Cng an thnh ph: ng lot ra qun tun tra, kim sot t 22h hm trc n 5h ngy hm sau

22:56 03/04/2020

Thc hin ch o ca Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tng - Trng ban ch o phng chng dch bnh Covid - 19 thnh ph ti bui lm vic vi Cng an thnh ph, ti 3-4, CATP t chc l ra qun tun tra, kim sot phng chng dch bnh Covid - 19.

 D l ra quân có Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng; Thiu tng V Thanh Chng - Giám c CATP; các ng chí Phó giám c CATP cùng hàng trm cán b chin s CATP.

Phát biu ch o ti l ra quân, Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng nhn mnh: C h thng chính tr Hi Phòng ang tp trung cao cho công tác phòng chng dch Covid-19.

T ngày 1-4, thành ph yêu cu ngi dân không ra khi nhà sau 22h, tr trng hp cp cu hoc thc thi nhim v. Chính vì vy, lc lng CAND cn m bo ANTT cho ngi dân.

Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng phát biu ch o ti l ra quân

Ch tch UBND TP yêu cu CATP phi kt hp vi BCH quân s thành ph huy ng ti a nhân lc, phng tin, công c h tr thc hin các nhim v tun tra cht im. CATP b trí tng các cht im và im mt phc, tng tn sut di chuyn tun tra trên các tuyn ng.

Thiu tng V Thanh Chng – Giám c Công an thành ph ha vi ng b, chính quyn nhân dân thành ph, CATP s hoàn thành xut sc nhim v c giao

Mi im cht b trí t 3-5 CBCS cùng các công c h tr phc v t 22h êm n 5h sáng ngày hôm sau. Trong ó, nhc nh nhân dân sau 22h không ra ngoài ng và c bit là trn áp i tng phc tp trong xã hi m bo ANTT trong thi gian này.

Ch tch UBND TP Nguyn Vn Tùng cùng Ban Giám c CATP

Phát biu ti l ra quân, Thiu tng V Thanh Chng – Giám c Công an thành ph nhn mnh: Trong thi gian va qua, lc lng CATP ã làm tt công tác m bo ANTT trên a bàn. c bit còn phi hp tt vi lc lng quân s và ngành Y t thành ph trong trin khai công tác.

Trong thi im này, ngh các ng chí lnh hi toàn b ý kin ch o ca Ch tch UBND TP, thc hin nhim v vi tinh thn quyt tâm cao nht. Toàn lc lng thng nht, oàn kt, ha vi ng b, chính quyn nhân dân thành ph, CATP s hoàn thành xut sc nhim v c giao.

(Mt s hình nh ti l ra quân - nh àm Thanh)

Ngay sau l ra quân, các lc lng công an gm Cnh sát giao thông, Cnh sát c ng, Cnh sát hình s, 113… ã diu hành, biu dng lc lng ti các tuyn ph chính và ta i tun tra, kim soát sau thi im 22h.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha