CNG TY C PHN CNG XANH VIP THNG BO TUYN DNG

  16:00 19/05/2020

  THÔNG BÁO TUYN DNG

   

  1. Công vic tuyn dng:

  - Công nhân vn hành cn trc giàn bánh lp RTG sc nâng 45 tn

  2. Yêu cu ng viên:

  - Có kinh nghim ti thiu 06 tháng vn hành phng tin tng ng vi v trí tuyn dng.

  - Không quá 40 tui.                          

  - Tt nghip Trung hc ph thông.

  - Có chng ch ào to vn hành các loi phng tin tng ng vi v trí ng tuyn

  - Có sc khe tt, chu c áp lc làm vic theo ca. Nng ng, chm ch, ham hc hi.

  3. Quyn li:

  - c tr lng, thng hp dn theo Quy ch tr lng, thng ca Công ty và các ch BHXH, BHYT, BHTN theo quy nh ca Pháp lut.

  + c hng ph cp n ca và các ph cp khác theo Quy ch ca Công ty.

  4. Liên h và np h s:

  - H s gm:

  + n xin vic.

  + S yu lý lch có nh, có xác nhn ca a phng (Bn chính)

  + Chng minh nhân dân/ Cn cc công dân (Bn sao công chng)

  + Giy khám sc khe ca c quan y t cp Qun, Huyn tr lên (Bn sao công chng)

  + Bng/chng ch tt nghip Ph thông trung hc và Bng/chng ch ngh (Bn sao công chng)

  + Các chng ch An toàn lao ng khác nu có (Bn sao công chng)

  + 2 nh kích thc 4cmx6cm

  - Thi gian nhn h s: T ngày 20/05/2020 n 30/06/2020. D kin thi tay ngh ngày 15-20/07/2020

  - a im nhn h s: Phòng Tài chính Tng hp - Công ty CP cng Xanh VIP(Ms Linh  0904095859 hoc Mr Hin 0934288000 )

  a ch: Khu kinh t ình V – Cát Hi, phng ông Hi 2, qun Hi An, TP. Hi Phòng.

  H s có th gi trc tip hoc gi qua bu in. Các ng viên qua vòng s tuyn Công ty s gi n kim tra tay ngh.

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha