m bo nhu yu phm chng dch Covid-19

17:23 22/03/2020

Trc nhng din bin phc tp ca dch Covid-19, cc n v, a phng thc hin r sot v xy dng phng n m bo nhu cu, ngun lc, d tr v nhu yu phm phc v cng tc phng chng dch; gp phn m bo an sinh x hi v n nh tnh hnh kinh t - x hi trn a bn thnh ph.

 

Các siêu th vn m bo ngun hàng cung ng ra th trng

Dch Covid-19 ã mang n cú sc tâm lý ln cho ngi dân, nhiu gia ình ã vào các siêu th, ca hàng tin ích, ca hàng bách hóa mua d tr hàng hóa. Tuy nhiên, áp ng nhu cu các mt hàng thit yu, không nhân dân thiu lng thc, thc phm, bình n th trng, UBND TP ã kp thi ban hành k hoch cung cp hàng hóa, lng thc thc phm thit yu cho nhân dân trong vùng phong ta cách ly y t do dch Covid-19 gây ra.

Theo ó, UBND thành ph yêu cu các doanh nghip m bo d tr, cung ng hàng hóa s lng, cht lng, v sinh an toàn thc phm theo s iu phi ca các c quan chc nng kp thi h tr cho ngi dân khu vc b phong ta cách ly y t do dch bnh. Các c quan nhà nc t chc mua và h tr hàng hóa thit yu n các h dân ti khu vc cách ly m bo y , kp thi.

V ngun hàng thit yu, các n v nh Công ty C phn Thng mi Minh Khai có kh nng cung ng 5000 tn go t thng; Công ty C phn Thc phm ng Li, Công ty TNHH Toàn Tâm có kh nng cung ng 5.000 thùng m các loi; Công ty C phn Ch bin thc phm xanh Vinh Phát kh nng cung ng 10 -15 tn thc phm ti sng/ngày; Công ty C phn ging gia cm Lng Hu cung ng 150 tn gia cm/tháng (ch yu là gà)… UBND thành ph cng lên kch bn m bo hàng hóa n nh tâm lý ngi dân, kiên quyt không x ra tình trng mua gom hàng hóa d tr, gây bt n th trng.

V phía S Công Thng, ngay khi có ch o t phía thành ph, n v ã t chc ký hp ng nguyên tc vi 12 doanh nghip cung cp lng thc, thc phm; bo m ch ng ng phó vi dch bnh Covid-19 nu lan rng. Các doanh nghip u cam kt bo m ngun hàng, s lng cn thit cung ng cho thành ph khi cn. Mt s doanh nghip cam kt gim 10-30% so vi giá bán góp phn h tr cùng thành ph chng dch; cung cp sn phm an toàn, bo m cht lng, giá c n nh, không u c tng giá.

Cùng vi thành ph, các a phng cng ã lên phng bo m ngun lng thc, thc phm, nhu yu phm ti ch trong trng hp phát sinh dch bnh phi tin hành cách ly. in hình, ti huyn Vnh Bo, huyn ã lên phng án m bo vt t, hóa cht, thuc, phng tin áp ng cho 60 ging bnh ti khoa lây Bnh vin a khoa Vnh Bo; m bo phng tin, trang thit b, hóa cht phc v công tác kh khun ti dch, khu vc có ngi nhim bnh, nghi nhim bnh, khu cách ly y t.

ng thi lên phng án m bo nhu yu phm phc v cho nhân dân khu vc có tng cng các bin pháp phòng, chng dch, cho ngi cách ly y t và cán b làm nhim v phòng, chng dch bnh; kim tra, kim soát, không xy ra tình trng u c, gm hàng, tng giá t bin; x lý kiên quyt các trng hp vi phm theo duy nh; chun b y và a hàng hóa, lng thc, thc phm v vùng cách ly và khu vc xa trung tâm xã th trn tránh tâm lý hoang mang, tránh vic tích tr hàng hóa không cn thit.

 

Giá c hàng hóa th trng trong mùa dch vn c gi n nh

 

Huyn Vnh Bo cng ã thc hin vic nm bt nhu cu thit yu ti 18 ch trên a bàn huyn có phng án a hàng v các ch; kêu gi các doanh nghip thuc các lnh vc khác ng h kinh phí, h tr các doanh nghim, nhà phân phi lng thc, thc phm thit yu kp thi cung cp cho nhân dân trong trng hp cách ly. Trc ó, sáng 14-3, huyn Vnh Bo ã t chc ký cam kt gia các ch trang tri ln, c s ch bin, doanh nghip kinh doanh lng thc thc phm vi UBND huyn nhm m bo ngun lng thc thc phm c d tr, không tng giá khi dch bnh bùng phát.

Hay ti huyn Cát Hi, ngay khi 2 xã Gia Lun, Vit Hi b cách ly y t, huyn ã có k hoch cung ng hàng hóa thit yu cho nhân dân thc hin công tác phòng chng dch Covid-19. Theo ó, các mt hàng thit yu phc v nhân dân khi cách ly y t gm: lng thc (go t, go np…); thc phm ch bin (ng, sa, bt ngt, du n, nc mm, nc chm, nc gii khát, bánh, ko…); thc phm ti sng (tht gia súc, tht gia cm, trng gà, trng vt, rau c, qu…); mt hàng xng du; thuc tr bnh cho ngi.

Theo k hoch, kh nng áp ng nhóm mt hàng lng thc, thc phm ch bin do các Công ty: TNHH Thng mi và Dch v Ngha Hng, TNHH Hoàng Gia Minh, TNHH Nguyn Hoàng, Công ty C phn ch bin thy sn Cát Hi và mt s ca hàng cung cp l trên a bàn huyn thc hin. Nhóm mt hàng thc phm ti sng giao cho Ban Qun lý ch Cát Bà ch o các tiu thng kinh doanh trong Ch Cát Bà thc hin.

Nhóm mt hàng xng du, khí du m hóa lng (gas) s c cung cp t h thng bán l xng du ca công ty Công ty TNHH Kinh doanh xng du Thái Nguyên,Ca hàng s 25 thuc Công ty Xng du Khu vc III-TNHH MTV, Công ty TNHH Thng mi và Dch v Nam Nhung. Mt s các mt hàng phc v nhu cu hàng ngày c xác nh cung ng t các ca hàng bán l trên a bàn huyn thc hin cung cp. i vi nhu cu thuc tr bnh do Trung tâm Y t huyn thc hin.

Vi quyt tâm không a phng nào thiu các mt hàng thit yu, n thi im hin ti, tình hình cung cu hàng hóa các mt hàng lng thc, thc phm trên th trng thành ph vn gi n nh. Giá c các mt hàng thit yu không có bin ng ln.

Ngân Phm

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha