Hai k trm U70

17:55 12/02/2020

Ph芍t hin chic xe m芍y ti sn khu tp th s 80 Phan 足nh Ph迄ng (H L, Hng B角ng) khng c車 ngi trng coi, hai t那n trm U70 d迄ng vam ph芍 kh車a trm cp. Bng c芍c bin ph芍p nghip v sc b谷n, sau 18 gi iu tra truy x谷t nhanh, i Cnh s芍t H足nh s - CAQ Hng B角ng phi hp Cng an phng H L t車m gn hai i tng#

i tng Nguyn Bá Giang

ó là Nguyn Bá Giang, 59 tui, trú ti 734 ng Thiên Lôi, Vnh Nim, Lê Chân và Nguyn Hùng Hi, 64 tui, trú khu tp th Vn M, Ngô Quyn u là i tng có tin án. Mt c thuê làm bo v, nhng cng không an phn, mt không vic làm. Cp c vi nhau, c hai bàn tính chuyn phm pháp ly tin n tiêu.

i tng Nguyn Hùng Hi

Khong 16h ngày 9-2, Giang n nhà Hi ri r nhau i trm cp tài sn. Khi i, chúng mang theo vam phá khóa xe máy và mt s “dng c” làm phng tin hành ngh. Sau khi ln qua nhiu tuyn ng trên a bàn thành ph, Giang và Hi phát hin mt chic xe mô tô Honda Airblade mang BKS 16N97026 ang ti sân khu tp th s 80 Phan ình Phùng (H Lý, Hng Bàng), ã dùng vam phá khóa trm cp…

Chic xe i tng s dng gây án

n khong 17h55, nhn c tin báo ca anh ào Quc Doanh, SN 1983, tm trú 3/84 Phan ình Phùng, H Lý v vic mt trm chic xe trên. CAP H Lý ã báo cáo ng chí Trng CAQ cho ý kin ch o.  

Lãnh o CAQ ch o i CSHS - CAQ ch công phi hp CAP H Lý iu tra làm rõ v vic. Ch sau mt thi gian ngn, vic iu tra truy xét ã có kt qu.

Chic xe tang vt

n sáng 10-2, lc lng Công an ã thu hi tang vt; ng thi tm gi hai i tng Giang, Hi iu tra làm rõ. Ti c quan Công an, hai i tng ã khai nhn hành vi phm ti… 

HI HU

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha