ng hnh cng doanh nghip b tc ng bi ch Covid-19: Bi 1 - Gim li sut, c cu n

17:28 21/05/2020

Sng 21-5, Ngn hng Nh nc Vit Nam t chc Hi ngh kt ni Ngn hng - Doanh nghip ti Hi Phng nhm h tr khch hng gp kh khn do dch Covid-19. Bn l hi ngh, phng vin Bo An ninh Hi Phng lc ghi kin ca i din cc t chc tn dng, ban ngnh, doanh nghip xung quanh vn ny. Xin trn trng gii thiu ti bn c.

Ông Trn Hoài Nam - Giám c Vietinbank Lê Chân: Tp trung gim lãi sut tin vay cho doanh nghip vào 3 tháng cao im giãn cách xã hi

Cn c các ch o ca Ngân hàng nhà nc (NHNN), chi nhánh NHNN Hi Phòng và ca Ngân hàng Công thng Vit Nam, chi nhánh Vietinbank Lê Chân ã thc hin bin pháp c cu n, gi nguyên nhóm n cho 15 khách hàng vi tng d n 289 t ng, c cu 48.6 t ng n gc và gn 1 t ng n lãi ca các kì n hn tr n gc/lãi trong tháng 3 n tháng 6-2020.

Bên cnh bin pháp c cu n gc/lãi gi nguyên nhóm n, chi nhánh ánh giá mc nh hng ca dch bnh ti mi mt khách hàng, t ó có s h tr v lãi sut phù hp và kp thi. i vi các khon vay ã gii ngân, chi nhánh áp dng gim lãi sut tin vay cho 32 khách hàng, tng d n c iu chnh gim lãi sut 120 t ng, mc gim t 0.2%-1.5%, ch yu mc 0.5%. Vic thc hin gim lãi sut tin vay ã gii ngân c chi nhánh thc hin t kì iu chnh lãi sut tháng 2 n tháng 5/2020, trong ó tp trung vào tháng 3 là tháng cao im v giãn cách xã hi.

Bên cnh ó, phí dch v c Ngân hàng Công thng nói chung và Chi nhánh Vietinbank Lê Chân nói riêng áp dng ng lot cho các khách hàng, gim phí chuyn khon ngoài h thng cho phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghip n ht nm 2020…

Ông Nguyn Bá Ngc - Giám c Agribank chi nhánh Hi Phòng: 129 khách hàng là doanh nghip b nh hng bi dch Covid-19 c c cu li thi gian tr n

T u tháng 2 2020 Agribank chi nhánh Hi Phòng ã t chc là soát nm bt tình hình sn xut kinh doanh, mc thit hi ca khách hàng vay vn do nh hng bi dch bnh. Trong ó chú ý ti khách hàng hot ng sn xut kinh doanh trong lnh vc dch v du lch, nhà hàng, khách sn, nông nghip, xut khu; c bit là các doanh nghip s dng ngun nguyên liu nhp khu và xut khu; các doanh nghip u mi; các mt hàng nông sn khó bo qun, thi gian thu hoch và tiêu th nhn…

Chi nhánh cng ch ng làm vic vi khách hàng b nh hng bi dch Covid-19, kp thi áp dng các bin pháp tháo g khó khn h tr khách hàng theo úng tinh thn ch o ca Ngân hàng nhà nc (NHNN) và ca Agribank. Trong ó khách hàng b nh hng dch bnh c áp dng mc lãi sut theo chng trình tín dng u ãi ca Agribank và n ngày lin k sau 3 tháng k t ngày th tng Chính ph công b ht dch Covid-19

Tính n thi im ngày 20-5-2020, Agribank chi nhánh Hi Phòng có 129 khách hàng là doanh nghip (DN) b nh hng bi dch Covid19 vi s d n trên 1.600 t ng. Chi nhánh ã thc hin h tr c cu li thi hn tr n, gi nguyên nhóm n, min, gim lãi tin vay cho 85 khách hàng, bng 66% s khách hàng b nh hng.

Agribank chi nhánh Hi Phòng cng cho vay lãi sut u ãi 99 khách hàng DN vi 317 t ng, mc lãi sut áp dng gim ti 2%/nm so vi lãi sut thông thng, doanh s gii ngân t 1.270 t ng.

Ông Lê Ngc Thái - Giám c Vietcombank chi nhánh Hi Phòng: Gim lãi sut theo 3 gói h tr và chia s li nhun cho khách hàng

Thi gian qua, Vietcombank chi nhánh Hi Phòng liên tc cp nht các vn bn ch o ca Th tng Chính ph, NHNN và Tr s chính thc hin h tr úng i tng, úng thi im.

Nhm tip tc h tr khách hàng DN và cá nhân chu nh hng bi din bin phc tp ca dch Covid-19, Vietcombank quyt nh gim ng lot lãi sut tin vay t 2 t ngày 15-4-2020. Theo ó, gim ti 10% s tin lãi phi tr ngân hàng cho các khách hàng b nh hng trc tip bi dch Covid-19. Thi gian gim lãi sut t ngày 15-4-2020 n ht ngày 30-9-2020. Gim 5% s tin lãi phi tr ngân hàng các khách hàng b nh hng gián tip bi dch Covid-19.

Thi gian gim lãi sut t ngày 15-4-2020 n 30-6-2020. Tng s khách hàng c gim lãi sut t 2 ti Chi nhánh gn 300 khách hàng vi quy mô tín dng khong 4.780 t ng, chim gn 55% d n hin hu ti Chi nhánh vi tng s tin lãi c h tr khong 7,5 t ng.

Va qua, Vietcombank ban hành quyt nh gim ng lot lãi sut tin vay t 3, gim 5% s tin lãi phi tr ngân hàng cho i tng là các khách hàng cá nhân vay phc v i sng b nh hng bi dch Covid-19, t ngày 15-5-2020 n 31-7-2020. Tng s khách hàng c gim lãi sut t 3 là 560 khách hàng vi quy mô tín dng 275 t ng, s tin lãi h tr 206 triu ng. Vi t gim lãi sut ln này, Vietcombank ã h tr toàn b danh mc các khách hàng doanh nghip và khách hàng cá nhân c mc ích vay sn xut kinh doanh và tiêu dùng.

Cùng vi vic gim lãi sut theo các chng trình u ãi và h tr gim lãi sut trên din rng cho các i tng b nh hng trc tip, gián tip áp dng cho c d n hin hu và d n mi, d kin li nhun ca Vietcombank chia s cho khách hàng xp x 15-20 t ng.

n thi im 15-5-2020, Vietcombank Hi Phòng ã thc hin c cu n li thi hn tr n cho 8 khách hàng vi tng d n c c cu xp x 5 t ng và ang trong quá trình thm nh, xem xét c cu li thi hn tr n cho 3 khách hàng vi quy mô d n xp x 17 t ng.

Ông Lng Vn Tuyn - Tng Giám c Công ty CP c quy Tia sáng: Phn khi khi ngân hàng ch ng n vi doanh nghip

Doanh nghip chúng tôi rt phn khi khi trong bi cnh khó khn bi dch bnh thì ngân hàng ã ch ng n vi doanh nghip. Tip n, lãi sut vay ngân hàng i vi Vit Nam ng ã gim t 6,5% xung còn 5%/nm, vi th tc nhanh gn ã giúp doanh nghip n nh sn xut kinh doanh và giá thành sn phm.

Vi mc lãi sut trên mà c duy trì n ht tháng 6-2021 s giúp cng ng doanh nghip dn hi phc và phát trin sn xut kinh doanh. Bên cnh ó, i vi nhng doanh nghip có liên quan n hot ng nhp khu nh chúng tôi thì rt mong Ngân hàng Nhà nc ch o các Ngân hàng thng mi ti Hi Phòng ni lng các iu kin i vi các khon vay là ngoi t. ng thi, cho doanh nghip vay ngoi t bng USD thay vì phi vay Vit Nam ng ri mi quy i i mua USD.

Nhóm PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha