Cng an tnh Qung Ninh trin khai phng n phng chng dch Covid-19 theo cp 2

09:05 09/03/2020

Chiu 7-3, Ban ch o phng chng dch SARS-CoV-2 Cng an tnh Qung Ninh t chc hi ngh trc tuyn ti Cng an 13 a phng trin khai phng n theo cp 2 vi tnh hung t ra l c ngi dng tnh vi SARS-CoV-2 trn a bn.

i tá Vn Lc, Giám c Công an tnh phát biu kt lun hi ngh

Hi ngh ã quán trit vic phng án phòng chng dch theo cp 2 ti lc lng Công an toàn tnh. Trong ó nhn mnh n vic tip tc rà soát lên danh sách du khách nc ngoài trên a bàn, cng nh s ngi di chuyn v t vùng dch.

Công an các n v, a phng cn phi thc hin nghiêm túc các bin pháp phòng chng dch bnh ngay trong ni b cng nh i vi các cá nhân, t chc n liên h, gii quyt công vic. Ghi chép y danh sách nhng ngi ra vào tr s làm vic, ng thi bn thân cán b chin s phi t giác khai báo y t nu phát hin tình trng sc khe bn thân có nhng du hiu bt thng.

Theo báo cáo s liu thng kê, trung bình mi ngày có khong trên 4 ngàn ngi nc ngoài tm trú trên a bàn Qung Ninh, trong ó có khong trên 1.500 ngi tm trú làm vic ti các c quan doanh nghip và có 157 ngi nc ngoài ang c cách ly ti khách sn Bo Minh, thuc phng Hùng Thng, TP H Long. S ngi này nhp cnh Vit Nam qua Cng hàng không quc t Vân n t ngày 1-3 n ngày 6-3.

Hin ti, Công an TP H Long, Cm Ph và Uông Bí ã khn trng phi hp vi các phòng nghip v liên quan tin hành rà soát, xác minh s hành khách i trên chuyn bay VN 0054 có bnh nhân s 17 dng tính vi SARS-CoV-2, s tip tip xúc vi các trng hp này phi hp vi c quan chc nng t chc cách ly theo quy nh.

Phát biu kt lun ti hi ngh, i tá Vn Lc, Giám c Công an tnh yêu cu thành viên Ban ch o cn rà soát li toàn b ni dung công vic sát vi tình hình thc t. Công an các a phng ngoài bám sát ch o ca lãnh o các cp cn trao i, chia s thông tin vi c quan chc nng liên quan mt cách kp thi.

ng chí Giám c nhn mnh, Công an các a phng phi hp làm tt công tác qun lý nhân h khu, qun lý ngi nc ngoài, tip tc cp nht thông tin v s ngi Vit Nam hin ang hc tp, lao ng ti nc ngoài, thi gian nhp cnh v Vit Nam.

Lc lng Công an toàn tnh phi cp nht thng xuyên danh sách ngi tr v Qung Ninh t vùng dch, trc ht là Hà Ni và giao cho Phòng Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi ch trì. Ngoài ra, Công an các n v a phng bám sát s ch o trin khai các gii pháp y t, m bo ANTT các khu vc cách ly.

NGUYN KHÁNH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha