ng lot ra qun tn cng trn p ti phm

09:57 03/01/2020

Nhm bo m an ninh, trt t trong dp Tt Nguyn n Canh T 2020, va qua, Cng an tnh Nam nh xy dng, trin khai k hoch m t cao im tn cng, trn p ti phm, bo m an ninh trt t trong dp Tt Nguyn n Canh T 2020.

T ngày 15-12-2019 n ngày 14-2-2020, Công an tnh Nam nh trin khai ng b các bin pháp nghip v, huy ng ti a các lc lng, nm chc tình hình hot ng ca các loi ti phm, ch ng xây dng k hoch phòng nga, u tranh, trn áp có hiu qu.

Trong ó, các lc lng Công an tnh tp trung phòng nga, tn công trn áp mnh các loi ti phm hình s; hot ng buôn lu, gian ln thng mi và mua bán, vn chuyn, tàng tr pháo trái phép.  

Song song vi ó, công an các n v, a phng cng ch ng phát hin, xác lp chuyên án u tranh trit phá ng dây mua bán, vn chuyn trái phép cht ma tuý liên tnh, vi s lng ln v Nam nh tiêu th; phi hp gii quyt, trit xoá nhng im, t im ma tuý phc tp trên a bàn…

Công an các a phng, Phòng Cnh sát Giao thông và các n v liên quan tip tc y mnh tun tra kim soát trên nhng tuyn giao thông trng im, a bàn khu vc giáp ranh, im phc tp v hình s, t nn xã hi; tng cng hiu lc, hiu qu công tác qun lý Nhà nc trên các lnh vc, không xy ra ùn tc, tai nn giao thông c bit nghiêm trng.

Các n v cng t chc cho các c quan, n v, trng hc, doanh nghip và các h dân trên a bàn ký cam kt chp hành nghiêm Ngh nh 36/N-CP ca Chính ph v qun lý, s dng pháo, phát huy sc mnh ca c h thng chính tr và toàn dân tham gia phòng nga, tn công trn áp các loi ti phm.

MB

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha