o角n thanh ni那n Cng an phng Lch Tray (Ng Quyn): Ph芍t khu trang min ph赤 tng ngi dn ph辰ng dch Corona

13:38 13/02/2020

Phng Lch Tray l角 a b角n thuc trung tm th角nh ph vi lu lng ngi v角 phng tin tham gia giao thng ng. Trong 車 tp trung ch yu l角 lc lng cng nhn, hc sinh c芍c trng hc v角 nhn dn c芍c t dn ph. Trc t足nh h足nh dch Covid - 19 vn c辰n din bin phc tp, va qua o角n thanh ni那n Cng an phng Lch Tray c車 gii ph芍p s芍ng to, to hiu ng t赤ch cc trong vic nng cao thc ca ngi dn c迄ng chung tay ph辰ng chng dch bnh, bo v sc kho cng ng.

oàn viên thanh niên Công an phng Lch Tray phát khu trang y t tng ngi dân phòng chng dch Corona

Ngay t sáng sm, các oàn viên thanh niên Công an phng Lch Tray ã chia làm thành các nhóm phát 10.000 khu trang min phí t Ngã t Quán Mau, dc tuyn ng An à, ch oàn Kt… là nhng ni có ông ngi qua li.

Anh Th Vn – Bí th chi oàn Công an phng Lch Tray cho bit: “Xut phát t ý tng nâng cao ý thc phòng chng dch bnh cho cng ng, Ban chp hành oàn ã vn ng các oàn viên thanh niên n v óng góp kinh phí mua khu trang y t cp phát cho mi ngi. Song song vi vic cp phát, các oàn viên thanh niên Công an phng Lch Tray còn trc tip hng dn ngi dân s dng khu trang y t úng cách nhm nâng cao hiu qu phòng chng dch bnh".

Vic làm ý ngha này nhn c s ng tình, ng h ca ngi dân

Nhng ngi dân khi nhn c khu trang y t min phí t ra rt phn khi vì nhng ngày qua nhiu ngi i hi mua mà cha c do th trng còn tng i khan him”.

Vic làm thit thc ca oàn viên thanh niên Công an phng Lch Tray không ch phát huy tính xung kích, tình nguyn ca tui tr chung tay phòng chng dch bnh, bo v sc kho cng ng mà còn giúp ngi dân nâng cao ý thc phòng bnh. Qua ó nhn c s ng tình, ng h ca ngi dân cng nh góp phn xây dng hình nh p v ngi Công an nhân dân.

PV

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha