CATP Hi Phng chuyn trng tm t hc tp sang lm theo Bc H: Nhng kin ghi nhn ca ngi dn

08:43 21/05/2020

Bi 1: Ci cch th tc hnh chnh - phc v nhn dn

Ngày 19-5, úng dp k nim 130 nm Ngày sinh Ch tch H Chí Minh, CATP Hi Phòng ã trang trng t chc Hi ngh s kt thc hin Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr v y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh; Ch th 04/CT-BCA ca B Công an v nâng cao cht lng phong trào thc hin 6 iu Bác H dy CAND và Cuc vn ng ln trong CAND “xây dng phong cách ngi CAND bn lnh, nhân vn, vì  nhân dân phc v”. Có 46 tp th và 230 cá nhân c B Công an và Giám c CATP khen thng, thc s là nhng tm gng tiêu biu v hc và làm theo Bác. Vic trin khai hc và làm theo tm gng o c H Chí Minh cng nh thc hin 6 iu Bác H dy CAND trong toàn lc lng ã to ng lc mnh m mi CBCS Công an thành ph Hi Phòng phn u, n lc, luôn sn sàng vt qua mi khó khn, hoàn thành xut sc nhim v, mang n nim tin yêu cho nhân dân.Báo An ninh Hi Phòng ghi li nhng ý kin ca ngi dân bày t v nhng vic làm tt, hành ng p ca CBCS Công an thành ph.

Thiu tng V Thanh Chng, Bí th ng y, Giám c CATP tng quà 1 cht phòng chng dch bnh Covid-19 

* Bà Nguyn Th Hòe, cán b hu trí, t dân ph s 4, khu I, phng Vnh Nim, Lê Chân

Bui sáng 20-5, do quên mang theo s h khu, tôi c CBCS b phn tip dân thuc i 2, Phòng Cnh sát QLHC v TTXH - CATP hng dn v ly s h khu b sung.

u gi chiu tôi lên làm th tc c CBCS n v hng dn chi tit, c th, tn tình các th tc cn thit cp i CMND sang CCCD. Trc ó, tôi có tâm lý e ngi, s i làm ông mt thi gian, th tc cu k nhng khi n ni thì thy ai cng nh nhàng, vui v, tn tình giúp nên tôi rt hài lòng v thái , tác phong phc v nhân dân ca CBCS ni ây.

* Ông Nguyn Vn Mnh, trú ti 12 A7- A8 ng Quán Toan, phng Quán Toan, qun Hng Bàng

M tôi b bnh, lit na ngi không th i li c, thng phi nm ging nên vic n CAH An Dng làm th tc cp CCCD c mua BHYT gp nhiu khó khn. Tôi ã n CAH An Dng t nguyn vng ca gia ình.

Sau khi tip nhn thông tin, i Cnh sát qun lý hành chính ã v tn nhà m tôi ti xã An Hng, huyn An Dng kê khai, hng dn các th tc và ã cp CCCD cho m tôi.

Cm trên tay CCCD ca m, tôi vô cùng xúc ng, sau 30 nm m tôi mi có tm CCCD mi an tâm trong vic khám cha bnh. Vic làm ca các cán b chin s CAH An Dng ã to c hình nh p v ngi chin s Công an nhân dân có phong cách, có tinh thn trách nhim và ý thc cao trong phc v nhân dân, c nhân dân khen ngi.

* Ch V Th Út Linh, sinh 1992, thôn Hoàng Mai,  xã ng Thái, huyn An Dng  

Tôi có nguyn vng chuyn h khu t xã Tân Tin v xã ng Thái, huyn An Dng làm th tc nhp hc cho con. c s hng dn ca chính quyn a phng, gia ình tôi ã n CAH An Dng, trc tip là i Cnh sát qun lý hành chính làm các th tc cn thit. Khi n b phn tip dân ca CAH An Dng, tôi c cán b chin s tn tình hng dn các th tc thc hin chuyn h khu.

ng thi c CBCS xung gia ình chng c tôi ng viên anh hp tác chuyn khu cho con tôi. Sau 2 ngày, gia ình tôi ã nhn c h khu trong nim vui mng. Con tôi mang n cán b chin s CAH An Dng vì c n trng. Tôi hi vng các ng chí CAH An Dng s gi mãi và phát huy s tn tình ca mình, vì nhân dân phc v.

* Bà Nghiêm Th To, 28/28 ng Lng Khánh Thin, phng Cu t, qun Ngô Quyn

Bà Nghiêm Th To (bên phi)

Tôi n Công an qun Ngô Quyn làm th cn cc công dân. Vì tôi cng ã có tui, mi thông tin không th nm bt nhanh, nhiu vn cn phi hi i hi li mi thông t. iu làm tôi hài lòng là thái giao tip ca các CBCS công an ni ây rt chu áo và tn tình. 

Trong sut quá trình làm vic, khi tôi gp phi nhng vn khó khn u c các ng chí Công an qun hng dn c th, rõ ràng. Do vy công vic ca tôi ã c gii quyt nhanh chóng. Rt mong các ng chí Công an qun Ngô Quyn tip tc duy trì và nêu cao tinh thn trách nhim, ý thc vì nhân dân phc v to thêm s gn gi, tin yêu trong lòng nhân dân i vi lc lng công an.

* Anh Hoàng Vn Huy, phng Hòa Ngha, qun Dng Kinh

n Công an qun Dng Kinh gii quyt th tc hành chính, tôi cm nhn c tác phong làm vic rt chuyên nghip ca cán b, chin s Công an qun. Ngay t cng vào ca n v, các cán b, chin s luôn gi nghiêm l tit, tác phong ng x có vn hóa khi tip xúc, gii quyt công vic liên quan n ngi dân, vì li ích chính áng ca ngi dân.

Trong quá trình khai báo th tc xin cp li cn cc công dân tôi có mt s vng mc, dù phi hng dn khá nhiu ngi cùng mt lúc song ng chí cán b vn hòa nhã, tn tình hng dn, gii thích rt cn k tng mc cho tôi. Do vy công vic ca tôi ã c gii quyt rt nhanh chóng. Mong các ng chí Công an qun tip tc nêu cao tinh thn trách nhim, ý thc vì nhân dân phc v, to hình nh p v ngi cán b, chin s Công an nghiêm túc, chun mc trong công vic nhng cng rt gn gi vi nhân dân.

* Ch Ngô Th Hng, s 45 ngõ 1171 ng Trn Nguyên Hãn, phng Vn u, Kin An

Tôi n phòng tip dân Công an qun Kin An làm th tc cp li giy chng nhn ng ký lái xe mô tô. Tôi c Công an qun hng dn làm các th tc cn thit rt nhanh chóng, cán b Công an qun ai cng nhit tình, nim n, có tinh thn, trách nhim cao vi công vic. Tôi cm thy rt thoi mái, d chu khi c làm vic vi CBCS Công an qun.

Nhóm PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha