Chuyn v i qun cnh khuyn

10:02 11/12/2019

Trong cuc chin u tranh phng chng ti phm, bn cnh hnh nh nhng CBCS Cng an mu tr, qu cm, bt chp him nguy ng u vi ci c, ci xu, chng ta lun thy u c bng dng ca i qun c bit. l nhng chin binh cnh khuyn CATP c cng rt ln trong vic gii m nhng mc xch quan trng, gip lc lng chc nng xc nh phng hng iu tra chnh xc khm ph nhanh cc v n, nht l nhng v n nghim trng, tnh phc tp cao, c thi im tng chng nh ri vo b tc...
“Chin s” Cnh khuyn tham gia giám bit ngun hi i tng tàng tr trái phép cht ma túy (nh minh ha)

Chin công ... tip chin công

Ngay t nhng ngày u c thành lp, di s hun luyn, ch huy tài tình ca lc lng Qun lý, hun luyn và s dng ng vt nghip v (VNV) CATP, “i quân” cnh khuyn ã tr thành mt b phn không th tách ri ca LLVT nói riêng, nhân dân toàn thành ph nói chung, óng góp quan trng vào chin thng chng chin tranh phá hoi ca quc M, là hu phng vng chc chi vin cho tin tuyn min Nam.

Hòa bình lp li, cuc chin u tranh phòng chng ti phm li y lên mt mc cao hn. Nhng bng nhóm ti phm nguy him nh: cp, git, hip..., có v khí hot ng làm o ln cuc sng yên bình ca ngi dân thành ph.

Thng tá Trn Thnh Cng – Phó Bí th ng y, Phó Trng phòng PK02 chia s: Nh chú trng khai thác hiu qu kh nng u vit ca chó nghip v là giám bit ngun hi, truy tìm du vt hi, phát hin các cht ma túy, thuc n, tham gia truy bt i tng phm ti... nên lc lng Qun lý, hun luyn, s dng VNV – CATP lúc này c huy ng ti a vào công tác phòng chng ti phm.

Và vi s có mt ca nhng “binh khuyn” rt nhiu v án nghiêm trng, nhng bng nhóm ti phm manh ng, cc k nguy him ã nhanh chóng sa li.

“Chin s” Cnh khuyn tham gia giám bit ngun hi i tng tàng tr trái phép cht ma túy (nh minh ha)

in hình có th k n cui nm 1964, ti qu i thuc a bàn huyn o Cát Hi xy ra v án nghiêm trng. Nn nhân là mt ph n tr trên ng i lên i ly ci ã b i tng khng ch hãm hip ri bóp c cho ti cht. Hin trng v án ch li 1 vt lõm trên mt t bên cnh nn nhân. Thi im ó cha có k thut sang hi nh bây gi.

i ng cán b hun luyn ã ào ch t lõm ni có du vt ca hung th li cho vào hp ri s dng chó nghip v phân tích, so sánh vi ngun hi ca mt s i tng ghi vn. Bng s nhanh nhy, tinh tng ca mình, chú Brát ca ng chí Quang Khám ã phn ng chính xác vi mt trong s các i tng nghi vn. Qua ó giúp C quan iu tra nhanh chóng phá c v án trên.

Hay minh chng cho s dng mnh ca nhng “binh khuyn” CATP, ni khip s ca các loi ti phm là khi i quân này c huy ng tham gia bt cp. Di s ch huy ca các hun luyn viên, bng s dng mnh, dày dn kinh nghim ca mình, các “binh khuyn” ca ã giúp lc lng chc nng truy bt thành công bng cp liên tnh có tàng tr trái phép lu n, súng AK, súng B40 do anh em i tng tên ông, ng khét ting mt thi cm u ã gây ra mt lot các v cp c bit nghiêm trng dp Tt Nguyên án 1983-1984...

Thng úy Bùi Vn Vinh khoe chú Mick va giành gii Nht vòng S kho cm 1 và gii Nhì vòng Chung kt toàn quc hi thi Chó nghip v ca lc lng CAND ln th 4

“Thân – hòa”... yu t quyt nh

áng chú ý có rt nhiu v án vn chuyn, buôn bán, tàng tr, s dng trái phép cht ma túy ch cn s dng chiu túi nilon ( gói ma túy) kích thc nh, gn nh không hp th hi nhng chó nghip v vn phn ng chính xác vi ch nhân ca các túi ó. Có nhng v án tng chng nh i vào ngõ ct vì ngun hi còn li không áng k do thi gian quá lâu hoc b nc ra trôi nhng chó nghip v vn phát hin ra c.

Trung tá Bùi Vn Tho - Phó i trng i Cnh sát Qun lý, hun luyn & s dng ng vt nghip v, Phòng PK02 - CATP, ngi có 25 nm gn bó trong lc lng Qun lý, hun luyn, s dng VNV – CATP, không giu c nim t hào, vui mng chia s:

n thi im hin ti, kh nng c bit này ca nhng “khuyn binh” ma túy ngày càng c khng nh. Trunh bình mi nm, lc lng qun lý, hun luyn, s dng VNV - CATP ã s dng chó nghip v tham gia iu tra hàng chc v án t t l chính xác cao, to c lòng tin, uy tín i vi các c quan tin hành t tng.

Khâu chm sóc các chin s cnh khuyn phi c làm chu áo

Hay gn ây nht là v án xy ra ngày hi 22h50 ngày 12-10-2019 ti Cng Hàng không Quc t Cát Bi. Vào thi im này, khi tin hành soi chiu hành lý xách tay, kim tra trc quan, nhân viên soi chiu và kim tra viên Hi Quan phát hin trong con gu ca hành khách Lee Jaehoon, sinh 1967, quc tch Hàn Quc và Cù Th Nguyt, sinh 1991, quc tch Hàn Quc – Vit Nam, có 266 viên nén nh màu xanh lá cây, xanh nc bin ghi là ma túy tng hp, 1 gói nilon nh bên trong có cha tinh th màu trng ghi là ma túy.

Tin hành u tranh, 2 i tng trên u không tha nhn s ma túy tên là ca mình. Vì các i tng là ngi nc ngoài cn phi iu tra, xác minh nhanh chóng nên C quan CST phòng PC04 ã báo cáo các c quan cp trên xin s dng chó nghip v giám nh mùi hi so sánh mu vt thu c và mùi hi ca 2 i tng trên.

Theo ó, 2 chú nghip v là Jake, 5 tui ca hun luyn viên Nguyn Hi Bình và Zich, 6 tui ca hun luyn viên V Hng Sn c s dng tin hành giám bit.

Qua nhiu ln giám bit mu vt thu c và mùi hi ca 2 i tng trên kt qu cho thy là không ng nht. Nh kt qu ó ã giúp c quan CST chuyn hng iu tra, u tranh khai thác i tng, nhanh chóng truy tìm ra c i tng chính ca v án.

oàn Hc vin B An ninh Lào sang thm, làm vic ti i Qun lý, hun luyn, s dng ng vt nghip v, PK02 - CATP

Chia s v quá trình hun luyn, s dng hiu qu “i quân” tinh nhu trên, cng nh các tin bi i trc khác, Thng úy Bùi Vn Vinh, sinh 1991, cán b i Qun lý, hun luyn, s dng VNV, phòng PK02, CATP (Ngi va giành gii Nht vòng S kho cm 1 và gii Nhì vòng Chung kt toàn quc hi thi Chó nghip v ca lc lng CAND ln th 4, do B T lnh CSC t chc vào cui  tháng 5 và u tháng 6 va qua, ni dung thi “Chuyên khoa phát hin ma túy”, bt mí:

Ngoài nhng t cht c bit sn có ca tng chú chó nghip v yu t then cht quyt nh n s thành công ca quá trình hun luyn không có gì khác ngoài tình yêu ngành, yêu ngh, yêu ng vt. Phi gn bó, yêu thng chú chó nghip v ca mình nh mt ngi bn tri k, ngi ng chí, ng i luôn k vai, sát cánh bên mình.

Bi l, hun luyn VNV là công vic vô cùng gian nan, vt v, có nhiu iu thú v mà yu t nguy him cng luôn rình rp. Ch có tình yêu ngh mi giúp mi hun luyn viên (HLV) có ngh lc, nim tin, n lc khc phc mi khó khn, gn bó vi ngh.

i cnh khuyn quán trit ni dung trc khi hun luyn

Và tr thành mt HLV gii, lành ngh thì yu t cn và chính là xây dng, hình thành cho c mi quan h “Thân – hòa” vi chú chó ca mình. Mi “binh khuyn” u c tham gia hun luyn và tt nghip khóa ào to cùng vi ch nhân ca nó. Do ó, t trên trng hun luyn, HLV phi làm tt công tác “Thân – hòa”, phi nm bt, hiu rõ c c tính, tính cách ca “ngi bn” mà mình trc tip qun lý, hun luyn.

Va vut ve, cng nng chú Mick, màu en, ging c, thuc dòng chó Labrador, rt ham vt, ham lc li, chu ngi, thân thin; có thn kinh tt, kh nng phán oán, nhn bit cao, phù hp vi chuyên khoa c nh ma túy ca mình, Thng úy Bùi Vn Vinh chia s:

Quá trình hun luyn phi tuân theo lch trình nghiêm ngt, t d n khó. Ch chm sóc, n ung, ngh ngi ca chó theo quy nh và s thích ca tng con. c tính tng chú là khác nhau nên vic xp chuyên khoa hun luyn và thi gian hun luyn là khác nhau. Thng sau 6 tháng c hun luyn ti trng, v n v tip tc c hun luyn thêm khong 6 tháng là chó nghip v ã có th nhn nhim v.

c bit, chó có tính cách ht nh nhng a tr. Va áng yêu li khó chiu chung. Khi hun luyn, chú làm úng thao tác phi có hình thc khen thng, khích l kp thi (cho n, vut ve). Khi có biu hin mt mi, u oi phi ngng hun luyn, không c ép tp mà cho chó i do chi to hng phn...

Làm c nhng iu trên thì ngi HLV ã thành công trong vic hun luyn ra nhng “chin binh” trung thành, kh nng hoàn thành xut sc mi nhim v c giao.

Khánh Chi

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Canh T, mc s th c sn T i

Canh T, mc s th c sn T i

17:52 30/01/2020

Ngt thm to mui Bng La

Ngt thm to mui Bng La

16:52 31/12/2019

Nhng chin s Cng an ca nhn dn

Nhng chin s Cng an ca nhn dn

20:02 09/12/2019