on i biu cp cao B Cng an Vit Nam tham d k hp i hi ng Interpol ln th 86

16:11 01/10/2017

Ngy 26/9/2017, ti Trung tm Hi ngh Quc gia, Th Bc Kinh, Trung Quc din ra phin khai mc K hp i hi ng Interpol ln th 86 vi s tham d ca cc nh lnh o cp cao i din lc lng Cnh st v Thc thi php lut ca 190 quc gia.

oàn i biu cp cao B Công an Vit Nam do Thng tng Lê Quý Vng, y viên Trung ng ng, Th trng B Công an làm Trng oàn ã tham d K hp.

Ti phiên khai mc, sau bài phát biu khai mc k hp ca Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình, ông Mnh Hng V, Ch tch Interpol và ông Jurgen Stock, Tng Th ký Interpol ã có bài phát biu quan trng chào mng Hi ngh; nhn mnh tm quan trng trong vic tng cng hp tác toàn cu ca lc lng Cnh sát các nc thông qua kênh hp tác Interpol, trong cuc u tranh phòng, chng ti phm xuyên quc gia, c bit là trong bi cnh tình hình th gii có nhiu phc tp, liên tip xy ra các v tn công khng b ti nhiu quc gia, tim n nguy c ln v an ninh, an toàn i vi tt c các quc gia và khu vc. B trng B Công an Trung Quc Quách Thành Côn cng có bài phát biu chào mng các i biu tham d K hp ln này. 

Bt u t nm 2015, cùng vi sáng kin i mi t chc “Chng trình Interpol 2020”, Ban Lãnh o Interpol xác nh 03 lnh vc ti phm c u tiên gm: Chng khng b, ti phm s dng công ngh cao, ti phm có t chc và các loi ti phm ang ni lên (nh ti phm mua bán ngi, ti phm ma túy…). 

ng thi Interpol cng a ra 08 mc tiêu hành ng chính gm: H tr xây dng nng lc cho Cnh sát các nc; Tng cng hiu qu ca Trung tâm ch huy ti Ban Tng Th ký; Tng cng vai trò iu phi hot ng hp tác gia các nc thành viên ca Interpol; y mnh vic h tr Cnh sát các nc thành viên trong iu tra các loi ti phm; Tng cng hiu qu công tác truy bt các i tng truy nã quc t; Phát trin các chng trình, chin dch phòng, chng ti phm; Tng cng hiu qu công tác phân tích thông tin ti phm; Tng cng vic h tr giám nh hình s, h tr xây dng và qun lý c s d liu Cnh sát.

oàn i biu B Công an Vit Nam do Th trng Lê Quý Vng dn u tham d k hp i Hi ng Interpol ln th 86.

Ti k hp ln th 86, i hi ng Interpol ã dành trn ngày làm vic u tiên xem xét, ánh giá bc tranh toàn cnh ca an ninh th gii và tho lun v các quan im, ý tng mi cho mc tiêu an ninh toàn cu nhm xây, tng cng quan h hp tác gia lc lng Cnh sát vi các i tác trong lnh vc t nhân v vn an ninh c bit trong trong kt ni d liu Cnh sát.

Các quc gia thành viên Interpol s i sâu vào phân tích nhng thách thc và khó khn do các loi ti phm và khng b, ti phm mng, ti phm có t chc và ang ni lên t ra trên th gii, t ó ra gii pháp u tranh hiu qu. i hi ng cng trao i thng nht v k hoch tài chính ca Interpol t nay n nm 2020 theo hng công khai, minh bch, tit kim, hiu qu và cân bng ngân sách. Cùng vi ó, i hi ng ã tng kt ánh giá kt qu hp tác phòng, chng các loi ti phm u tiên và vic thc hin các mc tiêu u tiên trong nm 2017, tho lun và ra phng hng hot ng trong nm 2018.

Trong 03 ngày din ra K hp, i hi ng s xem xét n xin gia nhp t chc ca 03 quc gia, vùng lãnh th gm: Quc o Solomon, Nhà nc Palestine, Cng hòa Kosovo. Các i biu tham d k hp s cùng nhau tho lun và thông qua 19 ngh quyt v các vn hp tác phòng, chng ti phm xuyên quc gia qua kênh Interpol. Bên cnh ó, i hi ng s tin hành bu 01 Phó Ch tch và 04 y viên Ban lãnh o thng trc ht nhim k trong nm 2017.

Bên l k hp, oàn i biu cp cao Vit Nam s có các cuc tip xúc làm vic vi Tng th ký và Ch tch Interpol cng nh i din các quc gia thành viên khác nhm tht cht hn na quan h i tác tt p gia hai Bên, tranh th s ng h ca Interpol và phi hp ca các nc vi công tác u tranh, phòng, chng ti phm ca Vit Nam. 

Theo Cng thông tin in t B Công an

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha