x check in Cng tu khch quc t H Long: Cho em, anh ng y t chiu

15:00 20/05/2020

Sau khong thi gian tm dng do dch Covid-19, Cng tu khch quc t H Long hot ng tr li ng vo thng k nim 1 nm a bn thy ni a vo hot ng.

Bn thy ni a thuc Cng tàu khách quc t H Long bt u hot ng chính thc t cui tháng 4/2019, m ra ca ngõ mi a du khách i tham quan vnh H Long thun tin, an toàn và ng cp hn bao gi ht. Sau dch Covid 19, ni ây nhn nhp hn bao gi ht.

Vi c s vt cht hin i theo tiêu chun quc t, cht lng dch v vt tri, ngay t nhng ngày u mi khai trng, bn thy ni a ti ây ã thu hút ông o du khách n tham quan và chn làm ni khi hành chuyn du ngon vnh Di sn.

Tính n ht 2019, sau hn 8 tháng m ca, bn thy ni a Cng tàu khách quc t H Long ã a ón 20.087 chuyn tàu vi hn 470.000 du khách i thm quan Vnh H Long. ây c ánh giá là thành tích khá ni bt ca mt bn thy còn non tr.

im n tng u tiên khin du khách la chn Cng tàu khách quc t H Long chính là v trí ca cng khi nm ngay trung tâm Bãi Cháy, vô cùng thun tin du ngon vnh H Long hay ghé thm các im vui chi, gii trí khác trong thành ph sau khi tham quan Vnh.

 Nhà ga rng 4.500 m2, cao 3 tng, do kin trúc s hàng u th gii - Bill Bensley thit k cng gây n tng mnh vi du khách.

Bên trong nhà ga c thit k sang trng và bí n, khin du khách nh lc vào tng hm ca con tàu bin th k 13, vi h thng ct g, trn g và trn thép, ni tht cu k cùng 27 khung tranh th hin hi và tàu bin c.

ây cng là ni c nhiu cp ôi la chn chp nh ci ghi du n nhng khonh khc ngt ngào, cng là ni check-in a thích ca ông o du khách tr.

Nhng tháng u nm 2020, do b nh hng ca dch Covid-19, Cng tàu khách quc t H Long phi tm ngng hot ng. Tuy nhiên, ây li là khong thi gian i ng cán b nhân viên cng tàu trau di k nng, nâng cao cht lng dch v sn sàng ón khách tr li.

Và ngày quan trng y cng ti vào u tháng 5 va qua – úng vào tháng k nim 1 nm bn thy ni a khai trng.

Các dch v mua sm, n ung, l hành cht lng cao ti Cng tàu khách H Long cng ã m ca nhm m bo áp ng y mi nhu cu ca du khách.

Nhân dp k nim này, ng thi hng ng chin dch kích cu du lch ca Qung Ninh, tt c hành khách tham quan vnh H Long qua Cng tàu khách Quc t H Long c min toàn b phí tham quan Vnh và phí qua cng. Chng trình min phí có giá tr lên ti 290.000 ng/khách.

u ãi min phí s kéo dài trong tháng 5 và mt s ngày l trong các tháng còn li, gm: Ngày quc t thiu nhi 1/6; Ngày gia ình Vit Nam 28/6; Ngày du lch Vit Nam 9/7; Ngày thng binh Lit s 27/7, Ngày Cách mng tháng Tám thành công 19/8, Ngày Quc khánh nc Cng hoà XHCN Vit Nam 02/9, Ngày thành lp Hi Liên hip Ph n Vit Nam 20/10,  Ngày Truyn thng công nhân vùng m và công nhân ngành than 12/11, Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11, Ngày thành lp Quân i nhân dân Vit Nam 22/12. Các ngày còn li trong tháng 6, 7 nm 2020 s áp dng gim 50% phí.

Ngoài ra, 62 n v kinh doanh vn chuyn khách du lch tham quan Vnh H Long thuc Chi hi Tàu du lch H Long cng trin khai chng trình kích cu du lch, gim giá cc tàu ch còn t 100.000 - 150.000 ng/khách l và t 1,4 - 2,1 triu ng/chuyn vi khách oàn.

Nhm m bo an toàn cho khách, hin ti, Cng tàu khách quc t H Long vn duy trì các bin pháp phòng dch nh: du khách c yêu cu eo khu trang và ra tay thng xuyên; dán các thông báo phòng dch; o thân nhit cho du khách…

Thit k n tng, cht lng dch v vt tri, u ãi hp dn - Cng tàu khách Quc t H Long chc chn s tr thành im nhn khó quên trong hành trình thm vnh di sn ca ông o khách du lch. Hotline t tàu tham quan Vnh H Long: 032 8225699.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha