Cho vay nng li - mt c vn ln li

18:23 12/01/2020

Bng hnh thc cho vay tin vi li sut cao hng thng l 3 nghn ng/1 triu ng tin vay/1 ngy, tng ng l 9%/1 thng v 108%/nm (cao gp 5,4 ln mc li sut cao nht quy nh ca B Lut Dn s), my nm qua, o Quang To, sinh 1980, s 16 nh ng, phng ng Hi, L Chn, k hp ng cho mt s ngi vay tin thu li bt chnh.

C th, To cho ch Lu Th Huyn Trang, sinh 1990, s 17B/59 Lê Li, phng Máy T, qun Ngô Quyn, vay 100 triu ng vi lãi sut 9%/nm, tng ng s tin lãi ch Trang phi tr cho To là 9 triu ng/tháng. n ngày 1-7-2018, ch Trang ã tr cho To tng s tin lãi ca 12 tháng vay là 108 triu ng và tr ht s tin gc ã vay. 

Tháng 10-2017, To cho ch Hoàng Th Bo Linh, sinh 1993, s 4, lô 1 m Lác, ngõ Cm, phng Gia Viên, qun Ngô Quyn, vay 80 triu ng, vi lãi sut nh trên. n ngày 1-11-2017, ch Linh ã tr cho To 7,2 triu ng tin lãi và tr 30 triu ng tin gc, còn n li 50 triu ng tin gc. T ngày 1-1-2018 n 1-4-2018, ch Linh tr tip cho To 3 tháng tin lãi là 13,5 triu ng và tr ht s tin gc 50 triu ng còn li ã vay.

Ngày 15-4-2018, To cho anh Nguyn Vn Li, sinh 1984, thôn 4, xã Tam Hng, huyn Thy Nguyên, vay 50 triu ng vi lãi sut nh trên. Anh Li ã tr cho To 2 tháng tin lãi là 9 triu ng và tr ht s tin gc ã vay. Ngày 22-7-2018, anh Li tip tc vay ca To 50 triu ng vi lãi sut nh trên. n ngày 22-8-2018, anh Li ã tr cho To s tin lãi ca 1 tháng là 4,5 triu ng và tr ht s tin gc ã vay.

Theo ó, tng s tin lãi anh Li ã tr cho To là 13,5 triu ng. T ngày 1-3-2018 n 30-3-2018, To cho anh V Danh Toàn, sinh 1993, 101 Lng Khánh Thin, phng Lng Khánh Thin, qun Ngô Quyn, vay tng s tin là 170 triu ng, lãi sut 9%/tháng, tng ng vi s tin lãi phi tr là 15,3 triu ng/1 tháng. T ngày 30-3-2018 n 30-7-2018, anh Toàn phi tr cho To tng s tin lãi ca 4 tháng là 61,2 triu ng.

Tuy nhiên anh Toàn mi tr cho To c 41,2 triu ng tin lãi, n li 20 triu ng. Sau ó anh Toàn cha tr cho To s tin gc và lãi theo tha thun. Theo ó, tng s tin lãi mà To thu c t anh Toàn, ch Trang, ch Linh và anh Li t ngày 1-1-2018 n ngày 12-1-2019 là 122,2 triu ng. Chiu theo quy nh v lãi sut ti khon 1, iu 468 B Lut Dân s cho phép các bên tha thun v lãi sut nhng không c vt quá 20%/nm ca khon tin vay. Nh vy, trong tng s tin lãi 122,2 triu ng (tng ng vi lãi sut 108%/nm) mà To thu c t 4 ngi nêu trên có 20% lãi sut hp pháp (tng ng 26,333 triu ng); s tin còn li 95,867 triu ng là tin To thu lãi bt chính.

Hành vi cho vay nng lãi ca To b phát hin, sau khi tin hành thu thp tài liu, xác minh, C quan CST Công an qun Hng Bàng cng c, hoàn chnh h s và chuyn VKSND cùng cp ngh truy t i tng. Ngày 20-8-2019, khi a v án ra xét x, TAND qun Hng Bàng ã tuyên pht ào Quang To 18 tháng ci to không giam gi v ti Cho vay lãi nng trong giao dch dân s.

Tt c tin vn, tin li thu c t vic cho vay nng lãi ca To u b tch thu, buc b cáo phi np vào ngân sách nhà nc 276,333 triu ng tin s dng vào vic phm ti và tin lãi phát sinh t vic phm ti; buc To phi tr cho anh Toàn s tin 29,867 triu ng, tr li ch Trang 44 triu ng, ch Linh 11 triu ng và anh Li 11 triu ng là s tin lãi mà To ã thu bt chính trc ó.

KC

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020

St hi ngi tnh v ghen tung

St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020

Hai anh em cng vo t

Hai anh em cng vo t

19:39 09/02/2020

V n m cui nm

V n m cui nm

08:35 24/01/2020

Truy bt nhm cp ngy gip Tt

Truy bt nhm cp ngy gip Tt

10:36 23/01/2020

Siu la lnh n

Siu la lnh n

17:59 15/01/2020