CNG TY CP CP NC HI PHNG THNG BO NGY 10-1-2020

  15:17 10/01/2020

  "V vic cp nc không n nh các khu vc c cp nc t Nhà máy nc An Dng bao gm các qun Hng Bàng, Lê Chân, Hi An và xã An ng, ng Thái huyn An Dng t 22h ngày 12/01/2020 n 4h ngày 13/1/2020"

        phc v cp nc dp Tt Nguyên án tt hn, Công ty cp nc Hi Phòng dng vn hành Nhà máy nc An Dng bo dng thit b, tuyn ng và cp nc t các Nhà máy khác cho khu vc trung tâm thành ph. Công ty C Phn cp nc Hi Phòng có th cp nc không n nh các khu vc c cp nc t Nhà máy nc An Dng bao gm các qun Hng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyn, Hi An và xã An ng, ng Thái huyn An Dng.

       Thi gian cp nc không n nh:

      - T 22h ngày 12/1/2020 n 4h ngày 13/1/2020.

      Công ty C phn cp nc Hi phòng trân trng thông báo nhân dân cùng các c quan trong khu vc trên c bit và có k hoch d tr nc.

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha