Sn phn u n 2,7 triu lt khch nm 2020

14:51 02/02/2020

Thng tin t UBND qun Sn cho bit, nm 2020, du lch Sn t mc tiu n hn 2,7 triu lt du khch, doanh thu t dch v lu tr v n ung t 1.600 t ng.

 

Bãi tm khu 2 Sn thu hút ông o nhân dân và du khách mi khi hè v (nh: Trn Sn)

t c mc tiêu ra, qun Sn tip tc trin khai các bin pháp tng cng qung bá, tuyên truyn; bo m v sinh, cnh quan môi trng; phát huy hn na th mnh du lch bin, du lch vn hóa, lch s và tâm linh; ci to, nâng cp c s phc v lu trú, n ung; to iu kin cho các nhà u t nhanh chóng trin khai các d án du lch trng im trên a bàn…

c bit, nm 2019, du lch Sn ón hn 2,6 triu lt khách, bng 108,33% so vi k hoch, tng 18,02% so vi nm 2018. Doanh thu t dch v lu trú và n ung t 1.430 t ng, bng 100,7% so vi k hoch, tng 16,3% so vi nm 2018.

NP

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha