Canh T, mc s th c sn T i

17:52 30/01/2020

tr thnh truyn thng, c vo dp t thng 9 n gia thng 11 m lch (ma la chn) hng nm, ngi dn lng T i, x Kin Quc, huyn Kin Thy li b ht cng vic h nhau i sn chut ng, kim thm thu nhp, mi v nh th cng thu c 50-60 triu ng/h.

Rong rui theo chân nhóm ca anh Nguyn S Ton, mt tay sn chut có ting làng Tú ôi, i ht cánh ng lúa này n cánh ng lúa khác, chng kin cách bt chut ri tâm s cùng anh nhng câu chuyn vui bên l, chúng tôi mi hiu vì sao mà c sn tht chut ni ây li nc ting n vy. Thm chí có c nhng câu ca: “Làng Tú anh hùng nuôi chut . Khoai lang bóc v nhm vi chut con”...

Anh Ton chia s, không bit ngh bt chut này có t khi nào, nhng trong kí c ca anh thì t khi còn bé xíu, l tr con cùng trang la vi anh làng Tú ã theo chân các bc cha, chú ra ng sn chut, nên không ngón ngh nào mà anh không bit.

Ngi làng Tú rt sành n. Mi nm ch có hai tháng v lúa mùa (t tháng 9 n gia tháng 11 âm lch) món này mi xut hin ngoài ch và duy nht ch có loi chut ng. Theo lý gii ca ngi làng Tú, thi im tht chut ng béo và thm ngon nht chính là vào cui v ông xuân, chun b bc sang mùa khô. Lúc này, ngun thc n ca chut ng di dào. Ngoài n thóc, chúng còn bt c thêm c cua, cá t nhng kênh, m ang cn nc n và chun b cho giai on lì trong hang tích m nên con nào con ny u béo tròn nùng nc.

Ngày nay, i sng ngi dân Tú ôi nói riêng và nhân dân huyn Kin Thy nói chung ã có nhiu thay i. ng bê tông ni ng ca Chng trình mc tiêu quc gia “Xây dng nông thôn mi” c tri n tn n trin ê, bà con nông thôn có nhiu la chn v ngh nhip hn nên ngh “sn chut” cng không còn c nh trc. Hin làng Tú có hàng nghìn h nhng ch còn khong 20-30 h kim sng c vi ngh này, mà không phi h nào cng gii sn. Theo ó, 2 - 3 h tp trung nhau vào thành mt nhóm (4-5 ngi) cùng nhau i bt.

Hành trình sn chut ca dân làng Tú ôi thng bt u t sáng sm tinh m. Các “sn chut th” ch nhau bng xe máy, lnh knh các món ngh, nào là: móng, vt, cuc, vt (ng chut)… rong rui khp các ng trên, rung di, còn mò sang các huyn lân cn nh Tiên Lãng, Vnh Bo hay vào cui v có nhng nhóm sang tn t Hi Dng. Bi ngi làng Tú quan nim ch có i xa xóm làng vy mi có món chut ng chính hiu.

ang ro bc trên mt b tha, nhóm sn chut ca anh Ton bt ng dng li, nhy xung mép rung ch vào cái hang ming ch to chng cái cc, có nhiu vt chân chut i v cào chng lên nhau. Ca hang ngy trang bng mt nhúm rm c cn vn. Anh Ton cho bit theo kinh nghim nhiu nm trong ngh, ming hang nh nh vy nhng bên trong rt nhiu ngách rng, hang càng lm rm rác thì càng lm chut…

Theo ó, c nhóm bt u ào, ào n âu nhóm th sn ch n y: “ này có 3 hng, hng v t thng chy lên trên, hng t chính chy thng, hng dài nht chy xiên ra ca thoát nn”… Và úng nh vy, l chut này nhóm bt c c 6 con. C nh th, t “sn chut” ca anh Ton rong rui n tn tra thì v. Mi chuyn i, trung bình mt t bt c khong 50-60kg, có dp cao im nhóm ca anh Ton bt c gn 1 t chut ng.

nhiu min quê, tht chut c ch bin thành các món nh: nng, quay, xào… kích thích v giác nhng theo truyn thng ca ngi làng Tú, thì tht chut ng ch c ch bin mt cách duy nht là luc. Theo nh kinh nghim ca th h i trc truyn li, sau khi chut c bt v, nhúng vào nc nóng va , lt sch lông, m bng moi ni tng và nht thit phi ct b “qu hoi” hai bên “háng”, ri mi cho vào ni luc nhng không n ngay mà thng lót lá chui hong qua êm sáng hôm sau tht chut anh li.

Sau ó, ngi ta mi cht thành tng ming vuông vc bày ra a, thái lá chanh ti rc lên trên. Tht chut phi chm vi mui trng, t cay, n cùng cm nóng. y mi là cách n “tr danh” ca ngi làng Tú ôi, xã Kin Quc, huyn Kin Thy.

Ngày nay, tuy kinh t - xã hi ngày càng phát trin, i sng bà con các huyn ngoi thành cng có nhiu i thay nhng vi ngi làng Tú ôi, ngh sn chut ng vn là ngh “tay trái” c nhiu h yêu thích. Nói vui, nu ly công làm lãi, trung bình mi kg tht chut có giá t 250-300.000 ng/kg thì sau mi v chut nh th dân làng Tú thu v c trm triu ng ch chng chi.

TRNG GIANG

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha