lng cao, hng ti s hi lng ca ngi bnh

08:35 22/05/2020

L bnh vin (BV) v tinh ca Bnh vin Nhi Trung ng v tuyn cui ca thnh ph, vi chc nng chnh chm sc sc khe cho tr em, nhng nm qua, c bit t u nm 2020 n nay, BV Tr em Hi Phng lun n lc vt kh, khng ngng nng cao trnh chuyn mn, u t i mi ton din c s vt cht, k thut trang thit b hin i, ng thi thay i phong cch, thi phc v, to n tng su m cho ngi bnh v ngi nh bnh nhn n iu tr bnh

n BV Tr em Hi Phòng vào nhng ngày tháng nm lch s, chúng tôi thc s  ng ngàng trc ca thay i vt bc v c s vt, trang thit b k thut mi c u t. Ch thi gian ngn y nhanh tin thi công ca các nhà thu xây dng, nhng công trình mi xng tm th k ca BV Tr em Hi Phòng s c khánh thành, a vào s dng, áp ng nhu cu khám và iu tr bnh ca bnh nhân thành ph Hi Phòng và các tnh lân cn.

n tng u tiên là công trình cng chào, ang trong giai on hoàn thin, chào mng k nim 65 nm Ngày gii phóng Hi Phòng; k nim 130 nm Ngày sinh ca ch tch H Chí Minh, và là công trình trong im chào mng i hi ng b Quân Kin An chun b t chc.

Dn chúng tôi i thm các hng mc c s vt cht ã c u t, hoàn thin và a vào s dng, PGS.TS Bùi Vn Chin, Giám c BV cho bit: Thi gian qua, BV Tr em Hi Phòng luôn xác nh i mi toàn din và nâng cao cht lng khám, cha bnh, phn u sm a bnh vin tr thành Trung tâm Nhi khoa khu vc Duyên hi Bc B. Do ó, BV tranh th mi ngun lc, u t nâng cp sa cha mi c s h tng, trang thit b hin i. Trong ó, ã sa cha và nâng cp mi khoa khám bnh, vi nhiu trang thit b hin i, chuyên sâu; ci to khu phòng khám yêu cu khang trang hin i; ci to khu thu và thanh toán vin phí c thông thoáng, gim thi gian ch i, bnh nhân c thanh toán nhanh chóng, thun li...

PGS.TS Bùi Vn Chin, Giám c BV cng cho bit thêm: “T u nm n nay, BV ã thành lp mi và a vào s dng khu iu tr ban ngày. ây c xác nh là khu iu tr VIP, mô hình khách sn cao cp, vi s s vt cht, trang thit b hin i, ng b, bnh nhân c chm sóc toàn din. Bên cnh ó, BV ã quan tâm m rng phòng tiêm chng vc xin, din tích rng rãi, thoáng mát, có khu t vn theo dõi sau tiêm và khu vui chi, to cho tr s thoi mái, không có cm giác s hãi khi n bnh vin. Hin nay, công trình ci to, nâng cp Kho hi sc thành Trung tâm hi sc chng c, có khu riêng bit, phân loi tng mc nh: hi sc ni, ngoi, s sinh… áp ng c yêu cu ca bnh nhân. BV cng ang trin khai xây dng khu iu tr 6 tng, vi y trang thit b hin i, vi quy mô trên 200 ging bnh, góp phn áp ng nhu cu khám, iu tr bnh cht lng cao ca ngi dân.  Trong thi gian qua, BV ã không ngng mua sm nhiu trrang thit b, nâng cp phòng phu thut, hi sc tim và mt s khoa phòng khác nh: máy chp City 64 dãy, tng cng h thng máy th cao tn, h thng siêu âm màu xuyên s, máy ni soi tiêu hóa, các trang thit b hi sc cp cu phc v cho Trung tâm hi sc chng c…”.

 Bác s BV Tr em Hi Phòng thm khám cho bnh nhân (nh Hng Hi)

Bên cnh vic u t nâng cp ng b v c s vt cht, trang thit b, BV ã c các b y bác s i hc tp, nâng cao trình chuyên môn, có th làm ch các k thut hin , chuyên sâu nh: phu thut d tt tim bm sinh phc tp, d tt st môi, h vòm, phu thut ni soi bng, s não, thn - tit niu, ni soi ph qun ng mm, can thip tim mch, ni soi thoát b bn, thoát v hoành, xuyên inh qua màn hình tng sáng, ni soi teo thc qun bm sinh, thng d dày. Các k thut: iu tr u mm lây bng t in, plasma, nito lng; iu tr Laser CO2; ni soi tiêu hóa; ct amidan bng Colblator; ni soi ph qun ng mm; phu thut ni soi ct u nang ng mt ch; phâu thut ni soi tc phn ni b thn niu qun; can thip tim mch…

Qua ó, BV ã trin khai tt các dch v y t phân tuyn theo quy nh ca B Y t và nhiu k thut cao, k thut hin i thuc tuyn Trung ng, h tr cho công tác chn oán chính xác, phát hin nhiu bnh lý phc tp… góp phn rt ln trong công tác chm sóc và bo v sc khe cho tr em. Bên cnh ó bnh vin ã thc hin phu thut nhân o cho hàng ngàn tr em b khuyt tt: St môi, h vòm, sp mi, d tt chi…

Ban giám c BV quán trit ti tt c i ng bác s ca BV phi thc hin nghiêm quy ch chuyên môn, quy trình k thut; ng thi trin khai thc hin các tiêu chí qun lý cht lng BV theo b tiêu chí ánh giá cht lng BV mi ca B Y t. n nay, BV Tr em Hi Phòng ã hoàn thin phác iu tr và 300 quy trình k thut ca các khoa, phòng, theo phác ca B Y t.

Qua trao i vi PGS.TS Bùi Vn Chin, c bit, BV rt chú trng n công tác nghiên cu khoa hc, tích cc hp tác quc t, c bit là vi các quc gia và các t chc truyn thng nh CH Liên bang c, M, Hàn Quc... nhm nâng cao cht lng và tm phát trin ca bnh vin. Trong ó, BV phi hp vi t chc CDC Hoa K và Vin V sinh Dch t Trung ng nghiên cu tài giám sát bnh lng rut tr em; hp tác vi t chc Nht Bn nghiên cu tài bin i gen virus tay chân miêng. Các sáng kin ci tin ca các khoa, phòng u c Hi ng khoa hc BV công nhn và c ng dng trong thc tin…

phn u sm a bnh vin tr thành Trung tâm Nhi khoa khu vc Duyên hi Bc b. ng y, Ban Giám c bnh vin xác nh tip tc thc hin tt công tác chuyên môn trong khám, cha bnh cho tr em thành ph và vùng lân cn. Thc hin úng các quy trình chuyên môn, hn ch ti a tai bin y khoa. BV tip tc tranh th các ngun lc u t, tip tc y nhanh vic trin khai ci to, nâng cp, xây mi v c s vt cht, trin khai các k thut cao ti bnh vin, thc hin tt công tác phòng, chng dch bnh, thc hin hiu qu nhim v tip sc ngi bnh, quy tc ng x, y c, i mi phong cách, thái phc v hng n s hài lòng ca ngi bnh và gia ình ngi bnh…

Hng Hi

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha