C車 mt Hi Ph辰ng c k赤nh gia nhp sng hin i

14:44 31/12/2019

Tng ài n tng Lê Chân

Uy nghiêm trc trung tâm trin lãm thành ph là tng ài n tng Lê Chân. Ngi Hi Phòng luôn nh n công n ca n tng ã lp ra trang An Biên - mnh t là tin thân ca thành ph Hi Phòng ngày nay.

n Nghè

n Nghè nm trung tâm thành ph Hi Phòng, là ni th n tung Lê Chân, cách Nhà hát ln khong 500m.

Nhà hát ln Hi Phòng

Công trình c xây dng vào nm 1904 trên nn mt khu ch c ca làng c An Biên và hoàn thành vào nm 1912. Nhà hát c làm theo nguyên mu nhà hát Paris,  vic thi công do th và nhân công Vit Nam làm di s ch o ca kin trúc s ngi Pháp.

Quán Hoa

Theo cun “Lc s ng ph Hi Phòng”, dãy quán hoa trc Nhà hát ln c xây dng nm 1944. T nhiu mu thit k khác nhau, ngi Pháp ã chn mu quán phng theo kin trúc ình làng Bc b vi 4 ct g lim, bên trên là 4 mái ngói vy cá un cong 4 góc.

Nhà kèn

Mt trong nhng công trình kin trúc làm nên bn sc ca di trung tâm thành ph chính là Nhà Kèn. c xây xng vào u th k XX, Nhà kèn có 8 mái, có vn hoa bao quanh. Gi là nhà kèn có l do trc kia , ngi Pháp s dng ni ây tp chi kèn. Hin ti, Nhà kèn là ni t chc nhiu s kin vn hóa, âm nhc, thu hút ông o ngi dân thành ph nói chung và gii âm nhc nói riêng.

Bo tàng thành ph

Bo tàng c xây dng vào nm 1919, có kin trúc p, thit k theo kiu Gotich. Bo tàng Hi Phòng c khánh thành chính thc ngày 20/12/1959. Thông qua hn 3 vn tài liu, hin vt c trng bày trong 15 phòng, vi din tích trên 120m2, Bo tàng thành ph th hin mt cách khái quát, có h thng nhng chng ng phát trin ca lch s Hi Phòng.

Bu in thành ph

Ta lc trên con ph trung tâm Nguyn Tri Phng, Bu in Hi Phòng góp phn làm nên nét p ô th ã t lâu ni ting vi s giao thoa gia c kính và hin i ca thành ph Hi Phòng. ây là mt trong s ít nhng công trình kin trúc công s hành chính vn c  bo tn nguyên vn cng nh gi nguyên chc nng nh khi c xây dng.

Tòa nhà ngân hàng nhà nc chi nhánh Hi Phòng

Mt công trình kin trúc c áo na Hi Phòng là Tòa nhà ngân hàng nhà nc chi nhánh Hi Phòng. ây là công trình c xây dng hoàn toàn bng á xanh t nhiên.

Ga Hi Phòng

ni Hà Ni vi Hi Phòng, ngi Pháp ã cho xây dng tuyn ng st dài 102 km ni lin hai thành ph. Ngày 16-6-1902, toàn tuyn c chính thc a vào khai thác và kèm theo ó là s ra i ca ga Hi Phòng.

Cng Hi Phòng

Cng Hi Phòng vn nhn nhp vi nhng chuyn hàng êm.

Nhà th chính tòa Hi Phòng

c xây dng vào nhng nm 20 ca th k XX, Nhà th chính tòa là mt trong nhng công trình kin trúc p và c kính ca Hi Phòng.

Lê Dng

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha