xut phng n thi vo lp 10 THPT gm 3 mn: Ng vn, Ton v Ting Anh

21:39 23/03/2020

Trc din bin phc tp ca dch bnh COVID-19, hc sinh lp 9 gp nhiu kh khn trong vic n tp thi tuyn sinh vo lp 10 THPT, S Gio dc v o to va c xut UBND thnh ph iu chnh K hoch tuyn sinh vo lp 10 THPT nm hc 2020-2021 trn a bn thnh ph. Theo , d kin:

Thi tuyn sinh vào lp 10 THPT công lp: T ngày 16 n ngày 17-7-2020.

Thi tuyn sinh vào lp 10 THPT chuyên Trn Phú: T ngày 19 n ngày 20-7-2020.

i vi thi tuyn sinh vào lp 10 THPT công lp, s thi 3 môn gm: Ng vn, Toán và Ting Anh. Trong ó, môn Ng vn và Toán s thi theo hình thc t lun vi thi gian làm bài là 120 phút (thang im 10, h s 2); môn Ting Anh thi theo hình thc trc nghim vi thi gian làm bài là 45 phút (thang im 10, h s 1).

Ni dung thi m bo chun kin thc, k nng c bn ca chng trình lp 9.

D kin, lch thi Tuyn sinh vào lp 10 THPT công lp:

– Ngày 16-7-2020 (Th Nm): Sáng thi Ng Vn; Chiu thi Ting Anh.

– Ngày 17-7-2020 (Th Sáu): Sáng thi Toán.

Lch thi tuyn sinh vào lp 10 THPT chuyên Trn Phú:

– Ngày 19-7-2020 (Ch Nht): sáng thi Ting Anh vi thi gian làm bài là 60 phút; chiu thi Toán chuyên, Ng vn chuyên vi thi gian làm bài là 150 phút.

– Ngày 20-7-2020 (Th Hai): sáng thi Ting Anh chuyên, Ting Nht chuyên vi thi gian làm bài là 150 phút; chiu thi Vt lý chuyên, Hóa hc chuyên, Sinh hc chuyên, Lch s chuyên, a lý chuyên vi thi gian làm bài là 150 phút.

Nu k hoch c thông qua, lch thi mi s chm hn 1 tháng ri so vi k thi nm trc. S môn thi cng gim t 4 môn xung còn 3 môn (gim môn thi bc thm d kin công b vào tháng 4 hàng nm).

Tính n nay, hc sinh Hi Phòng ã ngh gn 2 tháng so vi k hoch nm hc 2019-2020. Trong 2 tun tip theo, hc sinh vn c ngh hc phòng chng dch Covid-19.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha