i hi im ng b x Hoa ng (huyn Thy Nguy那n)

16:10 14/02/2020

Trong 2 ng角y 12 v角 13-2, ng b x Hoa ng t chc i hi ln th 26, nhim k 2020-2025. y l角 ng b c s c Ban thng v Huyn y Thy Nguy那n chn t chc i hi im. D i hi c車 i din c芍c Ban xy dng ng ca Th角nh y; lnh o Huyn y Thy Nguy那n v角 119 ng vi那n u t迆 i din cho hn 270 ng vi那n trong to角n ng b.

Bí th Huyn y Thy Nguyên Phm Vn Lp tng hoa chúc mng BCH ng b xã Hoa ng nhim k 2020-2025

Nhim k 2015-2020, di s lãnh o trc tip ca BTV Huyn y, ng b và nhân dân xã Hoa ng n lc khc phc khó khn, phát huy ni lc, tranh th ngoi lc, oàn kt thc hin thng li Ngh quyt i hi ng b xã ln th 25. Trong ó, nhiu ch tiêu sm c hoàn thành nh thu nhp bình quân u ngi 48,5 triu ng/nm, tng 73,2%  so vi nhim k 2010 – 2015. Tng thu ngân sách tng 180%, tng chi ngân sách vt ch tiêu ngh quyt tng bình quân 10%/nm; t l h nghèo còn 0,81%, gim 3,69% so vi nm 2015...

Nhim k 2020-2025, ng b xã Hoa ng xác nh thc hin thng li mc tiêu tip tc nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca toàn ng b, tng cng oàn kt, phát huy dân ch, xây dng ng và h thng chính tr trong sch vng mnh, gn vi thc hin hiu qu vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh. Tp trung ngun lc xây dng, chnh trang nâng cao cht lng các tiêu chí NTM kiu mu giai on 2020 - 2025, áp ng yêu cu phát trin h tng kinh t - xã hi, giao thông theo hng ô th hoá.

Vi mc tiêu này, ng b xã phn u hoàn thành 15 ch tiêu c th vi 5 nhóm gii pháp trng tâm. Trong ó, phn u n nm 2025, tng t trng các ngành tiu th công nghip –xây dng lên 55,7%, thng nghip –dch v 27,8%; thu nhp bình quân u ngi t 75 triu ng/nm tr lên; t l h nghèo di 0,2%; 82% ng viên hoàn thành tt nhim v hng nm t  tr lên... 

i hi thng nht cao bu 15 ng chí vào BCH ng b xã khoá 26, nhim k 2020 – 2025; bu 5 i biu i d i hi ng b huyn nhim k 2020 – 2025; ly phiu gii thiu Bí th ng y xã. Ban Chp hành ng b xã nhim k 2020-2025 hp phiên th nht bu Ban Thng v ng y, bu ng chí ng Th Vng, Ch tch UBND xã gi chc Bí th ng y xã./.

HIU

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha