Cp nht thng tin phng, chng dch Covid-19 tnh n 19h ngy 25-3-2020: Trin khai nhanh, hiu qu cng tc t chc hot ng 6 cht kim sot dch COVID-19

19:57 25/03/2020

1. Tình hình dch Covid-19:

Th gii:  425.718 ngi mc, 18.953 ngi t vong, trên 197 quc gia và vùng lãnh th 

- Italy: 69.176 ngi mc; 6.820 ngi t vong.

- Hoa K: 54. 941 ngi mc; 784 ngi t vong.

- Tây Ban nha: 42.058 ngi mc; 2.991 ngi t vong.

- c: 33.927 ngi mc; 171 ngi t vong.

- Iran 24. 811 ngi mc; 1.934 ngi t vong.

- Pháp 22. 304 ngi mc; 1.100 ngi t vong.

-   Vit Nam141 trng hp mc COVID-19. Trong ó:

- 16 ngi mc COVID-19 (tính t ngày 23/1 n ngày 13/2) ã c cha khi bnh hoàn toàn (giai on 1).

- 01 bnh nhân (BN18) mc COVID-19 (tính t ngày 6/3 n 23/3) c cha khi (giai on 2).

 • Hi Phòng: 0 ca mc; 0 t vong. 

+ 24/95 mu XN kt qu âm tính trong ngày 25/3/2020; s còn li ang XN.

+ S giám sát ti nhà là 512 ngi;

+ S cách ly ti c s tp trung là 771 ngi, ti: Cao ng Du lch 110 ngi; BV Vit Tip 2: 215 ngi; Trung tâm GDQP- i hc HP: 236 ngi; Trung tâm quân s thành ph (Thy Nguyên): 98 ngi; Khách sn Công oàn Sn 7 ngi; Khách sn Sinh viên H QL&CN: 105 ngi.

 1. 2. Thông tin hot ng phòng chng dch ti Hi Phòng ngày 25/3/2020:

 • Trc tình hình dch bnh COVID-19 có din bin ht sc phc tp ti mt s tnh, thành ph; tính n sáng ngày 25/3/2020 ti Vit Nam ã có 134 ca dng tính vi COVID-19; Công vn 2124/UBND-VX ca Ch tch UBND thành ph, Trng ban Ban Ch o phòng chng dch COVID-19 thành ph ch o c th nh sau:

Dng hot ng các nhà hàng, c s kinh doanh dch v n ung, các im kinh doanh gii khát có công sut phc v trên 30 ngi t ngày 25/3/2020 n ht ngày 31/3/2020. Yêu cu Th trng các c quan, n v, Ch tch UBND các qun, huyn, xã, phng, th trn ch o các c quan chc nng tng cng kim tra và giám sát các t chc, cá nhân thc hin nghiêm ch o nêu trên.

Trong thi gian t 25/3/2020 n 31/3/2020 yêu cu các c quan, n v, s, ngành, a phng trên a bàn thành ph hn ch ti mc thp nht các hi ngh, cuc hp v chuyên môn tp trung cao cho công tác ch o, kim tra công tác phòng, chng dch COVID-19.

 • Sáng nay, Phó Ch tch UBND thành ph Nguyn ình Chuyn cùng lãnh o các s, ngành, a phng liên quan ã i kim tra công tác t chc kim soát dch COVID-19 ti 6 cht kim soát dch COVID-19 liên ngành ti các ca ngõ ra vào thành ph Hi Phòng bng ng b bt u i vào hot ng. 6 cht này c thành lp theo Quyt nh s 833/Q-UBND ngày 23/3/2020 ca UBND thành ph.

Ti các cht kim tra, các lc lng làm nhim v kim soát y t i vi ngi vào thành ph tp trung trên các phng tin vn ti hành khách. o nhit , xác nh ngi nghi nhim bnh và t chc giám nh y t; xác nh lch trình, khai báo y t i vi ngi nc ngoài và ngi Vit Nam mi t nc ngoài v Vit Nam. ng thi, kim tra công tác phòng, chng dch COVID-19 trên các phng tin vn ti công cng vào thành ph, m bo tt c các hành khách eo khu trang; phng tin có trang b dung dch ra tay sát khun.

Cán b trc ti các cht theo dõi, giám sát, phát hin kp thi các trng hp mc bnh hoc nghi ng mc bnh trin khai thc hin các bin pháp cách ly theo quy nh. Khi có trng hp biu hin nghi nhim bnh COVID-19 vào thành ph, Cht kim soát báo cáo v UBND các qun, huyn ni lp cht kim soát a các trng hp vào c s y t kim tra, sàng lc, cách ly theo quy nh.

Kim tra ti các cht, Phó Ch tch UBND thành ph hoan nghênh các a phng và lc lng chc nng trin khai tt công tác t chc hot ng các cht kim soát dch COVID-19. ng chí lu ý vn bo h cho cán b tham gia trc cht, ng viên cán b tham gia làm vic nghiêm túc, trách nhim. Cn m bo c s vt cht và iu kin làm vic, sinh hot cho lc lng làm vic ti cht. Phó Ch tch lu ý các a phng ch ng rà soát thêm mt s cht trên a bàn, bo m vic lu thông ca các phng tin, tránh xy ra ùn tc giao thông. Thành ph giao huyn Vnh Bo thành lp thêm cht kim soát ti khu vc cu sông Hoá.

 • Ngi bnh chuyn t Bnh vin Bch Mai v Bnh vin Vit Tip s chuyn sang c s 2 iu tr khu vc riêng

 • Giám c S Y t i kim tra ti Bnh vin Hu Ngh Vit Tip, Bnh vin a khoa Quc t Hi Phòng và Trung tâm Y t huyn An Dng. ng chí ghi nhn ti các c s y t này ã b trí khu vc tip ón, sàng lc bnh nhân, có khu vc riêng khám cho các trng hp có du hiu ho, st…

 • Giám c S Y t lu ý các bnh vin phi b trí khu vc ch khám mi ngi ngi cách nhau ti thiu 2m, b trí màng chn gia nhân viên y t và ngi n làm th tc khám bnh, tt c ngi bnh và nhân viên y t u phi m bo eo khu trang 100%, b trí nc ra tay sát khun các khoa phòng.

 • i vi bnh nhân cp cu, nu không thc hin khai báo y t c, không có ngi nhà i cùng, thì phi xác nh ây là trng hp có nghi ng mc bnh. Thc hin tng cng các bin pháp m bo an toàn cho nhân viên y t và bnh nhân n khám bnh.

 • Lãnh o UBND thành ph, các Qun huyn tip tc kim tra công tác phòng chng dch ti các a phng, c quan n v, c s kinh doanh lu trú, a im du lch, dch v n ung, gii trí….

 • Duy trì các hot ng tuyên truyn, ty u, kh trùng ti trng hc, c quan, ni công cng, khu vc có ngi nghi nhim.

 • Duy trì các hot ng truyn thông trc tip kt hp iu tra giám sát, ti cng ng, truyn thông trên báo chí, phng tin thông tin i chúng, loa phát thanh.

 • Ti các qun huyn, xã phng: tip tc iu tra, rà soát, tìm kim nhng trng hp i trên chuyn bay có ngi bnh, ngi tip xúc gn vi ngi nhim hoc nghi nhim (F1, F2), theo khuyn cáo ca B Y t … tuyên truyn, giám sát, hng dn cách ly y t ti nhà hoc a vào cách ly tp trung, ly mu làm xét nghim.

 • Các c s cách ly tp trung ca thành ph tip tc bàn giao i tng ht thi gian cách ly tp trung v a phng và nhn các i tng cn cách ly tp trung t qun huyn chuyn lên, hoc va nhp cnh, trên c s quyt nh danh sách cách ly tp trung do UBND thành ph phê duyt.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha