Ch ng phng nga, u tranh c hiu qu vi m mu, hot ng ca cc th lc th ch li dng tnh hnh thin tai chng i ng, Nh nc

21:52 22/05/2020

l ch o ca Trung tng Nguyn Vn Sn C Th trng B Cng an ti hi ngh trc tuyn m bo ANTT trong phng chng thin tai (PCTT); nhim v PCTT trong CAND, sng 22-5, ti im cu tr s B Cng an. Ti im cu Hi Phng i t Mai Xun Thng C Ph Gim c CATP, Trng ban Ban Ch huy PVBKH, PCTT &TKCN Cng an thnh ph v cc thnh vin trong Ban Ch huy v Trng Cng an cc qun, huyn tham d hi ngh.
Quang cnh hi ngh

Nm 2019, trc nhng din bin phc tp ca tình hình thiên tai và s tác ng nh hng n ANTT, ng y Công an TW, B Công an, Ban Ch o PVBKH, PCTT&TKCN B Công an ã tp trung lãnh o, ch o trin khai ng b, quyt lit, hiu qu các ch trng, gii pháp bo m ANTT trong PCTT; thc hin nhim v PCTT trong CAND. Theo ó, lc lng CAND ã trin khai nghiêm túc, nhiu cp khác nhau các ch o ca TW, Chính ph v PCTT. Ban Ch o và Thng trc Ban Ch o ã ban hành 28 Công in ch o Công an các n v, a phng kp thi ng phó vi các cn bão, áp thp nhit i, cháy rng, ma l, st l t trên toàn quc; nghiêm túc thc hin phng châm “4 ti ch”, “3 sn sàng” trong ng phó vi s c, thiên tai. Trong nm, toàn lc lng ã thc hin 4.509 v TKCNCH, t chc hng dn thoát nn cho hàng nghìn ngi ra khi khu vc s c, tai nn, vùng ngp lt, nguy him; trc tip ng cu 2.089 ngi, tìm c 613 thi th ngi b nn bàn giao cho c quan chc nng x lý. Huy ng trên 25.000 lt CBCS B cùng hàng nghìn lt phng tin tham phi hp vi các c quan, oàn th, chính quyn a phng, nhân dân tham gia TKCN, khc phc hu qu ma l, bão, lt, st l t, cháy n ti các a phng. Phi hp cht ch vi các ngành trin khai gii pháp ng phó vi hn hán, xâm nhp mn ti vùng ng bng sông Cu Long, tng cng cp nc ngt phc v sinh hot, sn xut ca ngi dân, doanh nghip…

ng thi ch ng nm, phân tích, d báo sát tình hình th gii, khu vc, Bin ông có tác ng n công tác PCTT ca Vit Nam; xây dng, trin khai phng án, k hoch ng phó vi các yu t an ninh phi truyn thng trong ó có thiên tai, dch bnh; u tranh vô hiu hóa kp thi nhiu âm mu, hot ng ca các th lc thù ch, phn ng li dng tình hình thiên tai, dch bnh tuyên truyn, xuyên tc, kích ng chng phá ng, Nhà nc, kích ng công nhân ình công, lãn công…

Bên cnh nhng kt qu t c, công tác m bo ANTT trong PCTT ca CAND còn tn ti mt s hn ch, khó khn nht nh. trin khai hiu qu công tác này trong tình hình mi, phát biu ch o ti hi ngh, Trung tng Nguyn Vn Sn – Th trng B Công an ngh:

Công an các n v, a phng cn tp trung phân tích, ánh giá, ch rõ nguyên nhân ca nhng tn ti, hn ch, nht là nhng nguyên nhân ch quan có gii pháp khc phc kp thi, hiu qu. Bám sát các ch o ca TW, Chính ph, B Công an v PCTT, ch ng tham mu vi cp y,chính quyn a phng trong vic lãnh o, ch o thc hin công tác m bo ANTT trong PCTT và nhim v PCTT trong CAND kp thi ng phó s c, x lý các tình hung thiên tai. Ch trì, phi hp vi các c quan, n v liên quan rà soát, b sung xây dng phng án, k hoch m bo ANTT trong ng phó, khc phc s c thiên tai m bo an toàn tính mng , sc khe, tài sn ca nhân dân và các lc lng tham gia PCTT.

Tng cng phi hp vi Ban Ch o TW v PCTT, phi hp cht ch vi chính quyn các a phng xây dng k hoch c th ch ng phòng nga, u tranh ngn chn hiu qu vi âm mu, hot ng ca các th lc thù ch li dng tình hình thiên tai gia tng hot ng chng i ng, Nhà nc; tng cng nm tình hình, thc hin hiu qu công tác nghip v c bn, qun lý nhà nc v TTXH; ch ng phát hin, x lý nghiêm các hành vi vi phm phát lut và ti phm môi trng.

Ch ng xây dng phng án tác chin nhiu lc lng; t chc tp hun, huyn luyn, din tp nâng cao nhn thc, k nng, nng lc cho lc lng tham gia PCTT&TKCN; ch ng xut, tn dng ti a mi ngun lc t nhà nc, các t chc xã hi nhm xã hi hóa u t phng tin hin i, tng cng hp tác quc t nâng cao nng lc công tác PCTT &TKCN, c bit là k nng gii quyt, x lý các tình hung.

Thc hin nghiêm ch thông tin báo cáo, trc ban, trc chin, trc ch huy, m bo an toàn thông tin liên lc t B n các a phng; phng án m bo ANTT, TTATGT, ng phó kp thi, hiu qu trong mùa ma l. i mi, ch ng tng cng tuyên truyn, ph bin kin thc, pháp lut, nâng cao nhn thc, trách nhim ca các t chc, cá nhân, nht là nhng ngi ng u trong công tác m bo ANTT trong PCTT.

Ch ng phát hin, kiên quyt u tranh vi các i tng li dng các vn v môi trng, thiên tai, cháy n kích ng, phá hoi, c ý gây cháy n trc li bo him, các hành vi vi phm pháp lut trong lnh vc môi trng, PCTT; làm tt ch chính sách i vi CBCS Công an b thit hi v ngi, tài sn trong quá trình quá trình thc hin nhim v…

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha