C芍c khu di t赤ch tuy那n truyn ph辰ng chng dch Corona

16:51 10/02/2020

Va qua, o角n kim tra li那n ng角nh 814 th角nh ph gm c芍c th角nh vi那n thuc S Vn h車a v角 Th thao, S Y t, Cng an th角nh ph v角 i din ph辰ng Vn h車a - Thng tin c芍c a phng li那n quan i kim tra cng t芍c qun l di t赤ch, t chc l hi nm 2020 v角 vic trin khai ch o ca UBND th角nh ph trong cng t芍c ph辰ng chng dch bnh Corona.

Thông tin v cách phòng tránh dch bnh Corona c treo ngay cng ra vào các khu di tích

oàn n kim tra ti khu di tích Núi Voi, huyn An Lão và Di tích lch s vn hóa T Lng Xâm, qun Hi An. Theo ghi nhn, lng khách n tham quan, chiêm bái ti các khu di tích ã gim hn so vi cùng thi im mi nm.

Lng khách n chiêm bái, tham quan các khu di tích ã gim nhiu 

Thông tin v cách phòng tránh dch bnh Corona c treo ngay cng ra vào các khu di tích, rt thun tin nhc nh ngi dân và du khách nâng cao ý thc phòng chng dch bnh.

Phòng Vn hóa và Thông tin các qun, huyn cho bit ã tham mu vi UBND qun, huyn ban hành vn bn v vic phòng chng dch bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus Corona gây ra trong hot ng l hi và vn bn tm dng các l hi cha khai mc, gim quy mô các l hi ã t chc.

Trong ó, UBND qun Hi An ã ban hành vn bn dng t chc L hi T Lng Xâm và các l hi trên a bàn qun.

Xuân H

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha