Cng an phng ng Quc Bnh: Tip tc chia s kh khn vi h ngho, tri n gia nh c cng vi cch mng

15:16 26/04/2020

Nhn k nim 45 nm Ngy Gii phng min Nam, thng nht t nc (30/4/1975 - 30/4/2020), sng 26-4, Cng an phng ng Quc Bnh t chc trao qu tng cc h chnh sch, gia nh c cng vi cch mng nhm tip tc chia s kh khn vi cc h ngho cng nh tri n su sc trc nhng cng hin to ln ca cc gia nh c cng vi cch mng.

Trao i vi chúng tôi, Thiu tá Nguyn Th t – Trng Công an phng ng Quc Bình – cho bit: Qua nm a bàn chúng tôi c bit, trên a bàn phng có nhiu h gia ình gp khó khn do bnh tt, tui cao sc yu, neo n… phi lo n tng ba. Nhng gia ình này rt cn s chia s, giúp ca cng ng không ch trong mùa dch mà còn c trong iu kin cuc sng din ra bình thng.

Dù giãn cách xã hi ã c ni lng nhng quy nh v kim soát y t vn c tuân th cht ch

iu áng nói là khi cao im phòng chng dch Covid – 19 c trin khai thì chính nhng ngi làm ngh t do trên va hè nh: ánh giy, bán quán nc, sa cha qun áo, ct chìa khóa, ra xe… li là nhng ngi chp hành rt nghiêm túc quy nh giãn cách xã hi, dng các hot ng mu sinh dù iu này nh hng trc tip n ngun sng ca h.

m bo quà c trao úng i tng, công tác rà soát i tng c tin hành rt cht ch

Ngi dân nghiêm chnh chp hành quy nh gi có khó khn, trong kh nng ca mình làm gì góp phn ng viên tinh thn, tip thêm sc mnh giúp h vi bt khó khn trc khi tr li nhp sng bình thng.

Nhng suy ngh y khin cán b chin s Công an phng không khi suy t. Vì vy chúng tôi li quyt nh thêm mt ln na vn ng tp th cán b chin s n v ng h ngày lng và kêu gi tm lòng thin nguyn ca các nhà ho tâm trên a bàn.

Công tác chun b, trao quà c t chc chu áo, bài bn

Ti cuc trao quà h chính sách trên a bàn hôm 12-4, tuy giá tr quà không ln, s lng h c nhn không nhiu nhng chng trình li thu hút c s quan tâm và ng tình ng h cao ca cng ng xã hi, to sc lan ta p, y ý ngha.

Vì vy ch mt thi gian ngn sau khi phát ng, ã có nhiu nhà ho tâm ng ý h tr go, du n gi tng ngi dân vi tng s 100 sut quà.

Nhng món quà h tr c trao gi trân trng ti tng h dân

Có mt ti l trao quà sáng 26-4, chúng tôi cm nhn c s thân tình cng nh nim xúc ng ca các h gia ình trc s quan tâm chân thành mà các cán b chin s công an phng ã trao gi h.

Trong khó khn càng xut hin nhiu tm lòng thm tho ng hành cùng các cán b chin s Công an phng ng Quc Bình

 “Bà! Sao bà ra mun vy?”, “Bo anh em soát li danh sách, hình nh c sng mt mình cha ra nhn quà thì phi?”, “A lô… hôm nay chân c cha? C có n nhn quà c không hay chúng cháu mang n”, “Bà v cn thn nhé, c chm chm mà i thôi”…

Vi h dân do m au không th n tr s, CBCS CAP ng Quc Bình không n hà n tn nhà trao quà

 Nhng câu dn dò thân tình, li cm n tha thit cùng nhng li chúc “các anh có tht nhiu sc khe” mà ngi dân gi ti cán b chin s Công an phng hôm nay ta nh ngn la nh m áp tình ngi.

Thu hiu và chia s vi nhng h dân trên a bàn, CBCS Công an phng ng Quc Bình ngày càng c ngi dân quý mn, tin yêu

Nhng ngn la y c các anh ngày êm kiên trì gy dng, vun p, c th thách qua khó khn hon nn ri nhân lên thành ngn la ln ca s oàn kt.

Qua ó giúp cho vic tng cng mi quan h gia ngi chin s công an vi nhân dân trên a bàn càng thêm bn cht, góp phn giúp cho công tác bo v an ninh trt t trên a bàn phng mà các anh ang thc thi ngày êm càng thêm n nh, vng chc.  

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha