i hi ng b Phng An ninh Kinh t thnh cng tt p

15:57 22/05/2020

Sng 22/5, ng b Phng An ninh Kinh t (PA04) t chc i hi i biu ln th nht, nhim k 2020-2025. n d v ch o i hi c i t o Quang Trng - y vin Ban thng v ng y CATP, Ph gim c Cng an thnh ph

Các i biu biu quyt ti i hi

ng b Phòng An ninh kinh t c thành lp trên c s hp nht 2 ng b Phòng An ninh kinh t và Phòng An ninh tài chính, tin t, u t. Nhim k qua, ng b Phòng PA04 ã tp trung lãnh o, ch o; xây dng t chc ng vng mnh trên các mt chính tr, t tng, t chc và o c; phát huy sc mnh tng hp, không ngng phn u vn lên lãnh o và t chc thc hin hoàn thành ch tiêu mà Ngh quyt i hi nhim k 2015-2020 ã ra.

Các i biu b phiu bu Ban chp hành nhim k mi

Phát huy nhng thành qu ã t c, nhim k 2020-2025, ng b Phòng PA04 tip tc i mi, nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca ng b. Nm vng quan im, ng li, ch trng ca ng, xây dng lc lng an ninh kinh t tht s trong sch, vng mnh, cách mng, chính quy, tinh nhu và tng bc hin i, ngang tm yêu cu nhim v bo v ANTT trong tình hình mi. Bo v tuyt i an toàn i hi ng b các cp, tin ti i hi ln th XIII ca ng; cuc bu c i biu Quc hi khóa XV và bu c HND các cp nhim k 2021-2026. Tng cng và nâng cao hiu qu công tác nm tình hình các c quan, DN, trng hc thuc a bàn qun lý. Không b ng, bt ng trong mi tình hung, không xy ra các v vic phc tp v an ninh, trt t, bo v tuyt i an toàn các mc tiêu, a bàn trng im v kinh t ca thành ph. 100% ng viên t hoàn thành nhim v hàng nm. n v t danh hiu thi ua “n v tiên tin” tr lên, ng b t “Hoàn thành tt nhim v” tr lên. Trong ó có ít nht 1 nm t C Thi ua ca B Công an...

i tá ào Quang Trng - Phó giám c CATP phát biu ch o ti i hi

Phát biu ch o ti i hi, i tá ào Quang Trng - Phó Giám c CATP ghi nhn, biu dng nhng kt qu ni bt trong công tác bo v an ninh chính tr ni b, an ninh kinh t trên a bàn ca ng b Phòng PA04 nhim k qua. ng chí nhn mnh, nhim k ti, ng b Phòng PA04 cn tp trung vào 5 vn trng tâm. Trong ó tp trung ch o làm tt công tác giáo dc chính tr t tng cho ng viên, CBCS, thc hin tt các ch th, ngh quyt ca ng; xây dng khi oàn kt trong ng b n v, thc hin nghiêm túc nguyên tc tp trung dân ch, ch phê bình và t phê bình; tip tc công tác phát trin, sinh hot ng, xây dng ng b trong sch, vng mnh.

Quang cnh i hi

Trong ch o công tác chuyên môn, cn coi trng công tác nm, ánh giá, phân tích, d báo tình hình ANKT, chính tr th gii, khu vc và trong nc cng nh âm mu, phng thc hot ng ca các th lc thù ch và các loi ti phm...

Bên cnh ó, cn nghiên cu bám sát các mc tiêu, nhim v phát trin KT-XH ca thành ph ra trong i hi ng b thành ph ln th XVI ch ng giúp ng y, Giám c CATP tham mu Thành y, UBND TP có ch trng, gii pháp và ch o va phát trin KT-XH, va m bo quc phòng – an ninh... Tip tc kin toàn t chc b máy theo hng tinh gn, chuyên sâu; xây dng i ng cán b có bn lnh chính tr, trình chuyên môn nghip v, phm cht o c tt; có k lut, k cng và tinh thn trách nhim vì nhân dân phc v...

i tá ào Quang Trng - Phó giám c CATP tng hoa chúc mng Ban chp hành ng b Phòng PA04 nhim k 2020-2025

i hi ã bu Ban chp hành ng b nhim k mi gm 13 ng chí. Thng tá Nguyn Bình Khánh c bu gi chc Bí th ng y Phòng An ninh Kinh t nhim k 2020-2025. i hi cng ã bu oàn i biu d i hi ng b CATP ln th XVI.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha