Cp nht thng tin phng, chng dch Covid-19 tnh n 12h ngy 26-3-2020: Cc c s y t b tr khu vc tip n, sng lc bnh nhn

13:32 26/03/2020

Hi Phòng: 0 ca mc; 0 t vong.

24/95 mu XN kt qu âm tính trong ngày 25/3/2020; s còn li ang XN.

+ S giám sát ti nhà là 512 ngi;

S cách ly ti c s tp trung là 763 ngi, ti: Cao ng Du lch 110 ngi; BV Vit Tip 2: 215 ngi; Trung tâm GDQP- i hc HP: 231 ngi; Trung tâm quân s thành ph (Thy Nguyên): 92 ngi; Khách sn Công oàn Sn 7 ngi; Khách sn Sinh viên H QL&CN: 108 ngi.

Thông tin hot ng phòng chng dch ti Hi Phòng ngày 26/3/2020:
Sáng 26/3, ng chí Lê Khc Nam, y viên Ban Thng v Thành y, Phó Ch tch UBND thành ph làm vic vi Ban Thng v Huyn y Tiên Lãng v công tác phòng chng dch COVID-19.
UBND thành ph có công vn 2142/UBND-VX v vic tng cng qun lý công tác dy thêm hc thêm, hot ng ca các Trung tâm Ngoi ng, Tin hc, K nng sng, hot ng ngoài gi chính khóa trong thi gian phòng chng dch Covid-19.
S Y t va có Vn bn gi các n v y t, các bnh vin và phòng khám a khoa t nhân, yêu cu theo dõi, giám sát y t ngi bnh, nhân viên y t v Hi Phòng t Bnh vin Bch Mai (Hà Ni).
Giám c S Y t i kim tra ti Bnh vin Hu Ngh Vit Tip, Bnh vin a khoa Quc t Hi Phòng và Trung tâm Y t huyn An Dng. ng chí ghi nhn ti các c s y t này ã b trí khu vc tip ón, sàng lc bnh nhân, có khu vc riêng khám cho các trng hp có du hiu ho, st… Giám c S Y t lu ý các bnh vin phi b trí khu vc ch khám mi ngi ngi cách nhau ti thiu 2m, b trí màng chn gia nhân viên y t và ngi n làm th tc khám bnh, tt c ngi bnh và nhân viên y t u phi m bo eo khu trang 100%, b trí nc ra tay sát khun các khoa phòng. i vi bnh nhân cp cu, nu không thc hin khai báo y t c, không có ngi nhà i cùng, thì phi xác nh ây là trng hp có nghi ng mc bnh. Thc hin tng cng các bin pháp m bo an toàn cho nhân viên y t và bnh nhân n khám bnh.
Lãnh o UBND thành ph, các Qun huyn tip tc kim tra công tác phòng chng dch ti các a phng, c quan n v, c s kinh doanh lu trú, a im du lch, dch v n ung, gii trí.
Duy trì các hot ng tuyên truyn, ty u, kh trùng ti trng hc, c quan, ni công cng, khu vc có ngi nghi nhim.
Duy trì các hot ng truyn thông trc tip kt hp iu tra giám sát, ti cng ng, truyn thông trên báo chí, phng tin thông tin i chúng, loa phát thanh.
Ti các qun huyn, xã phng: tip tc iu tra, rà soát, tìm kim nhng trng hp i trên chuyn bay  ngi bnh, ngi tip xúc gn vi ngi nhim hoc nghi nhim (F1, F2), theo khuyn cáo ca B Y t …  tuyên truyn, giám sát, hng dn cách ly y t ti nhà hoc a vào cách ly tp trungly mu làm xét nghim.
Các c s cách ly tp trung ca thành ph tip tbàn giao i tng ht thi gian cách ly tp trung v a phng và nhn các i tng cn cách ly tp trung t qun huyn chuyn lênhoc va nhp cnh, trên c s quyt nh danh sách cách ly tp trung do UBND thành ph phê duyt.
T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha