cao cnh gic vi th on gi danh cn b Cnh st phng chy, cha chy la o

18:38 21/05/2020

Theo bo co ca Cng an huyn Thy Nguyn, trong thi gian qua, ti a bn huyn xut hin mt s i tng gi danh cn b Cnh st phng chy, cha chy gi in thoi n cc c quan, doanh nghip, ch yu l cc h kinh doanh ngh c quan, doanh nghip, h kinh doanh mua ti liu PCCC, np tin tham gia tp hun cng tc PCCC trn a bn huyn.

 Các tài liu v phòng cháy, cha cháy thng c các i tng la o ngi dân mua. nh minh ha

Th on ca các i tng là gi in thoi n lãnh o các c quan, ch các doanh nghip và h kinh doanh, t xng là Cnh sát PCCC, tuy nhiên không nói rõ n v c th nào. Sau ó, thông báo ni dung liên quan n công tác PCCC nh sp ti có oàn kim tra PCCC, sp có m lp tp hun PCCC t chc tp hun công tác PCCC cho các c quan, doanh nghip và h kinh doanh ti a bàn huyn và ngh các n v phi mua tài liu và np tin tp hun. Các i tng không trc tip gp mt mà ch thc hin giao dch qua in thoi và thu tin qua dch v bu chính. Các i tng gi danh thng chn nhng c s kinh doanh nh, nh: c s sn xut kinh doanh nh l, mi hot ng, cha thc hin y các quy nh ca pháp lut v PCCC gi in “gi ý” mua sách.

Rt có th, ngoài a bàn huyn Thy Nguyên, hot ng này ã din ra các a phng khác trên a bàn thành ph. Tuy nhiên, c quan Công an, lc lng Cnh sát PCCC cha tip nhn c thông tin, phn ánh v vn này. Song không b mc chiêu la mua tài liu PCCC, CATP khuyn cáo các c quan, doanh nghip và nhân dân trên a bàn huyn cn cao cnh giác, ch ng phòng nga, u tranh và t giác các hành vi, th on mo danh la o nêu trên.

ng thi, nhm ch ng phát hin, x lý, gii quyt vic các i tng gi danh cán b Cnh sát PCCC gi in thoi thc hin các hot ng nh trên, tránh gây thit hi i vi ngi dân và nh hng n uy tín ca lc lng Công an, ngày 5-5-2020, Giám c CATP ã có vn bn yêu cu Công an các n v, a phng tp trung thc hin mt s ni dung, nhim v sau: tip tc t chc thc hin nghiêm túc K hoch s 515/KH-CATP-PC02, ngày 31-3-2020 ca Giám c CATP v tng cng phòng nga, ngn chn, x lý hot ng la o chim ot tài sn qua mng vin thông, mng internet.

Song song vi ó, Phòng Cnh sát PCCC và cu nn, cu h - CATP, Công an các qun, huyn tp trung yêu cu lc lng Cnh sát PCCC nêu cao tinh thn trách nhim, nm chc tình hình a bàn c s; T chc tuyên truyn hng dn ch c s thc hin úng các quy nh v PCCC; Rà soát vic phân công, phân cp v PCCC trên a bàn qun lý xác nh nhng i tng có th có các hot ng gi danh cán b Cnh sát PCCC bán sách, tài liu thu tin qua in thoi, tp trung khc phc ngay nhng thiu sót, bt cp ó; Phân công rõ trách nhim qun lý a bàn c s cho tng cán b Cnh sát PCCC c s d nhn bit, liên h công tác. Ngoài ra, Phòng Cnh sát PCCC và cu nn, cu h - CATP ; Công an các qun, huyn phi hp Phòng Tham mu CATP, Phòng Công tác ng, công tác chính tr - CATP, Báo An ninh Hi Phòng tng cng công tác tuyên truyn v hot ng gi danh cán b Cnh sát phòng cháy, cha cháy qua in thoi các c quan, t chc, doanh nghip nhn bit, phòng nga.

MINH PHNG

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha