on c s Phng Cnh st C ng - CATP: Pht tng 1.200 khu trang min ph ti ngi dn

10:46 26/03/2020

Trc din bin ca dch Covid C 19, nhm chung tay cng cng ng phng chng dch, sng 26-3, ti sn Nh Ht ln thnh ph, on C s Phng Cnh st C ng C CATP phi hp vi on phng Hong Vn Th t chc chng trnh tng khu trang vi min ph ti ngi dn. Tham d chng trnh c cc ng ch: Thiu t Phm Tin Quang C B th on Thanh nin CATP, Thiu t ng Vn Mi C Ph Trng Phng Cnh st C ng v ng o cn b, VTN 2 n v.
Ngay t sáng sm, khâu chun b ã hoàn tt

Mc dù tri ma nhng ngay t sáng sm i ng cán b, VTN 2 n v ã có mt ti sân Nhà Hát ln thành ph làm công tác chun b, sp xp bàn gh, chun b khu trang, nc sát khun phc v ngi dân n nhn khu trang.

Ngay trong bui sáng, n v ã tin hành phát tng 500 chic khu trang kt hp vi t chc sát khun, o thân nhit và phát t ri, tuyên truyn trên h thng loa phát thanh v din bin tình hình dch bnh, cách phòng chng dch cho ngi dân.

Ngay t sáng sm khâu chun b ã hoàn tt

Trc ó, êm 25-3, thông qua công tác tun tra, kim soát, cán b, VTN Phòng Cnh sát C ng ã t chc phát 200 chic khu trang vi cho ngi dân.

Và theo k hoch, sáng mai (27-3), n v s tip tc phi hp vi n v kt ngha là oàn Thanh niên Th trn An Dng t chc tuyên truyn, o thân nhit, tng 500 chic khu trang vi cho nhân dân ti khu vc Ch R, ng 208, Th trn An Dng.

Thiu tá Phm Tin Quang – Bí th oàn Thanh niên CATP tham gia hng dn ngi dân cách cm, eo khu trang úng cách

Tng s khu trang c n v phi hp cp phát cho ngi dân t này là 1.200 chic. Qua ó, góp phn nâng cao nhn thc, ý thc chp hành nghiêm các quy nh cng nh các khuyn cáo ca thành ph, các ngành chc nng, nht là ngành y t trong công tác phòng chng dch Covid – 19 cho ngi dân; tránh t tng hoang mang hay th , ch quan trc tình hình dch bnh.

Cán b, VTN 2 n v t chc o thân nhit, phát khu trang min phí cho ngi dân
Cán b, VTN 2 n v t chc o thân nhit, phát khu trang min phí cho ngi dân
ông o ngi dân tham gia hng ng
Cán b, VTN 2 n v t chc o thân nhit, phát khu trang min phí cho ngi dân
Cán b, VTN 2 n v t chc o thân nhit, phát khu trang min phí cho ngi dân
Cán b, VTN Phòng PK02 phát t ri tuyên truyn phòng chng dch Covid - 19 cho ngi dân

ây là mt trong nhng hot ng thit thc ca tui tr Phòng Cnh sát C ng hng ng “Tháng Thanh niên”, xung kích vì cuc sng cng ng, vì an sinh xã hi.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha