Cng an Qung Ninh: Tip tc trin khai cc bin php phng chng dch Covid-19

16:09 01/03/2020

Sng 27-2, ti TP H Long, Ban ch o phng chng dch Covid-19 Cng an tnh Qung Ninh t chc hi ngh trc tuyn ti Cng an 13 a phng nhm nh gi v tip tc trin khai quyt lit cc bin php phng chng dch.

i tá Vn Lc, Giám c Công an tnh phát biu kt lun ti hi ngh

Ti hi ngh, i tá Vn Lc, Giám c Công an tnh nhn mnh n trách nhim quan trng ca lc lng Công an i vi công tác m bo ANTT, phòng chng dch Covid-19, c bit là qun lý nhân h khu, qun lý ngi nc ngoài. Theo ó, Công an các a phng phi khn trng trin khai các bin pháp công tác, tin hành rà soát tng h, lp danh sách toàn b s ngi nc ngoài ang tm trú trên a bàn, cng nh các trng hp ngi Vit Nam hin ang hc tp, lao ng và ly chng nc ngoài, c bit là ti Hàn Quc.

Thi gian qua, Công an các n v, a phng ã huy ng ti a lc lng tham gia gia phòng chng dch bnh, m bo ANTT ti các khu vc cách ly, phi hp vi các c quan chc nng tuyên truyn nâng cao ý thc phòng dch cho nhân dân. Theo s liu thng kê, trong thi gian gn ây trung bình mi ngày có trên 4.000 ngi nc ngoài tm trú trên a bàn tnh. Theo ch o ca Giám c Công an tnh, t chiu 26-2, Công an các a phng ã khn trng tin hành rà soát lp danh sách s ngi Vit Nam nc ngoài, cp nht các trng hp nhp cnh v t vùng có dch phi hp vi các c quan chc nng tin hành cách ly theo quy nh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình liên quan, i tá Vn Lc yêu cu Công an các n v, a phng phi tp hp li toàn b các vn bn ch o ca B Công an, tnh Qung Ninh và Giám c Công an tnh t khi có dch Covid-19 trin khai phng án phòng chng hiu qu, phát huy vai trò ngi ng u. Tip tc huy ng lc lng, trin khai quyt lit công tác phòng nga, ngn chn dch bnh. Toàn b s ngi nc ngoài tm trú trên a bàn phi có thông tin c th v quc tch, thi gian nhp cnh, xut cnh. Phòng Qun lý xut nhp cnh và Công an các a phng cn phi hp cht ch trong vn này. Ch ng xây dng các phng án i phó vi tình hung xu nht xy ra. Tng cng công tác nm tình hình, phân tích sâu s ngi Vit Nam nhp cnh v t vùng có dch phi hp vi c quan chc nng t chc cách ly theo quy nh. Chun b lc lng tham mu cho cp y, chính quyn a phng xây dng phng án m bo ANTT, nht là ti các khu vc cách ly, tuyên truyn nâng cao nhn thc ca ngi dân v vic phòng chng dch bnh. Phi xác nh rõ ngoài nhim v m bo ANTT, yêu cu v phòng chng dch Covid-19 là nhim v trng tâm ca các lc lng Công an tnh Qung Ninh.

Bên cnh ó ch ng trin khai các bin pháp phòng chng dch bnh ngay trong cán b chin s, toàn b các im tip công dân phi có trang thit b phòng dch bnh. ng chí Giám c cng nhn mnh, ngoài vic phi hp cht ch gia Công an các n v a phng thì ch thông tin, báo cáo phi m bo thng xuyên, kp thi.

NGUYN KHÁNH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha