Cng an tnh Qung Ninh: M t cao im m bo an ton giao thng - trt t x hi dp u nm mi 2020

20:01 15/12/2019

Sng 15-12, Cng an cc n v, a phng tnh Qung Ninh ng lot t chc l ra qun thc hin t cao im bo m trt t an ton giao thng C trt t x hi dp tt Dng lch, Tt Nguyn n Canh T v cc L hi u xun nm 2020.

Lc lng cnh sát giao thông ra quân tuyên truyn, x lý vi phm cao im bo m ANTT TTATGT

Sáng 15-12, ti thành ph H Long, Phòng Cnh sát giao thông ng b - ng st, Công an tnh t chc l ra quân thc hin t cao im bo m trt t an toàn giao thông - trt t xã hi dp tt Dng lch, Tt Nguyên án Canh Tý và các L hi u xuân nm 2020.

Trong thi gian thc hin cao im t 15-12- 2019 n 14-2-2020, lc lng Cnh sát giao thông toàn tnh tp trung tn công, trn áp ti phm, nhm m bo trt t an toàn giao thông trên các tuyn ng b, ng st; phòng nga, kim ch, làm gim tai nn giao thông và ùn tc giao thông; ngn chn kp thi và x lý nghiêm các v t tp gây ti trt t công cng, ua xe trái phép, phc v nhu cu i li, vui chi, l hi, vn ti hành khách, hàng hóa ca nhân dân.

Theo ó, các i công tác tng cng công tác tun tra kim soát trên các tuyn, a bàn trng im, tp trung vào các hành vi vi phm v nng cn, ma túy, hành vi vi phm khác là nguyên nhân trc tip dn n tai nn giao thông. ng thi, tip tc duy trì thc hin có hiu qu Phng án 12 ca Công an tnh, u tranh trn áp các i tng vi phm v trt t xã hi trên các tuyn giao thông và các a bàn trng im, kp thi bt gi các loi ti phm nh cp, cp git, vn chuyn ma túy, pháo n, cht n, v khí trái phép, buôn lu, vn chuyn hàng hóa trái phép.

Phát biu ti l ra quân, Trung tá Nguyn Khánh Toàn, Phó Trng phòng Cnh sát giao thông ng b - ng st nhn mnh kt qu thc hin cao im là tin quan trng trong trin khai công tác bo m TTATGT - TTXH phc v i hi ng b các cp tin ti i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng cng nh các s kin quan trng khác ca t nc trong nm 2020.

ng thi, ng chí yêu cu cán b chin s n v chp hành nghiêm quy trình, ch công tác, có thái vn minh, lch s, ng x có vn hóa trong giao tip vi nhân dân và công tác x lý i vi ngi vi phm. Phn u hoàn thành và hoàn thành vt mc các ch tiêu cao im ã ra, góp phn bo m TTATGT trc, trong và sau dp Tt Nguyên án Canh Tý 2020 nhân dân c ón Tt an toàn, bình yên.

Công an TP H Long xung ng phi hp các lc lng tuyên truyn cao im bo v Tt Nguyên án Canh Tý

Trong ngày u thc hin t cao im tn công trn áp ti phm, bo m ANTT, bo v an toàn các s kin và Tt Nguyên án Canh Tý 2020, lc lng Công an trên a bàn tnh Qung Ninh ã tham mu cho chính quyn các a phng huy ng hn 4.000 ngi gm các lc lng tham gia xung ng tuyên truyn.

Thc hin in ch o ca B Công an, Công in ca UBND tnh Qung Ninh và K hoch ca Công an tnh v trin khai t cao im tn công trn áp ti phm, bo m ANTT, bo v an toàn các s kin và Tt Nguyên án Canh Tý 2020, 8 gi, ngày 15-12, các n v nghip v thuc Công an tnh và các a phng trên a bàn tnh ã ng lot ra quân trin khai thc hin t cao im.

Công an các huyn, th xã, thành ph ã tham mu cho chính quyn 14/14 a phng ng lot t chc L mít tinh ra quân phát ng, hng hng, trin khai thc hin t cao im, huy ng hn 4.000 ngi gm các lc lng  tham gia xung ng tuyên truyn.

Trong ngày u thc hin cao im, Công an toàn tnh ã bt 6 v, 9 i tng tàng tr, mua bán trái phép cht ma túy; bt gi, x pht hành chính 4 v, 10 i tng ánh bc; bt, vn ng 2 i tng truy nã ra u thú. X lý 2 trng hp vn chuyn hàng hóa nhp lu. Vn ng nhân dân giao np 5 khu súng các loi và 60 viên n. CSGT toàn tnh kim tra, x lý hn 1.000 trng hp vi phm.

t cao im tn công trn áp ti phm bo m ANTT, bo v an toàn các s kin và Tt Nguyên án Canh Tý 2020 c thc hin trong 2 tháng (t 15-12-2019 n 14-2-2020). Công an tnh Qung Ninh t mc tiêu thông qua t cao im huy ng tng hp sc mnh ca c h thng chính tr và mi tng lp nhân dân trên a bàn tích cc vào cuc tn công, trn áp các loi ti phm ti các tuyn, a bàn trng im…

ng thi, ch ng tham mu cho cp y, chính quyn các a phng t chc thc hin các gii pháp phòng nga xã hi, phòng nga nghip v, u tranh, trn áp mnh, hiu qu các loi ti phm, nht là ti phm hình s, kinh t, môi trng, ma tuý và t nn xã hi, các bng nhóm ti phm nguy him, có t chc, manh ng; tp trung các gii pháp sit cht công tác qun lý biên gii, ngn chn các hot ng buôn lu, gian ln thng mi, buôn bán hàng cm, hàng gi, hàng kém cht lng, hàng hóa không m bo ATTP… Tip tc kim ch và kéo gim các loi ti phm, t nn xã hi và tai nn giao thông; m bo tt an ninh trt t, bo v an toàn các s kin và Tt Nguyên án Canh Tý 2020; phc v i hi ng các cp.

Nhóm PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha