Cn cnh ni phc v ba n cho ngi b cch ly do dch Covid-19 Hi Phng

15:07 24/03/2020

Nhiu ngy nay, hng chc cn b, gio vin ngnh Gio dc v o to qun L Chn t 5h sng tt bt chun b khu phn n cho hng trm ngi ang thc hin cch ly ti K tc x sinh vin- Trng i hc qun l v cng ngh Hi Phng, qun L Chn phng dch Covid-19.

Tt c các sut n u c chính các cô giáo lên thc n, la chn thc phm k lng, m bo dinh dng, v sinh an toàn thc phm và úng nh mc chi ca thành ph (75.000 ng/ngi/ngày).

     Khu bp n c xây dng ti tng 4 ca nhà trng vi trang thit b hin i, sch s, bo m v sinh an toàn thc phm 

                      Thc n mi ba n trong 1 ngày u c thay i a dng, bo m ngon ming, cht.

         Ghi nhn ca phóng viên vào chiu 24-3, mi ngày, nhà bp ca Trng TH Nguyn Công Tr phi chun b gn 160 sut n.

Bà Nguyn Th Thm – Hiu trng nhà trng chia s: m bo cht lng mi ba n, tt c ngun thc phm nh rau xanh, tht, cá... u c nhà trng la chn t các n v cung cp thc phm uy tín, bo m v sinh an toàn, có hp ng c th và lu mu thc n úng quy nh.

Bên ngoài khu vc bp, hiu trng mt s trng tiu hc cùng giáo viên hào hng chun b a, thìa, tham gia bày trí các món n vào khay nha, sp xp gn gàng, sch s.

Các cô giáo Trng tiu hc Nguyn c Cnh chun b thìa, a, giy n, tm cho ngi cách ly

Bà Nguyn Th L Thy, Trng phòng Giáo dc và ào to qun Lê Chân cho bit, thc hin s ch o ca Qun y, UBND qun, ngành Giáo dc và ào to ã có nhiu vic làm thit thc cùng cng ng chung tay phòng, chng dch Covid-19. Theo ó, ngành giáo dc qun ã ch ng xut, m nhn nhim v chun b ba n cho khu cách ly ti Khu kí túc xá sinh viên- Trng i hc qun lý và công ngh Hi Phòng.

Trc tiên, Phòng Giáo dc và ào to qun ã kho sát bp n bán trú ti các trng mm non, tiu hc thuc qun và la chn khu bp n ca Trng tiu hc Nguyn Công Tr làm ni nu m phc v ngi dân ti  khu cách ly. Thi gian ti, tình hình dch bnh còn din bin phc tp, ngành Giáo dc qun cng ã sn sàng các phng án chun b ba n nu s ngi cách ly tng trong nhng ngày ti.

ây là cách làm mi, sáng to ca ngành Giáo dc và ào to qun Lê Chân trong vic cùng cng ng chung tay y lùi dch Covid-19. c bit, n thi im này, nhiu t chc, cá nhân ã ng h, óng góp tin, vt cht cùng chung tay vi qun Lê Chân, ngành giáo dc qun phòng, chng dch Covid-19.Tiêu biu nh: Trng Tiu hc Nguyn c Cnh ng h 20.000 b (thìa, a, giy n, tm); các THCS ti qun ng h t 1 là 20 triu ng bi dng nhân viên nu bp; THCS Tô Hiu ng h 1.000 b hp cc tr giá 4 triu ng…

Thái Bình

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha