ng b phng C芍t D角i, qun L那 Chn: Phn u xy dng phng tr th角nh th vn minh, hin i trc nm 2025

16:08 14/02/2020

S芍ng 14-2, ng b phng C芍t D角i, qun L那 Chn long trng t chc i hi i biu ng b phng C芍t D角i ln th XII nhim k 2020 每 2025. y l角 ng b c Qun y L那 Chn chn t chc th赤 im bu trc tip B赤 th ngay ti i hi.

 Báo cáo chính tr ti i hi nêu rõ, 5 nm qua ng b phng Cát Dài luôn n lc phn u, hoàn thành tt, toàn din các nhim v, ch tiêu i hi i biu ng b phng ln th XI ra. Thu ngân sách hàng nm t và vt k hoch c giao; c s h tng c u t, nâng cp; b mt ô th ca phng khang trang sch p hn.

Cùng vi ó, nhim k qua, c h thng chính tr phng cùng vi s huy ng nhiu ngun lc khác nhau ã chm lo, ci thin tng bc i sng v vt cht và tinh thn cho các gia ình chính sách, ngi có công, ngi thuc din bo tr xã hi. Công tác an sinh xã hi c thc hin y , kp thi, úng i tng. n tháng 7/2019, trên a bàn phng không còn h nghèo, s lao ng có vic làm t 95%.

Bí th Qun y Lê Chân Lê Trung Kiên phát biu ch o ti i hi

Bên cnh ó, công tác quc phòng, an nình c  quan tâm ch o, tình hình ANCT – TTATXH c gi vng, s v phm pháp hình s hàng nm gim t 10% - 15%, t l iu tra phá án t 85% tr lên. Phong trào toàn dân bo v ANTQ c y mnh, phù hp vi tình hình thc t a bàn, phát huy c sc mnh tng hp ca c h thng chính tr và các tng lp nhân dân tham gia.

Nhiu mô hình hay, sáng to trong công tác bo m an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi c nhân rng ra nhiu a phng và trên c nc, tiêu biu là mô hình “Liên kt bo m ANTT ti Bnh vin hu ngh Vit Tip” làm im cho thành ph, c ánh giá cao và nhân rng toàn quc; mô hình “Liên kt phòng chng ti phm, t nn ma túy và ci to v sinh môi trng khu vc ng st”; mô hình “Liên kt trng – phng”…

Công tác xây dng ng, chính quyn và các t chc trong h thng chính tr c tng cng, vng mnh. ng b phng Cát Dài là n v u tiên ca qun Lê Chân t chc thành công 100% i hi Chi b c s trên a bàn phng.

Bí th qun y Lê Chân Lê Trung Kiên tng hoa chúc mng Ban chp hành ng b phng Cát Dài khóa 12,
nhim k 2020 – 2025

Nhim k 2020 – 2025,  ng b phng Cát Dài xác nh thc hin thng li mc tiêu phát huy ti a tim nng  và li th; tip tc i mi, phát huy dân ch, oàn kt, thng nht, nng ng sáng to, nâng cao nng lc lãnh o, sc chin u ca t chc ng, hiu qu qun lý iu hành ca chính quyn; phát huy sc mnh ca h thng chính tr, ng viên nhân dân phn u xây dng phng Cát Dài phát trin vng chc v mi mt; tng bc nâng cao i sng tinh thn, vt cht cho nhân dân; quc phòng an ninh gi vng, h thng chính tr vng mnh, hoàn thành thng li các nhim v ch tiêu kinh t xã hi.

Vi mc tiêu này, ng b phng  phn u hoàn thành 17 ch tiêu c th vi 7 nhóm gii pháp trng tâm. Trong ó, phn u hoàn thành các ch tiêu thu thu và thu ngân sách hàng nm tng bình quân t 5% tr lên; duy trì và phát trin h thng giáo dc tr thành mi nhn trong qun, thành ph; duy trì không có h nghèo trên a bàn phng; 90% t dân ph t danh hiu t dân ph vn hóa cp qun. Xây dng ng b phng trong sch vng mnh, hàng nm 100% chi b t danh hiu chi b trong sch vng mnh, 98% ng viên tr lên hoàn thành nhim v…

i hi thng nht cao bu 13 ng chí vào Ban Chp hành ng b phng khoá 12, nhim k 2020 – 2025. Ti i hi ã tin hành b phiu trc tip bu Bí th ng y phng Cát Dài nhim k 2020-2025. ng chí Nguyn Th Thanh Huyn – Bí th ng y phng khóa 11 c bu gi chc Bí th ng y phng Cát Dài khóa 12, nhim k 2020 – 2025.

Thái Bình

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha