Cp nht thng tin phng, chng dch Covid-19 tnh n 7h ngy 26-3-2020: 24/95 mu xt nghim m tnh

08:07 26/03/2020

Hi Phng: 0 ca mc; 0 t vong. + 24/95 mu XN kt qu m tnh trong ngy 25/3/2020; s cn li ang XN. + S gim st ti nh l 512 ngi; + S cch ly ti c s tp trung l 771 ngi, ti: Cao ng Du lch 110 ngi; BV Vit Tip 2: 215 ngi; Trung tm GDQP- i hc HP: 236 ngi; Trung tm qun s thnh ph (Thy Nguyn): 98 ngi; Khch sn Cng on Sn 7 ngi; Khch sn Sinh vin H QL&CN: 105 ngi.

Tình hình dch Covid-19:

- Th gii:  434.990 ngi mc, 19.607 ngi t vong, trên 197 quc gia và vùng lãnh th 

- Trung Quc 81.127 ngi mc; 3277 ngi t vong.

- Italy: 69.176 ngi mc; 6.820 ngi t vong.

- Hoa K: 54. 986 ngi mc; 784 ngi t vong.

- Tây Ban nha: 47.610 ngi mc; 3.434 ngi t vong.

- c: 34.009 ngi mc; 172 ngi t vong.

- Iran 27. 017 ngi mc; 2.077 ngi t vong.

- Pháp 22. 304 ngi mc; 1.100 ngi t vong.

- Vit Nam: 148 trng hp mc COVID-19. Trong ó:

- 16 ngi mc COVID-19 (tính t ngày 23/1 n ngày 13/2) ã c cha khi bnh hoàn toàn (giai on 1).

- 01 bnh nhân (BN18) mc COVID-19 (tính t ngày 6/3 n 23/3) c cha khi (giai on 2).

Ngày 25/3/2020, phát hin 14 ca nhim mi (BN 135 – BN 148)

Hin ti 25/3/2020: 21 tnh, thành ph có ca nhim: Hà Ni: 46 (tng 02 ca); TPHCM: 38 (tng 04 ca); Vnh Phúc: 11; Bình Thun: 09; Qung Ninh: 06; ng Tháp 04; à Nng: 05; Qung Nam: 03; Lào Cai: 02; Hu: 02; Tây Ninh: 02; Trà Vinh: 02; Ninh Thun: 02; Hi Dng: 01; Bc Ninh: 01; Khánh Hòa: 01; Thanh Hóa: 02; Ninh Bình: 01; Bn Tre: 01; Lai Châu: 01; Bc Giang 01.

Hi Phòng: 0 ca mc; 0 t vong. 

+ 24/95 mu XN kt qu âm tính trong ngày 25/3/2020; s còn li ang XN.

+ S giám sát ti nhà là 512 ngi;

+ S cách ly ti c s tp trung là 771 ngi, ti: Cao ng Du lch 110 ngi; BV Vit Tip 2: 215 ngi; Trung tâm GDQP- i hc HP: 236 ngi; Trung tâm quân s thành ph (Thy Nguyên): 98 ngi; Khách sn Công oàn Sn 7 ngi; Khách sn Sinh viên H QL&CN: 105 ngi.

Thông tin hot ng phòng chng dch ti Hi Phòng ngày 25/3/2020:

Trc tình hình dch bnh COVID-19 có din bin ht sc phc tp ti mt s tnh, thành ph; tính n sáng ngày 25/3/2020 ti Vit Nam ã có 134 ca dng tính vi COVID-19; Công vn 2124/UBND-VX ca Ch tch UBND thành ph, Trng ban Ban Ch o phòng chng dch COVID-19 thành ph ch o c th nh sau: Dng hot ng các nhà hàng, c s kinh doanh dch v n ung, các im kinh doanh gii khát có công sut phc v trên 30 ngi t ngày 25/3/2020 n ht ngày 31/3/2020. Yêu cu Th trng các c quan, n v, Ch tch UBND các qun, huyn, xã, phng, th trn ch o các c quan chc nng tng cng kim tra và giám sát các t chc, cá nhân thc hin nghiêm ch o nêu trên.

Trong thi gian t 25/3/2020 n 31/3/2020 yêu cu các c quan, n v, s, ngành, a phng trên a bàn thành ph hn ch ti mc thp nht các hi ngh, cuc hp v chuyên môn tp trung cao cho công tác ch o, kim tra công tác phòng, chng dch COVID-19.

UBND thành ph có công vn 2142/UBND-VX v vic tng cng qun lý công tác dy thêm hc thêm, hot ng ca các Trung tâm Ngoi ng, Tin hc, K nng sng, hot ng ngoài gi chính khóa trong thi gian phòng chng dch Covid-19.

S Y t va có Vn bn gi các n v y t, các bnh vin và phòng khám a khoa t nhân, yêu cu theo dõi, giám sát y t ngi bnh, nhân viên y t v Hi Phòng t Bnh vin Bch Mai (Hà Ni).

Giám c S Y t i kim tra ti Bnh vin Hu Ngh Vit Tip, Bnh vin a khoa Quc t Hi Phòng và Trung tâm Y t huyn An Dng. ng chí ghi nhn ti các c s y t này ã b trí khu vc tip ón, sàng lc bnh nhân, có khu vc riêng khám cho các trng hp có du hiu ho, st… Giám c S Y t lu ý các bnh vin phi b trí khu vc ch khám mi ngi ngi cách nhau ti thiu 2m, b trí màng chn gia nhân viên y t và ngi n làm th tc khám bnh, tt c ngi bnh và nhân viên y t u phi m bo eo khu trang 100%, b trí nc ra tay sát khun các khoa phòng. i vi bnh nhân cp cu, nu không thc hin khai báo y t c, không có ngi nhà i cùng, thì phi xác nh ây là trng hp có nghi ng mc bnh. Thc hin tng cng các bin pháp m bo an toàn cho nhân viên y t và bnh nhân n khám bnh.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha