ng b Cng an cc n v, a phng t chc i hi nhim k 2020-2025

15:47 17/05/2020

Cc ng b, Chi b Cng an cc n v, a phng trc thuc Cng an tnh Qung Ninh va t chc thnh cng i hi nhim k 2020-2025, hng ti i hi ng b Cng an tnh Qung Ninh nhim k 2020-2025.

i hi b phiu bu Ban Chp hành ng b Phòng CSGT ng b - ng st nhim k 2020- 2025

* Ngày 15-5, ng b Phòng Cnh sát giao thông ng b - ng st t chc thành công i hi Chi b nhim k 2020-2025. n d và ch o i hi có Thng tá Nguyn Thun, Phó Giám c Công an tnh.

5 nm qua, ng b phòng CSGT ng b - ng st ã oàn kt, thc hin tt các Ngh quyt, ch th các cp; phát huy trí tu, lãnh o n v hoàn thành xut sc nhim v c giao; góp phn a Qung Ninh nm 2019 là a phng nm th 8 liên tip tai nn giao thông kéo gim c 3 tiêu chí.

Nm 2015, ã phát hin, x lý vi phm v trt t ATGT trên 100.000 trng hp, pht 96,9 t ng. n nm 2019, ã phát hin, x lý trên 165.000 trng hp vi phm, pht tin 71,5 t ng. T l tng s v x lý trong bi cnh gia tng nhanh s u phng tin lu thông trên a bàn c ghi nhn là ht sc tích cc, góp phn quan trng bo m trt t ATGT nhim k qua.

Thông qua công tác tun tra kim soát, lc lng CSGT ã phát hin, bt gi trên 260 v phm pháp hình s, trên 360 i tng phm ti tp trung vào các loi i tng liên quan n: cp, cp git, trm cp, la o chim ot tài sn; tàng tr, vn chuyn trái phép cht ma túy, v khí, vt liu n, công c h tr, pháo, mua bán ngi, nhp cnh trái phép… Ngoài ra phòng CSGT còn phát hin, bt gi trên 900 v vn chuyn hàng hóa trái pháp lut, thu gi mt lng ln hàng hóa…phc v có hiu qu trong công tác u tranh phòng, chng ti phm, góp phn tích cc bo m an ninh trt t trên a bàn Qung Ninh.

Vi nhng thành tích trên, trong nhim k ã có gn 300 lt tp th, cá nhân ca phòng CSGT c tng Bng khen ca Th tng Chính ph, B Công an, UBND tnh; c bit, nm 2016 n v ã vinh d c nhn “C thi ua ca B Công an” trong phòng trào thi ua Vì an ninh T quc.

i tá V Minh Tun, Phó giám c Công an tnh tng hoa Ban chp hành ng b Tri tm giam nhim k 2020-2025

* Trong 2 ngày 13 và 14-5, ng b Tri tm giam long trng t chc i hi nhim k 2020-2025. i tá V Minh Tun, Phó Bí th ng y, Phó Giám c Công an tnh n d và ch o i hi.

5 nm qua, ng b Tri tm giam ã luôn oàn kt, thng nht, phn u hoàn thành tt các mc tiêu, nhim v ra. Công tác xây dng ng, lc lng hu cn có nhng chuyn bin quan trng. n v ã tp trung lc lng, thc hin hiu qu công tác tip nhn, giam gi 10.576 i tng úng pháp lut; qun lý, giáo dc trên 28 nghìn lt i tng; duy trì tt công tác v trang bo v Tri tm giam, qun lý h s ngi b tm gi, tm giam, phm nhân. c bit u nm 2020, ng y ã nghiêm túc ch o các b phn thc hin nghiêm các bin pháp phòng nga dch bnh COVID-19.

Nhim k 2020-2025, ng b t mc tiêu xây dng t chc c s ng trong sch, vng mnh, nâng cao nng lc lãnh o, sc chin u ca tp th cp y; xây dng i ng cán b, ng viên, chin s tht s trong sch, liêm chính, có tinh thn trách nhim cao trong công vic; phn u hàng nm 100% s phm nhân ang chp hành hình pht tù ti Tri tm giam c xét gim án, tha tù trc thi hn có iu kin; 100% ca gác an toàn...

Vi tinh thn oàn kt, dân ch, i hi ã bu ra Ban Chp hành nhim k mi gm 6 ng chí; bu trc tip Bí th ng y và oàn i biu i d i hi ng b Công an tnh ln th XXIII nhim k 2020-2025. i tá Hoàng Thanh Nhng tip tc c i hi tín nhim bu gi chc danh Bí th ng y nhim k 2020-2025.

i hi Chi b Phòng Cnh sát môi trng nhim k 2020-2025

* Chiu 12-5, Chi b Phòng Cnh sát phòng, chng ti phm v môi trng ã t chc thành công i hi Chi b ln th III nhim k 2020-2025. n d và ch o i hi có các ng chí: i tá Vn Lc, Giám c Công an tnh; i tá Thái Hng Công, Phó Giám c Công an tnh.

Trong nhim k qua, tip thu và vn dng sáng to, hiu qu quan im, k hoch, chng trình ca ng y Công an tnh, vi quyt tâm chính tr cao Chi b Phòng Cnh sát môi trng ã hoàn thành c bn nhng ch tiêu ch yu ca Ngh quyt i hi Chi b nhim k trc ra.

i tá Vn Lc, Giám c Công an tnh phát biu ch o

Chi y Chi b ã tham mu ng y, Giám c Công an tnh 11 vn bn báo cáo, kin ngh UBND tnh và ban hành 93 vn bn ch o Công an các n v, a phng tng cng qun lý Nhà nc và kim tra x lý vi phm pháp lut v môi trng, tài nguyên, an toàn thc phm; phát hin, iu tra bt gi, x lý tng s 686 v i vi 117 t chc và 617 cá nhân vi phm lut và các quy nh v bo v môi trng, tài nguyên, an toàn thc phm; trong ó, chuyn C quan Cnh sát iu tra ngh khi t 13 v 43 i tng, x pht 673 v vi tng s tin hn 10 t ng. Qua ó, ã trin khai quyt lit công tác bo v môi trng, tài nguyên, an toàn thc phm trên a bàn tnh; x lý, gii quyt dt im nhng vn , tình hung phc tp liên quan n môi trng, không hình thành “im nóng” gây bc xúc trong nhân dân

Trên tinh thn oàn kt, dân ch, i hi ã bu ra Ban Chi y nhim k mi gm 6 ng chí; bu trc tip Bí th Chi b và oàn i biu i d i hi ng b Công an tnh ln th XXIII nhim k 2020-2025. ng chí Trung tá Nguyn Duy Dng tip tc c i hi tín nhim bu làm Bí th Chi b nhim k 2020-2025.

Các i biu tham gia b phiu bu Ban chp hành ng b CATP Cm Ph nhim k 2020-2025

* Trong 2 ngày 7 và 8-5, ng b Công an thành ph Cm Ph t chc i hi ng b ln th XII, nhim k 2020-2025. n d và ch o có các ng chí: i tá V Vn Thành, Phó Giám c Công an tnh; Nguyn Hng Dng, Bí th Thành y Cm Ph.

Nhim k qua, ng b Công an thành ph Cm Ph ã phát huy truyn thng, oàn kt thng nht, n lc vt qua khó khn, t c nhiu kt qu tích cc ni bt, hoàn thành tt các mc tiêu, nhim v do Ngh quyt i hi ng b ln th XI ca ng b Công an thành ph ra, trong ó có 6/7 ch tiêu vt k hoch ra nh tình hình phm pháp hình s gim mnh so vi nhim k trc; kt qu iu tra, khám phá án t 86,7% trong ó trng án t 97,5%.

ng b ã chú trng nâng cao cht lng các k sinh hot chi b; tng cng công tác qun lý ng viên v thc hin nhim v theo iu l ng; tp trung thc vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, gn vi thc hin Ngh quyt TW4 (Khóa XII) v tng cng xây dng chnh n ng; thc hin 6 iu Bác H dy CAND, phong trào thi ua vì ANTQ, “Xây dng phong cách ngi CAND bn lnh, nhân vn, vì Nhân dân phc v”... Phong trào "Toàn dân bo v an ninh T quc" c chú trng thc hin vi vic duy trì 32 mô hình phòng chng ti phm, t nn xã hi, bo v ANTT c s... ng b ã kt np 42 ng viên (vt 140% so vi ch tiêu c giao), nâng tng s lên 248 ng viên, sinh hot ti 14 Chi b trc thuc. 

Vi nhng kt qu t c, t nm 2015-2017, ng b Công an thành ph c UBND tnh, Tng cc Chính tr và Chính ph tng c n v dn u thi ua; nm 2018, 2019 c tng danh hiu “n v Quyt thng”. V xp loi t chc c s ng  và ng viên, ng b luôn gi vng danh hiu “ng b hoàn thành xut sc nhim v”, nm 2018 c tnh y xét tng bng khen “ng b trong sch vng mnh tiêu biu 5 nm lin”.

Nhóm PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha