i t L Ngc Chu, Gim c Cng an tnh Hi Dng gi th ng vin CBCS Cng an tnh trong cng tc phng, chng dch bnh Covid-19

10:49 26/03/2020

i t L Ngc Chu, y vin BTV Tnh y, Gim c Cng an tnh Hi Dng va c th gi ng vin, khch l CBCS Cng an tnh trong cuc phng, chng dch bnh Covid-19.

i tá Lê Ngc Châu, Giám c Công an tnh Hi Dng kim tra, ng viên lc lng Công an c s 

Th vit:

Trong nhng ngày này, toàn th cán b chin s Công an tnh Hi Dng ã và ang n lc ht mình cho cuc phòng, chng dch bnh Covid-19, góp phn kim soát tt tình hình, hn ch thp nht nguy c lây lan dch bnh.

Vi tinh thn ca ngi chin s CAND “Bn lnh- Nhân vn- Vì nhân dân phc v” t Công an cp xã, huyn, th, thành ph n các phòng nghip v ã và ang làm rt tt mi nhim v c giao, va m bo gi gìn ANTT, va tích cc trong công tác phòng chng dch bnh. Các ng chí không h qun ngi khó khn, gian kh, không né tránh trc nguy c nhim bnh ang hin hu. Nhng vic chúng ta ã, ang và s làm góp phn ht sc quan trng trong kim soát, phòng dch.

Thay mt ng y, Ban giám c Công an tnh, tôi trân trng ghi nhn s n lc, c gng và biu dng tinh thn trách nhim ca các ng chí!

Tình hình dch bnh còn din bin phc tp, khó lng; nhim v và công vic sp ti còn rt nhiu khó khn, vt v. Tôi tin tng các ng chí s tip tc phát huy tinh thn trách nhim, các ng chí hãy thc hin tt các bin pháp phòng dch ã c hng dn, cn trng bo v sc khe bn thân, gia ình, òng i và cng ng.

Vi bn lnh ca ngi lính, trên tinh thn “Vì s bình yên, hnh phúc ca nhân dân”, chúng ta cùng nhau thi ua hoàn thành tt nhim v ã c phân công, sát cánh cùng cp y, chính quyn các cp và nhân dân tnh nhà trong cuc chin phòng chng dch bnh này theo phng châm “Khi dân cn, khi dân khó, có Công an”.

Chúc sc khe và chào thân ái!

Giám c: i tá Lê Ngc Châu

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha