Chiu 18-5, Hi Phng th thm 130 con thin nga trn sng Tam Bc

13:48 18/05/2020

Tin t UBND qun Hng Bng, vo 16h chiu 18-5, ti a im trn ng Th L (khu vc gn cu Tam Bc), n thin nga th ba gm 65 i tip tc c th trn sng Tam Bc, to im n th mng gia lng thnh ph Cng.

Th thiên nga làm p sông Tam Bc

ây là mt trong nhng hot ng thit thc ca qun Hng Bàng chào mng K nim 65 nm Ngày Gii phóng Hi Phòng, 130 nm Ngày sinh Ch tch H Chí Minh và các ngày l ln trong tháng 5.

Sông Tam Bc vào lòng thành ph, nc tnh lng, trong xanh. Sau khi sông Tam Bc c u t chnh trang, qun Hng Bàng ã t chc th 20 ôi thiên nga trên dòng sông ti L khánh thành d án vào ngày 9-5-2019. Sau ó, n ngày 21/6/2019, qun tip tc th thêm 15 ôi thiên nga trên dòng sông này.

Vi “dòng sông thiên nga”, di trung tâm thành ph Hi Phòng c kéo dài, tr thành lá phi xanh iu hòa không gian ô th, cng là công trình kin trúc thiên to và nhân to c áo nht trong các ô th ti Vit Nam hin nay.

“Dòng sông thiên nga” - Tam Bc có chiu dài 1,7km (t cu Lc Long n cu vt Tam Bc), ã c th 35 ôi thiên nga, ha hn mt cnh quan n tng, bt mt cho ph bên sông Th L và Tam Bc.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha