Bo m an ton phng chy, cha chy trong ma nng nng

15:06 21/05/2020

Nhng nm gn y, tnh hnh thi tit c nhiu din bin phc tp do tc ng ca bin i kh hu, nng nng xy ra trn din rng, tim n nguy c xy ra chy rng rt cao. y l nhng thch thc khng nh i vi cng tc phng chy, cha chy rng.

Các lc lng tham gia cha cháy rng ti qun Sn

Trc nguy c ó, thi gian qua, các cp chính quyn ã phi hp vi Chi cc Kim lâm, lc lng Cnh sát PCCC và cu nn, cu h - CATP ã ch ng, tích cc tuyên truyn giáo dc, tp hun cho cán b công chc, ngi lao ng thc hin tt công tác phòng cháy, cha cháy theo quy nh; Nht là nhng a phng trng im d xy ra cháy rng. Trong ó, chú trng ch o c s tng cng công tác t kim tra PCCC, t chc lc lng thng trc, tun tra kim soát nht là vào ban êm, ngày ngh phát hin và x lý cháy, n ngay t ban u. Lc lng Công an, Quân i, Chi cc Kim lâm, Ban qun lý rng ch ng phi hp trin khai cha cháy rng theo phng án PCCC rng ca UBND thành ph.

Lc lng Cnh sát PCCC và cu nn, cu h - CATP nm tình hình các im có nguy c cao v cháy n d báo tình hình, trin khai thc hin các bin pháp bo m an toàn PCCC hiu qu; Xây dng k hoch kim tra liên ngành theo chuyên PCCC; T chc cnh báo các nguy c, nguyên nhân phát sinh cháy, n, tai nn thng tích; Hng dn các bin pháp cha cháy ti ch, k nng thoát nn trong các v cháy, n, x lý các s c tai nn cn cu nn, cu h.

Ngoài ra, các n v tp hun nghip v phòng cháy, cha cháy rng cho cán b xã, phng, thành viên i bo v rng và phòng cháy, cha cháy; Tip tc cng c lc lng PCCC, kim tra phng tin cha cháy và các iu kin phc v cha cháy; Rà soát và t chc thc tp phng án cha cháy; Vn ng nhân dân phát quang bi rm, ct gom c khô xung quanh khu vc khu dân c. ng thi, tip tc phát huy hiu qu ca lc lng PCCC dân phòng và các cm dân c an toàn PCCC theo phng châm “4 ti ch”.

MINH PHNG

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha