Cc bn ph () t chi vn chuyn khch khi khng eo khu trang

20:28 28/03/2020

Nhm tng cng cng tc phng chng dch Covid- 19, S GT-VT yu cu cc n v khai thc ph () trn a bn thnh ph t chi vn chuyn khi hnh khch khng eo khu trang, khng gi ng khong cch an ton ti thiu theo quy nh.

Theo ó, ngày 28-3, S GT-VT va có công vn ha tc gi các qun, huyn, các n v khai thác phà, ò trên a bàn, thanh tra s GT-VT và Cng v ng thy ni a Hi Phòng v vic "hn ch vn chuyn ngi và phng tin qua phà, ò tng cng công tác phòng chng dch Covid-19". 

Công vn yêu cu các n v khai thác phà (ò): Máy Chai, bn Lâm, Gót, Dng Áo, cng C1, Li Xuân, phà Quang Thanh, phà Dinh, phà Rng: b trí tn sut chuyn phà (ò) hot ng hp lý, vn chuyn hành khách bo m ch di 50 % sc cha, bo m cho hành khách trên phà cách nhau ti thiu 2 m và phi eo khu trang theo quy nh. T chi vn chuyn khi hành khách không eo khu trang, không gi úng khong cách an toàn ti thiu theo quy nh. 

S ngh UBND các qun (huyn) lp cht kim dch ti u bn phà (ò) trên a bàn qun lý và phi hp vi chính quyn a phng i lu. 

TRUNG KIÊN 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha