Cng ngh in 3D gip gii quyt tnh trng thiu thit b y t

17:42 25/03/2020

Trong bi cnh th gii cha iu ch c vaccine phng nga hay thuc c tr virus SARS-CoV-2 gy bnh vim ng h hp cp COVID-19, thit b van ca my tr th c sn xut nh cng ngh in 3D gip cu sng nhiu bnh nhn ti Italy, quc gia hin ang l tm dch.

Vi hn 6.000 ca t vong ch trong 1 tháng, Italy ang phi gng mình chng i dch COVID-19 trong tình trng không ging bnh cng nh y, bác s và các thit b y t. Dù t l t vong ti Italy ã chm li trong 3 ngày qua, làm dy lên hy vng dch bnh ang thuyên gim, song vn còn hn 3.200 bnh nhân COVID-19 ang c iu tr trong phòng hi sc tích cc.

Trc khó khn này, k s Alessandro Romaioli ca công ty Isinnova ã tìm ra mt gii pháp. Isinnova vn là công ty chuyên v công ngh in 3D, vi các sn phm máy cm bin ng t và ph tùng xe p. Báo a phng ti Brescia, ni có s ca nhim và t vong cao nht th gii, ã liên h vi k s Romaioli tìm cách giúp các bnh vin thành ph ang b quá ti. H ngh k s này th in 3D van khuch tán, mt b phn quan trng ca máy tr th.

Nhóm k s ca Isinnova ã ti bnh vin nghiên cu và th dùng công ngh in 3D to ra mô hình b phn này. May mn là sn phm ã hot ng hiu qu. Bên cnh ó, công ty Isinnova còn lp thêm mt n vào các máy tr th.

Sau thành công ca Isinnova, nhiu công ty cng ã bt tay vào giúp chng i dch ti Italy. Calzedonia, mt nhãn hàng thi trang ti Italy, cho bit các nhà máy ca công ty ã bt u sn xut 10.000 khu trang/ngày t ngày 23/3. Công ty cam kt s y nhanh vic sn xut áp ng nhu cu ngày càng tng. Hãng sn xut ô tô Fiat-Chrysler cng cam kt sn xut 1 triu khu trang n tháng 5 ti.

Ti Tây Ban Nha, Nghip oàn CZFB Barcelona thông báo mt nhóm gm 100 k s Tây Ban Nha ang s dng công ngh in 3D sn xut t 50-100 máy tr th/ngày cho các bnh nhân COVID-19.

CZFB, công ty in t Home Electronics News HP, Trung tâm Công ngh Leitat và nhà sn xut ô tô SEAT ã phi hp sn xut máy tr th s dng công ngh in 3D. ây là loi máy tr th cp cu có chi phí sn xut thp.

i din ca CZFB Pere Navarro cho bit máy tr th có tên Leitat 1 ã c Giám c sáng to ti bnh vin Parc Tauli Sabadell và chuyên gia trong lnh vc này chng nhn t chun. Navarro c tính sn xut c khong 50-100 máy/ngày cho n cui tun này, trc khi m rng sn xut n 300 máy/ngày. Nhng chic máy này có th c sn xut nhanh chóng do ít phc tp hn so vi lai c dùng ti phòng iu tr tích cc, giúp bnh nhân có th hít th di áp lc n nh trong 3-4 ngày.

Ý tng v d án trên xut phát t trao i gia các k s và các trung tâm nghiên cu v cách gim thiu tác ng ca cuc khng hong do COVID-19 ti Tây Ban Nha. Nhóm này ã thit k mt mu máy tr th cp cu giúp các bnh vin chm sóc cho tt c các bnh nhân trong bi cnh thiu ht nghiêm trng vt t, thit b y t.

CZFB ã bt u sn xut thit tr trên t ngày 23/3 và HP chu trách nhim cung cp thit b. Tp oàn hàng không v tr Airbus và công ty óng tàu Navantia ã ngh hp tác tng công sut lên 300 máy/ngày./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha