n tng th v chng n tc giao thng trn a bn thnh ph Hi Phng n nm 2030, nh hng sau nm 2030

21:46 22/05/2020

Chiu 22-5, ng ch Nguyn Xun Bnh- Ph Ch tch Thng trc UBND TP ch tr hi ngh nghe bo co n tng th v chng n tc giao thng trn a bn thnh ph Hi Phng n nm 2030, nh hng sau nm 2030. Cng d c cc s, ngnh, n v lin quan.

Qua nghe c quan t vn trình bày án và các ý kin óng góp ti cuc hp, ng chí Nguyn Xuân Bình- Phó Ch tch Thng trc UBND TP ánh giá cao c quan t vn lp án ã tip thu gii trình c ý kin ca các S ngành, a phng, các chuyên gia và nhà khoa hc… ng chí yêu cu S Giao thông vn ti sm tham mu xut UBND TP thành lp Hi ng nghim thu án, trong quá trình ó tip tc ly ý kin hoàn thin án, c bit cn lu ý n vn s liu.

Phó Ch tch Thng trc UBND TP Nguyn Xuân Bình kt lun ti hi ngh
Phó Ch tch Thng trc UBND TP Nguyn Xuân Bình kt lun ti hi ngh

Phó Ch tch Thng trc UBND TP cng ngh các S, ngành, a phng có trách nhim phi hp vi S Giao thông vn ti bo m các ni dung thuc thm quyn qun lý ca n v mình, hiu chnh s liu chính xác và ng nht, v phía c quan chun b án khi a s liu ra phi có chú thích trích dn c th. Các S, ban, ngành thành ph cn xác nh ây là d tho án ca UBND thành ph trình HND thành ph, do ó cn phi hp cht ch rà soát li các cn c pháp lý trin khai, xây dng thành l trình c th bo m tin .

Theo ánh giá kho sát ca c quan t vn, kt cu h tng giao thông ô th thành ph Hi Phòng hin cha ng b, thiu kt ni ti các Khu ô th mi; Cng bin Hi Phòng ã có nhng bc phát trin t phá, tuy nhiên hàng hóa ch yu thông qua ng b (khong 80%) nên thng xuyên gây ùn tc trên các tuyn ng kt ni; cùng vi ó, tình trng tng trng các phng tin giao thông cá nhân gây áp i vi h tng giao thông; trong ó hot ng vn ti hành khách công cng hot ng cha hiu qu, cha thu hút c ngi dân s dng…

n v t vn trình bày  án chng ùn tc giao thông ti TP. Hi Phòng
n v t vn trình bày án chng ùn tc giao thông ti TP. Hi Phòng

án tng th v chng ùn tc giao thông trên a bàn thành ph Hi Phòng n nm 2030, nh hng sau nm 2030 do S Giao thông Vn ti ch trì, n v t vn lp án là Vin Chin lc và phát trin giao thông vn ti.

Mc tiêu ca án nhm xut các gii pháp chng ùn tc giao thông mt cách c th, khoa hc và thit thc, có tính kh thi phù hp vi iu kin kt cu h tng và nng lc ca h thng giao thông trên a bàn thành ph. ng thi xut danh mc các d án u tiên u t, tng mc u t d kin và phân k u t m bo phù hp vi kh nng cân i vn ca thành ph.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha