i tng ng, g tng nh, hi tng cng dn nhm ngn chn dch ca ng bin gii

14:39 29/03/2020

Thc hin Mnh lnh s 01 ca B trng B Cng an, nhng ngy qua, Cng an TP Mng Ci huy ng lc lng i tng ng, g tng nh, hi tng cng dn, lp danh sch ngi nc ngoi, cng dn Vit Nam nhp cnh v nc hin ang c tr ti a phng k t ngy 7-3 n nay.

Kim tra y t cho công nhân tm trú

Ni dung chính ca Mnh lnh s 01 ca B trng B Công an nêu rõ, Th trng Công an các n v, a phng phi quyt lit thc hin nghiêm túc, khn trng các bin pháp phòng, chng dch bnh COVID-19. 

Thc hin nghiêm nhim v trên, Công an TP Móng Cái ã ch o lc lng Công an c s t chc rà soát tng nhà, tng h dân, qun lý tng t dân, khu ph vi phng châm “i tng ngõ, gõ tng nhà, hi tng công dân” lp danh sách ngi nc ngoài và công dân Vit Nam t nc ngoài nhp cnh v nc hin ang c trú ti a phng k t ngày 7-3 n nay.

c bit, tin li cho mi công dân trong thông tin các vn v ANTT, ti phm và các hành vi vi phm pháp lut, Công an TP Móng Cái ã ch ng phát card ti tng ngi, ghi rõ s in thoi nhân dân liên h, m bo yu t thun li, cng nh tính bo mt ca thông tin, c nhân dân ánh giá cao. 

Mi ây nht, Công an xã Hi Xuân phi hp vi i xây dng phong trào bo v an ninh T quc ã kim tra nhân khu, thân nhit, kim tra lch trình ca các các công nhân xây dng trên a bàn xã, ng thi tuyên truyn, nhc nh các bin pháp phòng chng dch, hng dn mi ngi các bin pháp t phòng, t qun, t bo v, phòng nga ti phm, c bit là ti phm v trm cp tài sn.

Trung tá Nguyn Minh Tun, Trng Công an xã Hi Xuân cho bit, trên a bàn hin có trên 30 nhà tr bình dân vi s lng ln công nhân xây dng tm trú.  Nhng ngày qua, chúng tôi thng xuyên t chc lc lng ti kim tra tm trú phc v công tác phòng dch”.

Cùng ó, lc lng Công an còn rà soát tt c các trng hp, c bit chú ý n ngi nc ngoài n a bàn, s ngi Vit t nc ngoài v, có i qua vùng dch n tp hp danh sách, có bin pháp qun  lý y t. Công an TP Móng Cái ã tng cng công tác tuyên truyn nâng cao ý thc ca mi ngi dân i vi cng ng trong phòng, chng dch bnh, nht là s ngi lao ng tm trú trên a bàn. 

Ông Trn Vn ng, quê xã Hi Phú, huyn Hi Hu, Nam nh, là công nhân xây dng ti xã Hi Xuân cho bit: Ngay khi t quê ra Móng Cái, chúng tôi ã c c quan chc nng kim tra sc khe ti Km15. Còn hàng ngày, ch nhà cng thng xuyên nhc nh anh em chp hành tt quy nh phòng dch, ra tay bng xà phòng, hn ch i li nhng ni công cng khi không có vic gì cn thit. 

Còn ông inh Bt Lc, quê Ngh An  thì chia s: "Chúng tôi là lao ng ngoi tnh n ây làm vic, thng xuyên c cán b Công an và chính quyn a phng ti kim tra, tuyên truyn, c bit còn cung cp c s in thoi ch ng liên h khi cn thit. V c bn, anh em công nhân u nm bt rõ thông tin, chp hành tt mi quy nh v phòng, chng dch bnh".

Công an TP Móng Cái còn ch ng phi hp cht ch vi cp y, chính quyn c s và các ngành chc nng liên quan t chc rà soát nhng ni thng tp trung ông ngi, qua ó vn ng, gii thích ngi dân t gii tán, tránh lây lan dch bnh.  Phân công cán b, chin s thay ca kíp thng trc ti các im t chc cách ly tp trung, trang b y các phng tin, vt t y t cho cán b, chin s tuyn u tham gia phòng, chng dch; phi hp cht ch vi B i Biên phòng và các lc lng chc nng làm tt công tác qun lý biên gii, kim soát ngi và phng tin qua li Trm kim soát liên hp Km15- Bn tàu Dân Tin nhm ngn chn ngun lây lan dch bnh COVID-19. ng thi tip tc tp trung công tác u tranh phòng, chng ti phm và tuyên truyn trong nhân dân v phong trào toàn dân bo v ANTQ; phát hin, x lý kp thi nhng i tng ng tin tuyên truyn xuyên tc, gây hoang mang trong nhân dân…

Vi tinh thn “chng dch nh chng gic”, Công an TP Móng Cái ã và ang nêu cao tinh thn trách nhim, ch ng, quyt lit thc hin các bin pháp phòng, chng dch ni tuyn u T quc, góp phn bo v an toàn sc khe cho nhân dân.

NGUYN KHÁNH - THU HNG

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha